ในปีที่แล้ว ผมเดินทางมา 17 ประเทศ ไม่ว่าไปที่ไหน ผมก็จะเทศนาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ลำดับแรกขอให้หลักการของการดูแลสุขภาพ เป็นหลักการของพระคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ  เราเชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราไปสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า แต่กว่าจะถึงวันนั้น พระเจ้าต้องการให้เราเตรียมตัวให้พร้อม สมบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ การไม่ป่วยไม่ไข้เป็นสิ่งประเสริฐ แต่ทำอย่างไรจะไม่มีโรค และพระวจนะของพระเจ้ายิ่งใหญ่มาก ๆ มีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะช่วยเราในการป้องกันไม่ใช่การรักษา เราทั้งหลายเป็นชาวสวรรค์ที่เดินอยู่บนโลก  คริสตจักรในยุคแรกนั้นคริสเตียนยอมตายเพื่อเห็นแก่พระนามพระเยซู เพราะเขามีความเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตเขาอยู่ในพระเยซู  แต่อีกด้านมารซาตานก็ไม่ยอมหยุด ชีวิตเราอยู่ในศึกสงครามฝ่าย การต่อสู้นี้ยังคงอยู่และจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ มารซาตานต้องการทำลายชีวิตเรา เพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยเพราะฉะนั้นมันจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เราห่างจากพระเจ้า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม โรคภัยไข้เจ็บ  โรคระบาด  สมัยก่อนโรคระบาดมีหลายโรค แต่วันนี้โรคที่เกิดจากเชื้อโรคลดลง อาจมีบ้างในประเทศที่มีการพัฒนาช้า

เมื่อพระเจ้าสร้างโลก ทุกอย่างที่พระองค์สร้างนั้นดีหมด  ชีวิตของเรามาจากการปั้นของพระองค์ ใส่พระฉายาในมนุษย์  และให้เราครอบครองสรรพสิ่ง ให้ครอบครองโลกนี้ไม่ใช่โรค และพระเจ้าประทานพืชที่มีเมล็ดเป็นอาหารแก่มนุษย์  เพราะพระเจ้ารู้ว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์จะตายด้วยอาหาร ทุกวันนี้คนเราตายเพราะมะเร็งเยอะมาก  โรคหัวใจอีก  อาหารของมนุษย์ที่พระเจ้าประทานให้ในสวนเอเดน นั่นคืออาหารของคนที่มีชีวิตนิรันดร์  อาหารของพระเจ้ามีสรรพคุณครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้  แต่เราไม่เชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้  แผนงานของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่ 1 และ 2 สำคัญมากคือ

– พระเจ้าสร้างเราให้มีชีวิตนิรันดร

– ให้เราครอบครองตลอดไป

– พระเจ้าประทานอาหารที่จะดำรงชีวิตนิรันดร์

– การนมัสการพระเจ้าที่เป็นนิรันดร์

แล้วแผนการของซาตานคืออะไร คือการให้ชีวิตที่ตายนิรันดร์ เราสูญเสียการครอบครองโลกไปแล้ว รวมทั้งสูญเสียการปกครองตัวเอง เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในเรื่องการกิน ในประเทศเนปาล ศรีลังกา มีความเชื่อที่จะฆ่าสัตว์เพื่อสังเวยในพิธีกรรม  ในพระคัมภีร์เดิมก็มีการฆ่าสัตว์ถวายเป็นเครื่องบูชา แต่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมา ไม่มีการฆ่าสัตว์ถวายเป็นเครื่องบูชาอีกต่อไป เพราะพระเยซูถวายชีวิตพระองค์เอง  แต่ซาตานยังต้องการทำลายเรา แต่พระเจ้าก็ต้องการให้เรากลับไปสู่สภาพดีดังเดิมเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์  สิ่งที่จะช่วยเราให้กลับไปสู่สภาพดีในฝ่ายร่างกายด้วยสิ่งที่พระเจ้าสร้าง คือพืชผักผลไม้ ที่จะช่วยเราให้มีสุขภาพดี ไม่ใช่ไม่ป่วย แต่จะป่วยช้า  ในด้านจิตใจเรามีความคิดใหม่ ในด้านจิตวิญญาณเราได้รับการไถ่การช่วยให้รอด ด้านจิตใจจิตวิญญาณเราไม่มีปัญหา แต่ในด้านร่างกายเราถูกทำลายโดยมารซาตาน เพราร่างกายเราเป็นวิหารของพระเจ้า เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตของพระองค์  อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเราเพื่อรับใช้พระเจ้า ใช้มือ ใช้ปาก ใช้ร่างกายรับใช้พระเจ้า ใช้เพื่อความชอบธรรม แต่มารซาตานต้องการทำลายเพื่อไม่ให้เราสามารถรับใช้พระเจ้า  และร่างกายนี้คือสนามรบที่ซาตานต่อสู้กับพระเจ้าในร่างกายในชีวิตของเรา ทุกวันเราต้องตัดสินใจว่าเราจะกินอะไร เราจะไปไหน ไปโบสถ์หรือไปห้าง มันมีการทดลองในชีวิตเราตลอดเวลา

