“พักผ่อนหย่อนใจ…ที่มาจากพระพักตร์พระเจ้า”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทยเวียนมาบรรจบอีกครั้ง คริสต จักรใจสมานเพชรเกษม11 ก็มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงวัยในคริสตจักรในช่วงนมัสการ ได้กลิ่นน้ำอบ ดอกมะลิ แป้งร่ำ หอมชื่นใจ ขอให้พี่น้องทุกท่าน โดยเฉพาะผู้สูงวัยในคริสตจักรของเราจงมีอายุยืนยาว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีสติปัญญาในการดูแลสุขภาพให้ดี โดย เฉพาะในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวของเดือนเมษายนนี้ พี่น้องบางกลุ่มอาจจะกำลังเตรียมตัวเดินทางไปต่างจังหวัด ขอให้ไปและกลับมาโดยสวัสดิภาพนะค่ะ และที่สำคัญวันสงกรานต์เป็นวันหยุดที่พี่น้องได้หยุดพักจากการทำหน้าที่การงาน ได้กลับไปเยี่ยมบ้าน เยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ ขอให้ใช้วันหยุดพักนี้อย่างคุ้มค่าของการเป็นวันหยุดพักจริงๆ พักจากความเครียด ได้ผ่อนคลายตัวเองจากภาระที่รับผิดชอบ จัดเวลาที่จะนั่งลงทบทวนสิ่งที่ทำอยู่ว่ามีเป้าหมายของชีวิตอย่างไร ที่สำคัญเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าหรือไม่ ฮีบรู 4:4,9-11  4 และ​มี​ข้อ​หนึ่ง​ที่​ได้​กล่าวถึง​วันที่​เจ็ด​ดังนี้​ว่า ​ใน​วันที่​เจ็ด​นั้น ​พระ​เจ้า​ก็​ได้​ทรง​หยุด​พัก​การ​งาน​ทั้งสิ้น​ของ​พระ​องค์….9 ฉะนั้น​จึง​ยัง​มี​การ​พำนัก​สะบาโต​สำหรับ​ชน​ชาติ​ของ​พระ​เจ้า​10 เพราะ​ว่า​ผู้ใด​ที่​ได้​เข้า​สู่​การ​พำนัก​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว ​ก็​ได้​พัก​งาน​ของ​ตน เหมือน​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​พัก​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์ 11 เหตุ​ฉะนั้น ขอ​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​พยายาม​ที่​จะ​ได้​เข้า​สู่​การ​พำนัก​นั้น เพื่อ​จะ​ได้​ไม่​มี​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด​หลง​ไป​เหมือน​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​เหล่า​นั้น​ พระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงหยุดพักนานแล้ว และพระองค์ปรารถนาที่จะให้ประชากรของพระองค์ได้หยุดพักเหมือนกับพระองค์ด้วย ดังนั้น การเข้าสู่ที่พำนักของพระเจ้าจึงควรเป็นเป้าหมายของคริสเตียนทุกคน ในอดีต ความบาปได้ทำให้มนุษย์ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพของตนจนถึงทุกวันนี้ เพราะมนุษย์คู่แรกได้ทำให้สวนเอเดนที่เป็นที่แห่งการพักผ่อนหลุดมือไป แต่วันนี้ สวนเอเดนได้กลับมาใหม่ผ่านการเชื่อมต่อทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้า จุดนัดพบในสวนเอเดนระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้ว และพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า หากผู้เชื่อคนใดได้ไปถึงที่พำนักนั้น จะเกิดความรู้สึกที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Refreshing แปลว่า การพักผ่อนหย่อนใจ หายเหนื่อย หายเครียด กิจการ 3:19  19 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​หัน​กลับ​และ​ตั้งใจ​ใหม่ เพื่อ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​บาป​ของ​ท่าน​เสีย เพื่อ​วาระ​พักผ่อน​หย่อน​ใจ​จะ​ได้มา​จาก​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​ ขอให้วันสงกรานต์ของพวกเราเป็นวันที่เราจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดอย่างมีคุณค่า อย่าให้เหมือนกับคนที่ไม่เชื่อฟัง ที่สนุกอย่างเดียว แต่ไม่ได้สาระ ไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจ กลับมาก็จะเหนื่อยยิ่งกว่าเดิม เหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังบางคนที่ได้ใช้วันหยุดในวันสงกรานต์ที่นอกจากจะไม่ได้พักแล้วยังทำให้เกิดความสูญเสีย เพราะการสนุกแบบไม่ยั้งคิด ใช้ชีวิตอย่างประมาท จงคิดถึงการ….พักผ่อน​หย่อน​ใจ​จะ​ได้มา​จาก​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​

Leave a Comment