“จงให้ความสดชื่นใหม่เกิดขึ้น”

อพยพ 23:12-13 12 “จง​ทำ​การ​งาน​ของ​เจ้า​หก​วัน แต่​ใน​วันที่​เจ็ด​นั้น จง​หยุด​งาน เพื่อ​โค ลา ของ​เจ้า​จะ​ได้​พัก และ​ลูก​ชาย​ทาสี​ของ​เจ้า กับ​คน​ต่างด้าว​จะ​ได้​พักผ่อน​ให้​สด​ชื่น​ด้วย13 สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ที่​เรา​สั่ง​เจ้า​ไว้​นั้น​จง​ระวัง​ถือ​ให้​ดี และ​อย่า​ออก​ชื่อ​พระ​อื่น​เลย อย่า​ให้​ได้​ยิน​ชื่อ​ของ​พระ​เหล่า​นั้น​ออก​จาก​ปาก​ของ​เจ้า​​…มัทธิว11:28-29 28บรรดา​ผู้​ทำงาน​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย หาย​เหนื่อย​เป็น​สุข​29จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะ​ว่า​เรา​สุภาพ​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิตใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​พัก รากศัพท์ภาษาฮีบรูในหนังสืออพยพที่พระเจ้าทรงสั่งชนชาติอิสราเอลกับรากศัพท์ภาษากรีกในหนังสือมัทธิวที่พระเยซูได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ มีความหมายที่ตรงกันคือการพักจากความเหน็ดเหนื่อย เป็นการพักผ่อนให้สดชื่น ความสดชื่นนี้ทำให้อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป พร้อมกับมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความสดใหม่ 2 โครินธ์ 5:17  17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​ คำว่า “สิ่งใหม่ทั้งนั้น”ในพระคัมภีร์ตอนนี้มีความ หมายเฉพาะเจาะจงคือ “ความสดใหม่” มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า อย่าปล่อยให้ตนเองเหน็ดเหนื่อยมากเกินไป (เพราะขาดการพักผ่อน) จะทำให้มีโอกาสทำบาปได้ ความหมายของคำว่า “บาป” แปลว่า พลาดไปจากเป้า  คือพลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้า ตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้า หากนำเอาความ หมายของพระคัมภีร์เหล่านี้มาใช้ นั่นหมายความว่า ชีวิตคริสเตียนมีโอกาสที่จะพลาดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าได้ หากคริสเตียนปล่อยให้ชีวิตจิตวิญญาณของตนเองอยู่กับสิ่งเก่าๆขาดความสดใหม่ในความร้อนรน ขาดความความสดใหม่ในความรัก ขาดการเจิมที่สดใหม่ (แรงผลักจากพระวิญญาณบริสุทธิ์) ขาดความเข้าใจใหม่ๆ (อยู่กับความเข้าใจเก่าๆ) และยังเป็นการนมัสการสิ่งเก่า (รูปเคารพ) 13 สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ที่​เรา​สั่ง​เจ้า​ไว้​นั้น​จง​ระวัง​ถือ​ให้​ดี และ​อย่า​ออก​ชื่อ​พระ​อื่น​เลย อย่า​ให้​ได้​ยิน​ชื่อ​ของ​พระ​เหล่า​นั้น​ออก​จาก​ปาก​ของ​เจ้า (อพยพ 23:13) เป็นคำกำชับที่พระเจ้าทรงตรัสกับชนอิสราเอลหลังจากพระองค์สั่งให้พักในวันสะบาโต ความสดชื่นที่กลับคืนมาพร้อมกับความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว ชาวอิสราเอลในเวลานั้นได้รับการปลดปล่อยออกจากอียิปต์ ซึ่งแม้ตัวจะหลุดจากความเป็นทาสแล้ว แต่ใจยังติดอยู่กับพระอียิปต์ จึงมีคำว่า เอาอิสราเอลจากอียิปต์นั้นง่ายกว่าการเอาอียิปต์ออกจากใจของอิสราเอล คริสเตียนทั้งหลายได้รับคำเชิญชวนให้พักและคำกำชับอย่างเดียวกัน เพื่อเราจะก้าวไปสู่การได้พักหายเหนื่อย และให้ความสดชื่นใหม่ในฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นอย่างแท้จริง อย่ามีเอารูปเคารพใดติดใจไปด้วย หลังจากได้พักได้ความสดชื่นใหม่แล้ว เราจะหลุดจากอิทธิพลที่เป็นรูปเคารพใดๆ แล้วความรักที่สดใหม่ ความร้อนรนกระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณจะกลับมา และอะไรๆอีกมากมายที่สดใหม่โดยการสำแดงจากพระวิญญาณจะเกิดขึ้น อาเมน

By admin