“กำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจ…โดยเดชพระวิญญาณ”

เราเคยพิจารณากำลังของตัวเราเองไม๊ว่า เราสามารถยกของหนักได้เท่าไร บางคนถือถุงข้าวห้ากิโลได้สองถุง บางคนได้สามถุง แต่ยกนานไม่ได้ บางคอถือได้นานไปได้ไกล ไปได้เร็ว เมื่อวันจันทน์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปขี่จักรยานกับพี่น้อง โดยเฉพาะผู้ชาย ขี่ได้เร็วมาก แซงไปเลย ข้าพเจ้าไม่สามารถขี่เร็วอย่างพี่น้องผู้ชายเหล่านั้น แต่ถ้าให้ขี่ระยะทางไกล ข้าพเจ้ามั่นใจว่าสามารถไปได้ไกลกว่า ทนกว่า มีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Not how fast but how far แปลว่า ไม่ใช่เร็วแค่ไหน แต่ไปไกลได้ขนาดไหนต่างหากที่สำคัญ โดยคุณไม่ล้มกระดาน หยุดหรือเลิกเสียกลางทางเพราะหมดแรง ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกำลังเรี่ยวแรงมากที่จะอดทนได้อย่างถึงจุดหมายปลายทาง ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจที่จะมีกำลังเรี่ยวแรงทานทนกับแรงกดดัน แรงกระแทก หรือสงครามเย็นที่คนที่ยังไม่หายดีมักจะใช้เพื่อตอบโต้จากความเจ็บปวดที่ตนเองได้รับ หนังสือสุภาษิต16:32  32 บุคคล​ผู้​โกรธ​ช้า​ก็​ดีกว่า​คน​มี​กำลัง​มาก และ​บุคคล​ผู้ปกครอง​จิตใจ​ของ​ตนเอง​ก็​ดีกว่า​ผู้​ที่​ตี​เมือง​ได้ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจ ที่สามารถควบคุมความโกรธ หรือปกครองจิตใจของตนเองต่อสิ่งที่มาเขย่า สิ่งที่มายั่วโทสะจากภายนอก นี่คือเหตุผลที่อ.เปาโลได้เขียนคำหนุนใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ชาย 2โครินธ์ 2:8  8 เหตุ​ฉะนั้น​ข้าพเจ้า​ปรารถนา​ให้​ผู้ชาย​ทั้ง​หลาย​อธิษฐาน​ใน​ที่​ทุก​แห่ง ด้วย​ใจ​บริสุทธิ์ ปราศจาก​โทโส​และ​การ​เถียง​กัน​ พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกเป็นนัยว่า ผู้ชายที่ดูเข้มแข็ง ดูมีกำลังภายนอก แต่ภายในไม่สามารถปกครองจิตใจของตนเองได้  ความโกรธและการเถียงกัน คือความอ่อนแอ ไม่ใช่ความเข้มแข็ง คำแนะนำให้ผู้ชายอธิษฐานในที่ทุกแห่งด้วยใจบริสุทธิ์ คือการฝึกตนเองให้มีใจถ่อมต่อพระเจ้า เพื่อจะรับกำลังเรี่ยวแรงมากในจิตใจ เพราะพระเจ้าคือขุมพลังความเข้มแข็งของจิตใจที่แท้จริง และอ.เปาโลจึงได้บอกเหตุผลที่ท่านอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในเมืองเอเฟซัสเรื่องของกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจดังนี้ เอเฟซัส 3:14-21 14 เพราะ​เหตุ​นี้​ข้าพเจ้า​จึง​คุกเข่า​ต่อ​พระ​บิดา​15 (​คำ​ว่า บิดา ของ​ทุก​ตระกูล ทุก​ชาติ ใน​สวรรค์​ก็​ดี ที่​แผ่นดิน​โลก​นี้​ก็​ดี​มา​จาก​คำ​ว่า ​พระ​บิดา​)​16 ขอ​ให้​พระ​องค์​ทรง​โปรด​ประทาน​กำลัง​เรี่ยว​แรง​มาก​ฝ่าย​จิตใจ​แก่​ท่าน