เราต้องดูแลสุขภาพ นั่นคือความสุข เมื่อมีความสุขเราจะมีความชื่นชมยินดีในพระวจนะ ในการรับใช้  เมื่อมีสุขภาพดีเราก็ไม่ต้องเสียเงิน เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรัง NCD เยอะและทำให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาไปตลอด   เมื่อมีสุขภาพดีเราก็จะสามารถนำข่าวดีนี้ไปบอกคนอื่นได้ในการประกาศข่าวประเสริฐใช้เรื่องสุขภาพเป็นสื่อในการประกาศข่าวประเสริฐได้  ทุกวันนี้มีคนป่วยเป็นโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้นจริง ๆ เพราะอาหาร   ครั้งหนึ่งผมขึ้นเครื่องบิน คนนั่งข้าง ๆ อ้วนมาก ผมก็ใช้เรื่องอาหารเป็นสื่อในการพูดคุยเป็นพยานกับเขา คนมากมายเดี๋ยวนี้ต้องการมีสุขภาพดีเราสามารถใช้เรื่องนี้เป็นสื่อได้  การเป็นพยานที่ดีที่สุดของคริสเตียนคือคนนั้นมีประสบการณ์ และการเป็นพยานจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นเราต้องปฎิบัติด้วยตัวของเราก่อน

เราเป็นชาวสวรรค์ที่อยู่ในโลกเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลก ชีวิตเราจะต้องเป็นชีวิตที่คนอื่นเห็นชีวิตเราแล้วอยากจะเป็นอย่างเรา วิถีชีวิตที่ชาวสวรรค์ต้องทำคือ 8 อ.  อาหารธรรมชาติ ออกกำลังกาย อมฤต คือน้ำเปล่า  อาบอุ่นแสงแดด อดกลั้นใจ อากาศ เราจะได้รับออกซิเจนได้ดีที่สุดเมื่อเราออกกำลังกายจะทำให้เกิดแอนตี้แอคซิเด้นท์ทำให้ไม่เป็นมะเร็ง ออมแรงคือการนอนหลับให้เพียงพอการนอนหลังเที่ยงคืนนั้นก็เหมือนไม่ได้นอน และอุทิศชีวิตให้พระเจ้า

ช่วงชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ 0-20 ปี เป็นวัยพึ่ง เป็นวัยที่สำคัญ  ต่อไปเป็นวัยเพียรกินไม่เลือก จะอ้วนจะฉุก็ช่วงนี้ จะเป็นโรคอะไรก็ช่วงนี้ หลัง 50 เป็นวัยที่เริ่มลงแล้วเริ่มพัก  ถ้าหากว่าเราดูแลชีวิตช่วงต้นดีคือช่วงวัยพึ่งกับวัยเพียรดี  ช่วงวัยพักเราก็จะสบาย เมื่อเราไม่ป่วยเราก็จะสบาย  เมื่อรถเสียพังเรามีอะไหล่เปลี่ยน แต่ร่างกายของเราต้องใช้อะไหล่แท้เท่านั้น เปลี่ยนไม่ได้ ฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดี  มารซาตานมันไป ๆ มา ๆ คอยจะะจ้องทำลายเรา และมันจะทำลายเราด้วยอาหารที่ไม่ดีต่อร่างกาย อาหารขยะทั้งหลาย อาหารขยะไม่ใช่อาหารของพระเจ้า อาหารของพระเจ้าต้องเป็นอาหารที่มีชีวิต มารซาตานเปลี่ยนน้ำธำรงชีวิตให้เป็นน้ำทำลายชีวิตได้ให้เรากินดื่มสิ่งที่ไม่ดี ไม่ว่าน้ำอัดลมมันเป็นน้ำพิษ กินไปตอนนี้อาจไม่เป็นอะไรแต่มันจะไปส่งผลตอนปลายของชีวิตเราช่วงที่เราอายุ50 -60  พ่อแม่เราอายุ 80-90 ซึ่งต้องการให้เราดูแลเล้ว แต่ถ้าเราป่วยเป็นโรคแล้วเราจะดูแลพ่อแม่เราได้อย่างไร   โรค NCD ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากเชื้อเรา คือเราทำมันเอง

คนไทยเรากินได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เรากินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เยอะมาก  เดี๋ยวนี้ป่วยตั้งแต่ในเด็ก ๆ อ้วนมาก   คนไทยเดี๋ยวนี้ป่วยเป็นโรคไตเยอะมาก เพราะกินน้ำอัดลม ไตเสื่อม ถ้าอวัยวะเสื่อมมันไม่มีอะไหล่เปลี่ยนได้ ชีวิตเราจะแย่ จิตวิญญาณเราก็แย่ สุขภาพของเราขึ้นอยู่กับว่าเราใส่อะไรเข้าไปในร่างกาย และสิ่งที่เราทำกับร่างกาย  เราไม่นอนในเวลาที่เราควรจะนอน เราไม่ออกกำลังกายเมื่อควรจะออกกำลัง เมื่อเราไม่ออกกำลังกายหมอบอกมีโทษเท่ากับเรากำลังสูบบุหรี่ วิธีการของพระเจ้าง่ายมากที่จะดูแลสุขภาพ  แต่เรากำลังถูกโฆษณาหลอกให้กินอาหารเสริมมากมายซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย  ถ้าเราเจ็บป่วย หาที่ต้นเหตุว่าเราทำอะไรกับร่างกาย  ถ้าเราป่วยความดันสูง เบาหวาน ให้เราออกกำลังกาย  เมื่อร่างกายเจ็บป่วยคือเรากำลังทำผิดกฎของธรรมชาติร่างกาย ซึ่งเราต้องขับของมีพิษออกจากร่างกาย ด้วยการกินอาหารที่สดพวก ผัก ผลไม้สด 70  เปอร์เซ็นต์  และธัญพืชต่าง ๆ ง่ายมากในการดูแลตัวเองด้วยวิธีการของพระเจ้า

ให้เราอธิษฐานด้วยกัน….

Leave a Comment