“สุขภาพดีวิถีเลิศ”

สุภาษิต 3:5-8 5 จง​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​ด้วย​สุดใจ​ของ​เจ้า และ​อย่า​พึ่งพา​ความ​รอบ​รู้​ของ​ตนเอง จง​ยอมรับ​รู้​พระ​องค์​ใน​ทุก​ทาง​ของ​เจ้า และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​กระทำ​ให้​วิถี​ของ​เจ้า​ราบรื่น  อย่า​คิด​ว่า​ตน​ฉลาด จง​ยำเกรง​พระ​เจ้า และ​หัน​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย การ​กระทำ​เช่นนี้ จะ​เป็น​ที่​ชุ่ม​เนื้อ​ของ​เจ้า และ​เป็น​ที่​ชื่น​ฉ่ำ​แก่​กระดูก​ของ​ตน เรามักได้ยินบ่อยว่า ความเครียดเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้มาก พระคัมภีร์ข้างต้นได้กล่าวถึงเรื่องสุขภาพที่ดี การ​กระทำ​เช่นนี้ จะ​เป็น​ที่​ชุ่ม​เนื้อ​ของ​เจ้า และ​เป็น​ที่​ชื่น​ฉ่ำ​แก่​กระดูก​ของ​ตน คำว่า ชุ่มเนื้อกับชื่นฉ่ำแก่กระดูก คือความหมายของคนในยุคโบ ราณหมายถึงสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาว สุภาษิต17:22 ใจ​ร่า​เริง​เป็น​ยา​อย่าง​ดี แต่​จิตใจ​ที่​หมด​มานะ​ทำ​ให้​กระดูก​แห้ง พระคัมภีร์อีกตอนก็ได้กล่าวถึงยาอย่างดี เกิดจากจิตใจร่าเริง และคำว่า กระดูกแห้ง หมายถึงความตาย เราจะเห็นว่า จุดเริ่มต้นของกระบวนการสุขภาพที่ดีคือ จง​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​ด้วย​สุดใจ​ของ​เจ้า… จง​ยอมรับ​รู้​พระ​องค์​ใน​ทุก​ทาง​ของ​เจ้า….และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น เมื่อหนทางราบรื่น เราก็จะห่างไกลจากความเครียด หนทางที่ราบรื่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาในชีวิตการเป็นคริสเตียนเลย แต่หนทางราบรื่น ในคำแปลตรงนี้แปลว่าทำให้ทางตรงหรือได้ระดับเดียวกัน คือ พระเจ้าจะเป็นผู้กำกับหนทางที่จะเดินไปให้แก่คนๆนั้น นั่นหมายความว่า อาจมีอุปสรรค  อาจไม่ราบเรียบ ขรุขระ สูงๆต่ำๆ หรือต้องออกแรง แต่พระเจ้าจะเป็นผู้กระทำทางให้ใหม่เพื่อเราจะเดินไปได้ด้วยการทรงนำของพระองค์ หากเราเข้าใจอย่างนี้ เราจะเข้าใจสิ่งที่อ.เปาโลได้กล่าวว่า ฟิลิปปี 4:13 ข้าพ​เจ้า​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ข้าพ​เจ้า (2011) และนี่คือวิถีของคนที่สุขภาพจิตดี สุขภาพความคิดดี สุขภาพร่างกายก็ดี และสุขภาพจิตวิญญาณดียอดเยี่ยม เพราะทุกปัญหาไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมให้ฉลาดขึ้น  เหมือนคำแนะนำในยุคปัจจุบันแก่คนสูงอายุว่า วิธีที่จะไม่ให้เป็นโรคสมองเสื่อม ด้วยการเล่นเกมต่างๆที่ฝึกสมองให้ได้ใช้สมองบ่อยๆ ดังนั้น ความรับผิดชอบหรือปัญหาหรือโจทย์ชีวิตต่างๆก็เช่นเดียวกัน ก็จะช่วยให้เราได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา และได้ใช้สมอง เพื่อให้เราฉลาดและมีสุข ภาพที่ดีขึ้นในการดำเนินชีวิต หากเราเดินในกระบวนการที่พระคัมภีร์สุภาษิตบทที่ 3 ได้กล่าวไว้ เราจะไม่จมอยู่กับความเครียดนาน เราจะออกมาจากความเครียดอย่างรวดเร็ว และค้นพบวิถีที่พระเจ้าทรงทำให้ใหม่แก่เรา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านให้เป็นผู้เผชิญกับทุกสิ่งได้อย่างสุขภาพดีวิถีเลิศ  อาเมน

Leave a Comment