โดย​เดช​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​องค์​ตาม​ความ​ไพบูลย์​แห่ง​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​17 เพื่อ​พระ​คริสต์​จะ​ทรง​สถิต​ใน​ใจ​ของ​ท่าน​ทาง​ความ​เชื่อ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​ท่าน​ได้​วาง​ราก​ลง​มั่นคง​ใน​ความ​รัก​แล้ว​18 ท่าน​ก็​จะ​ได้​มี​ความ​สามารถ​หยั่ง​รู้​พร้อม​กับ​ธรรมิก​ชน​ทั้งหมด ถึง​ความ​กว้าง ความ​ยาว ความ​สูง ความ​ลึก​19 คือ​ให้​ซาบซึ้ง​ใน​ความ​รัก​ของ​พระ​คริสต์​ซึ่ง​เกิน​ความ​รู้ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้รับ​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​เจ้า​อย่าง​เต็ม​เปี่ยม 20 ขอ​ให้​พระ​เกียรติ​จง​มี​แด่​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ฤทธิ์ กระทำ​สารพัด​มาก​ยิ่ง​กว่า​ที่​เรา​จะ​ทูล​ขอ​หรือ​คิด​ได้ ตาม​ฤทธิ์​เดช​ที่​ประกอบ​กิจ​อยู่​ภาย​ใน​ตัว​เรา​21 ขอ​ให้​พระ​เกียรติ​จง​มี​แด่​พระ​องค์​ใน​คริสตจักร และ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ตลอด​ทุก​ชั่ว​อายุ​คน​เป็น​นิตย์ อาเมน​  ในข้อ1 ของเอเฟซัสบทที่สามนี้คือเหตุผลที่อ.เปาโลเขียนถึงพี่น้องเอเฟซัส1 เพราะ​เหตุ​นี้​ข้าพเจ้า​เปาโล​ ผู้​ที่​ถูก​จำ​จอง​เพราะ​เห็น​แก่​พระ​เยซู​คริสต์​เพื่อ​ท่าน​ซึ่ง​เป็น​คน​ต่างชาติ  ​เบื้องหลังที่อ.เปาโลต้องไปเป็นนักโทษถึงกรุงโรม เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มที่คนยิวเข้าใจว่าเปาโลได้นำคนต่างชาติซึ่งเป็นชาวเมืองเอเฟซัสเข้าไปในพื้นที่พระวิหารที่ห้ามคนต่างชาติเข้า และได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาถูกจับและทำร้ายร่างกาย ความจริงอ.เปาโลได้สื่อสารและประกาศข่าวประเสริฐกับชาวเมืองเอเฟซัส แต่ไม่ได้พาเข้าไปในวิหารอย่างที่ถูกกล่าวหา สำหรับคนยิว การพูดจากับคนต่างชาติเป็นสิ่งที่คนยิวไม่ทำ คนยิวจะดูถูกคนต่างชาติเป็นเหมือนสุนัข เพราะคนต่างชาติมีวิถีชีวิตที่ไม่มีพระเจ้า กราบไหว้รูปเคารพอย่างงมงายไม่มีธรรมบัญญัติเหมือนคนยิว มีชีวิตที่แปดเปื้อนสกปรกกับของกินที่เป็นมลทิน ไม่มีสุขอนามัย เพราะธรรมบัญญัติของโมเสสจะสอนถึงการดำเนินชีวิตที่ถูกสุขอนามัย และมนุษยธรรม ศีลธรรมและให้แยกตัวออกจากคนต่างชาติเพื่อที่จะไม่ได้รับอิทธิพลจากวิถีการดำเนินชีวิตอย่างคนต่างชาติ เมื่ออ.เปาโลได้รับการทรงเรียกให้ประกาศกับคนต่างชาติ อ.เปาโลก็ทำหน้าที่ประกาศกับคนต่างชาติทุกคนโดยไม่ได้รังเกียจหรือดูถูกคนต่างชาติอย่างยิวอื่นๆ เหมือนที่พระเยซูได้ทรงสนทนากับหญิงสะมาเรีย และหญิงสะมาเรียก็สงสัยว่า พระเยซูเป็นยิวทำไมจึงคุยด้วยกับนาง นี่คือสปิริตเดียวกันของพระเยซูที่อ.เปาโลได้รับหลังจากอ.เปาโลได้กลับใจเป็นคริสเตียน และคือสิ่งที่อ.เปาโลได้เขียนในหนังสือเอเฟซัสนี้บทนี้ถึงความเข้าใจในความลึก สูง กว้าง ยาว ของความมั่นคงในความรักของพระคริสต์ที่อ.เปาโลอยากให้คริสเตียนเมืองเอเฟซัสมีประสบการณ์อย่างเดียวกันกับท่าน

