หนทางที่พระเจ้านำเราไปไม่เคยลำบาก ขอให้เราอยู่กับความจริงเพื่อชีวิตเราจะไม่ทำบาป ด่างพร้อยมีตำหนิให้เราดูใน  1 เปโตร5:6-10  6เหตุฉะนั้น   ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า   เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร 7จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์   เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย 8ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี   ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ   ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ 9จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ   เพราะว่า   พวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลก   ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน 10และเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้ว   พระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศ   ผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์   พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคง   และมีกำลังขึ้น ความบาปที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องไร้สาระของคนส่วนใหญ่เพราะคนเอาเรื่องประสบการณ์เข้ามาแทนที่ ทำให้คนภูมิใจกับบาปที่เราไปทำ ว่าเป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ ส่วนบาปที่เรากำลังทำเสริมประสบการณ์  มีคืนต้อนรับน้องใหม่ของการเข้ามหาวิทยาลัยรุ่นพี่ก็บอกรุ่นน้องให้ไปมีประสบการณ์ชีวิตด้วยการไปนอนกับหญิงบริการ และเมื่อทำแล้วก็รู้สึกผิด กลายเป็นซึมเศร้า ภายหลังไปพบจิตแพทย์ แต่จิตแพทย์กลับแนะนำว่าให้ไปเที่ยวหญิงบริการอีก 10 ครั้ง เมื่อครบมาหาหมอใหม่  และชายหนุ่มคนนั้นติดบาปแทน  นี่คือค่านิยมของสังคมที่กลับหัว แต่ค่านิยมของพระคัมภีร์บอกให้เราจัดการกับบาป และเราจะต้องรักษาชีวิตให้ไม่มีที่ติโดย

1.จัดการกับมาร  ถ้าเราดูดี ๆ พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่ามารไม่ได้ทำอะไรเราเลย มารทำอะไรเราไม่ได้ แต่มันทำให้เราทำอะไรกับตัวเองได้ คือมันสั่งให้เราไปทำบาป  มันทำอะไรกับอาดัมเอวามั้ย ไม่ได้ทำ แต่มันบอกให้ไปทำ  ด้วยการไม่เชื่อฟังพระเจ้า เราต้องต่อสู้กับมารด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ ความบาปเริ่มต้นที่ใจ พอใจมันไปก็จบแล้ว การต่อสู้กับมารไม่ใช่การเผชิญหน้ากับมาร ทำไมเอวาทำบาปเพราะไปฟังเสียงที่มันชวน  เวลาเราเกิดช่องว่างที่จะไปทำบาปเพราะเรากระวนกระวาย และเรากระวนกระวายถึงอนาคตเป็นส่วนใหญ่ การกระวนกระวายถึงอนาคตทำให้เราหาทางลัดและมันจะทำให้เราทำบาป  เวลาเรากระวนกระวายเราจะอธิษฐานขอการอัศจรรย์  แต่อ.เปาโลเจอภัยเรือแตกแต่ทุกครั้งก็ไม่ได้มีการอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้น ดังนั้นเราเป็นอย่างนี้เมื่อเราไม่เห็นการอัศจรรย์ที่เป็นทางออก เราก็หาทางออกอื่นซึ่งเป็นความบาป  พระเจ้าทำให้เรามีกำลังขึ้นไม่ใช่เพื่อให้ต่อกรกับมาร แต่ให้เรายืนหยัดอยู่ในความเชื่อของเรา  ไม่ต้องไปยุ่งกับมาร ถ้ามันไม่ไปจากเรา เราก็ไปจากมัน ถ้าวันนั้นเอวาไม่ไปพูดคุยกับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้น  2 โครินธ์ 2:11 11เพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเรา   เพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้ว  กลอุบายของมันคือให้เราคุยกับมัน ใช้เวลากับมัน  แต่ให้เราใช้เวลากับพระเจ้า กับพี่น้องกับคนที่เดือดร้อน ต้องการคำหนุนใจ  หลายคนใช้เวลากับมารจัดเวลาให้มารเลย

2.สิ่งที่ทำให้เราเป็นมลทินอีกอย่างคือ เนื้อหนัง  กาลาเทีย 5:16 -17 16แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า   จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ   อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง 17เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ   และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง   เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน   ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้  เราทำไม่ได้เพราะเราตอบสนองเนื้อหนัง ความต้องการของร่างกายเป็นเรื่องปกติ แต่ที่มันเกินเป็นเนื้อหนัง  โรม 8:5  5เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง   ก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนัง   แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ   ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ ความต้องการของเนื้อหนังจะไม่มีความหมายถ้าสมองเราไม่ไปสนใจมัน  ถ้าสมองเราไม่สนใจมัน มันก็ทำอะไรเราไม่ได้ โฆษณาทุกอย่างเป็นความต้องการส่วนเกินจากที่ร่างกายต้องการ มันเป็นเนื้อหนัง และเราถูกโฆษณาจับไว้ เราจะต้องมีสติ ความต้องการของเนื้อต่อสู้พระวิญญาณ โรม 8:6-8  6ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนัง   ก็คือความตาย   และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณ   ก็คือชีวิตและสันติสุข 7เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า   หาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่   และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ 8และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนัง   จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้  เพราะว่าตำหนิเต็มไปหมด  เราต้องตื่นกล้าที่จะแตกต่างกับค่านิยมของโลกนี้ อย่าให้เหตุผลที่ดีที่เข้าข้างเรา แต่มันเป็นค่านิยมของโลกนี้ โรม 5:4  4และความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้   และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจ ความอดทนในที่นี้ยังเป็นความอดทนต่อเนื้อหนัง 1 เปโตร 2:11 11ดูก่อนท่านที่รัก   ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย   ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน   ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง   ซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน หลายครั้งเราเอาความต้องการของเนื้อหนังมาอธิษฐานให้พระเยซุตอบสนองเรา เราจึงไม่ได้รับคำตอบ 1 โครินธ์ 10:12 12เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว   ก็จงระวังให้ดี   กลัวว่าจะล้มลง 1 โครินธ์ 9:24-27 24ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคน   แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว   เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ 25ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบ   เขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้   แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย 26ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย   ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม 27แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ   เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว   ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ นี่คือการมีวินัยในฝ่ายวิญญาณ การไปถึงเส้นชัยตามกติกาแบบไม่มีที่ติ รักษาชีวิตที่มีวินัยให้ดี

3.ค่านิยมของโลกนี้ 1 ยอห์น 2:15-17 15อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก   ถ้าผู้ใดรักโลก   ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น 16เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก   คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา   และความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา   แต่เกิดมาจากโลก 17และโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไป   แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์  ถ้าไม่อยากให้ชีวิตมีที่ติ อย่ารักโลกหรือค่านิยมของโลกนี้ หรือระบบของโลกนี้ทรัพย์สินเงินทอง  ในฟิลิปปี 3:8  8ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์   เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์   องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า   เพราะเหตุพระองค์   ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด   และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ ทุกอย่างไร้สาระเมื่อเทียบกับการได้พระคริสต์ สิ่งที่อ.เปาโลทำนั้นสุดยอด ขอให้เราพ้นจากค่านิยมของโลก ค่านิยมของโลกบอกว่าเราต้องมีอะไรๆ ดีกว่าคนอื่นแต่นั่นไม่ใช่ และโลกก็บอกให้เรามีอะไรที่มากกว่าถึงจะพบความสำเร็จ แต่นั่นเป็นค่านิยมของโลก พระเยซูคริสต์ และคนของพระเจ้าเมื่อพบความสำเร็จไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์มีดีกว่า มีมากกว่า เมื่อโมเสสประสบความสำเร็จ โมเสสไม่มีอะไรดีไปกว่าฟาโรห์ เมื่อเขาพบความสำเร็จเขาไม่มีกองทัพมากกว่าฟาโรห์เลย เมื่อดาวิดพบความสำเร็จก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าโกลิอัทเลย แต่คนที่พบความสำเร็จคือคนที่อยู่ในพระเจ้า และเป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ บวกพระเยซูคริสต์ เมื่อเรารักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ พระเยซูก็สามารถแทรกแซงเข้าไปได้ทุกเรื่องสิ่งเลวร้ายอะไรที่พระเจ้าเข้ามาไม่ได้ แทรกแซงไม่ได้ก็คือเรื่องที่เป็นความบาปในชีวิตของเรา แต่สิ่งเลวร้ายที่อยู่ในชีวิตเราพระเจ้าแทรกแซงได้ถ้าเรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ ส่วนตัวผมไม่ใช่คนเก่งอะไรเรียนจบมาด้วยความสงสารของอาจารย์ แต่วันนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้พบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทุกด้านเพราะว่าผมรู้ว่าผมไม่มีอะไรดี แต่ผมทำในสิ่งที่พระเจ้าให้ผมทำไม่ดำเนินชีวิตในความบาป การดำเนินชีวิตที่ไม่ทำบาปยากตรงไหน ไม่ยาก เราก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับมัน ไม่ไปยืนอยู่หน้าซ่องโสเภณีมันยากตรงไหน ไม่ไปซื้อแผ่นดีวีดีโป๊ยากตรงไหนไม่ยากเลย  ขอพระเจ้าช่วยเราให้ดำเนินชีวิตไม่มีที่ติ เพราะนั่นคือความสำเร็จ ความมั่นคงที่แท้จริง และอนาคตที่แท้จริง และนั่นคือความสดใสและชีวิตที่ สง่างาม เนื่องจากพระเจ้าอยู่ในความสำเร็จ อยู่ในอนาคต ใครที่ทำบาปอยู่เลิกซะ แล้วอย่าไปยุ่งกับมันอีก เราสามารถรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ 1เปโตร 1:14-17 14โดยที่ท่านเป็นบุตรที่เชื่อฟัง   ขออย่าได้ประพฤติตามกิเลสตัณหา   อย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน 15แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์   ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ 16ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า   ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์  เพราะเราบริสุทธิ์ 17และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระองค์   เรียกพระองค์ว่า   พระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทำของเขา   โดยไม่มีอคติ   จงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ พระธรรมนี้บอกเราว่าเราเรียนเพื่อที่จะไปทำตาม เรามีแนวทางแล้ว และถ้าเรามีแนวทางแล้วไม่ทำตามมันโง่มาก  อย่าโง่เหมือนที่เคยโง่ สมัยก่อนเราไม่มีพระเจ้าเราโง่เราทำให้มันผ่านไปแต่ตอนนี้อย่ากลับไปโง่อีก แต่จงทำทุกอย่างให้บริสุทธิ์ ต้องฝึกจนเป็นนิสัยจนในที่สุดเราเห็นเรื่องลามกเป็นเรื่องน่าสะอิดสะเอียน  เรื่องเพศเป็นเรื่องบริสุทธิ์สง่างามแต่มันสกปรกถ้ามันนอกการสมรส มันจะบริสุทธิ์สะอาดสง่างามเมื่อเป็นเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคู่สมรสเท่านั้น   ชีวิตที่ไม่มีที่ติคือชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า เวลาเราทำบาปพระเจ้าก็มองเราอยู่แล้วเรายำเกรงมั้ย  ดูสรุปในข้อ 18-19 18ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้   ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน   มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้   เช่นเงินและทอง 19แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์   ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง  เพราะฉะนั้นการไถ่ของพระองค์สมบูรณ์แบบ ไม่ได้ไถ่ด้วยเงิน หรือทอง เพราะมันเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล ความรักเงินทองเป็นรากแห่งความบาป ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไถ่เราไม่ได้ ต้องโดยพระโลหิตพระเยซูที่ไถ่เรา  เราต้องสู้กับบาปด้วยการหันหลังให้มันปิดหู ปิดตาให้สิ่งเหล่านี้ สุดท้ายเราดู ฮีบรู 12:4  4ในการต่อสู้กับบาปนั้น   ท่านทั้งหลายยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องเสียโลหิตเลย แปลความว่าเรายังไม่ได้ต่อสู้กับบาปอย่างเต็มที่ ถ้าเราสู้เต็มที่มีหรือจะแพ้ ขอพระเจ้าช่วยเราให้ต่อสู้กับบาปอย่างเต็มที่ ขอให้เราตั้งใจที่จะไม่มีมลทินไม่มีที่ติ ลองกลับไปอ่านชีวิตดาเนียลเราจะเห็นความตั้งใจในชีวิตของดาเนียล ขอให้กลับไปอ่านเป็นการบ้านของเรา  ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราที่เราจะดำเนินชีวิตไม่มีที่ติ  ให้เราไม่เข้าข้างตัวเองที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองด้านเนื้อหนัง  ขอให้เราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไม่มีเหตุผล เพราะเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์ ล้วนมีเหตุผลที่ดี และก่อเกิดผลที่ดีสำหรับเราที่ปฎิบัติตามและเชื่อฟัง อย่าให้เราหาเหตุผลใด ๆ มาอ้างเพื่อลบล้างสิ่งที่พระองค์สอนเรา ขอพระเจ้าปกป้องเราให้เรามีชีวิตที่ไม่มีที่ติ

Leave a Comment