สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014

“เราสามารถได้จริงๆ”

Do all the good you can,(จงทำดีทุกอย่างที่คุณสามารถ)

By all the means you can,(โดยทุกวิธีที่คุณสามารถ)

In all the ways you can,(ในทุกวิถีที่คุณสามารถ)

At all the places you can,(ในทุกๆสถานที่ที่คุณสามารถ)

To all the people you can,(กับทุกคนที่คุณสามารถ)

As long as ever you can. (นานเท่านานที่คุณสามารถ)  John Wesley (จอห์น เวสเล่ย์)

เรามักจะได้ยินว่า ทำดีได้ แต่ไม่นาน ทำดีได้แต่ไม่ทุกอย่าง ทำดีได้แล้วแต่วิธี ทำดีได้แล้วอยู่ที่เวลานั้นเป็นวิถีของใคร และทำดีได้แต่ไม่ใช่กับทุกคน และทำดีได้ในบางสถานที่ แต่บางสถานที่แทบทำไม่ได้เลย (เพราะมีแต่คนทำเลวทั้งนั้น) นี่ไม่ควรจะเป็นคำพูดของคริสเตียนใช่ไม๊ พี่น้อง การเกิดผลที่เราสามารถนั้น ไม่เลือกทำความดีบางอย่าง และละความดีบางอย่าง การเกิดผลที่เราสามารถจะต้องหาทุกวิธี ทุกวิถี และไม่แก้ตัวในบางสถานที่บางแห่งที่ไม่เอื้ออำนายให้ทำดี และสุดท้าย กับทุกคนที่สามารถ ไม่เว้น แม้แต่ศัตรู พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสว่า 35 แต่​จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย และ​ทำ​การ​ดี​ต่อ​เขา จง​ให้​เขา​ยืม​โดย​ไม่​หวัง​ที่​จะ​ได้​คืน​อีก บำเหน็จ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จึง​จะ​มี​บริบูรณ์ และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​สูงสุด เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ยัง​ทรง​โปรด​แก่​คน​อกตัญญู​และ​คน​ชั่ว​36 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​มี​ความ​เมตตา​กรุณา เหมือน​อย่าง​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​มี​พระ​ทัย​เมตตา​กรุณา (ลูกา 6:35-36) วันพันธกิจ…เกิดผลทวีคูณ อาทิตย์ที่จะมาถึงนี้ คืออีกวันหนึ่งที่เราจะมีโอกาสทบทวนความสามารถในการทำดีของเราแต่ละคน ข้าพเจ้าเชื่อว่า ในท่ามกลางเราทุกคนมีความสามารถเกินครึ่ง บางคนอาจเกิน 100% ในการทำดี ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกบุคคล ทุกโอกาส และทุกวิธีการ ถึงเวลาแล้วที่เราจะมีชีวิตที่เกิดผล…ทวีคูณ ไม่ใช่แค่เกิดผลธรรมดาๆ แต่คือการเกิดผลทวีคูณที่ไม่หยุดเกิดผล ไปที่ไหนก็เกิดผล อยู่ใกล้ใครก็เกิดผล จะทำอะไรก็เกิดผล เพราะเราทำทุกอย่างเต็มความสามารถของเรา อย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า 14 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก นคร​ซึ่ง​อยู่​บน​ภูเขา​จะ​ปิดบัง​ไว้​ไม่ได้​15 เมื่อ​จุด​ตะเกียง​แล้ว ไม่​มี​ผู้ใด​เอา​ถัง​ครอบ​ไว้ ย่อม​ตั้ง​ไว้​บน​เชิง​ตะเกียง จะ​ได้​ส่อง​สว่าง​แก่​ทุก​คน​ที่​อยู่​ใน​เรือน​นั้น​16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เหมือนกับ​ตะเกียง จง​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เขา​ได้​เห็น​ความ​ดี​ที่​ท่าน​ทำ เขา​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​อยู่​ใน​สวรรค์ (มัทธิว 5:14-16) ความสามารถของตะเกียงได้ถูกจุดขึ้นแล้วในพวกเราทุกคน ขอให้เราจงมองไปรอบๆตัวเรา แล้วเราจะพบว่า เราสามารถทำดีได้จริงๆ…..