Donation bank Account for Tith  Mission and other extra purposes
SWIFT CODE banking: THBKTHBK: JAISAMARNPETKASEM11CHURCH : Thanachart bank 043-202709-2

KASITHAIKSKS: JAISAMARNPETKASEM11 : Thai Farmers bank 098-398-345-6

Tax ID : 099-4-00247204-5

บัญชีถวายของคริสตจักร สำหรับถวายสิบลด   ถวายพันธกิจ และถวายพิเศษอื่นๆ 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีคริสตจักร 099-4-00247204-5

 

Leave a Comment