1.เพื่อจะเข้ากับคนอื่นได้   เอเฟซัส 3:14-17

14 เพราะ​เหตุ​นี้​ข้าพเจ้า​จึง​คุกเข่า​ต่อ​พระ​บิดา​15 (​คำ​ว่า บิดา ของ​ทุก​ตระกูล ทุก​ชาติ ใน​สวรรค์​ก็​ดี ที่​แผ่นดิน​โลก​นี้​ก็​ดี​มา​จาก​คำ​ว่า ​พระ​บิดา​)​16 ขอ​ให้​พระ​องค์​ทรง​โปรด​ประทาน​กำลัง​เรี่ยว​แรง​มาก​ฝ่าย​จิตใจ​แก่​ท่าน โดย​เดช​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​องค์​ตาม​ความ​ไพบูลย์​แห่ง​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​17 เพื่อ​พระ​คริสต์​จะ​ทรง​สถิต​ใน​ใจ​ของ​ท่าน​ทาง​ความ​เชื่อ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​ท่าน​ได้​วาง​ราก​ลง​มั่นคง​ใน​ความ​รัก​แล้ว   คำว่า กำลังเรี่ยวแรงมาก ใช้ภาษากรีกคำเดียวกันกับในเอเฟซัส บทที่ 6 คำว่า จงมีกำลังมากในองค์พระผู้เป็นเจ้า คือการเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจสูงสุด  แต่สำนวนในบทนี้ คือ การอธิษฐานขอให้ผู้มีอำนาจสูงสุดเชื่อมต่อให้ผู้ที่รับการอธิษฐานมีกำลังเรี่ยวแรงมาก อ.เปาโลตระหนักว่า ในฐานะผู้ชายที่เข้มแข็ง แกร่งกล้า สามารถในเรื่องธรรมบัญญัติอย่างเปาโลเอง ท่านรู้ว่า ไม่ง่ายที่จะเป็นคริสเตียนในสังคมที่มีแรงต้านสูงอย่างสังคมคนยิวที่ต่อต้านคนต่างชาติ ความจริงหนังสือเอเฟซัสได้กล่าวถึง The One New Manคนใหม่คนเดียวในพระคริสต์ นั่นคือไม่มียิว ไม่มีต่างชาติ อีกต่อไป แต่มีคนใหม่ที่ทั้งต่างชาติและยิวเป็นพี่น้องกัน เป็นคนของพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น นี่คือสิ่งที่อ.เปาโลมองเห็นแผนการของพระเจ้า 6 นี่​คือ​คน​ต่างชาติ​ได้​เป็น​ผู้รับ​มรดก​ร่วมกัน และ​เป็น​อวัยวะ​ของ​กาย​อัน​เดียว​กัน และ​มี​ส่วน​ได้​รับ​คำ​สัญญา​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​โดย​ข่าว​ประเสริฐ​นั้น….9 และ​ทำ​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​เห็น​แผนงาน​แห่ง​ความ​ล้ำ​ลึก ซึ่ง​ตั้งแต่​แรก​สร้าง​โลก​ทรง​ปิดบัง​ไว้​ที่​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​สร้าง​สารพัด​ทั้ง​ปวง​10 ประสงค์​จะ​ให้​เทพ​ผู้ปกครอง​และ​ศักดิ​เทพ​ใน​สวรรคสถาน รู้จัก​ปัญญา​อัน​ซับซ้อน​ของ​พระ​เจ้า​ทาง​คริสตจักร ณ บัดนี้​ คริสตจักรมีความหลากหลายของคนต่างเชื้อชาติ ต่างพื้นเพ ต่างนิสัย แต่มาอยู่ด้วยกันได้ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่จะใช้พลังอำนาจความเป็นหนึ่งเดียวที่ครั้งหนึ่ง คนในยุคปฐมกาลเคยคิดจะใช้พลังนี้สร้างหอบาเบลเพื่อตนเอง แต่พระจ้าได้ทรงกระจัดกระจายเขาออกไป โดยที่เรื่องพลังความเป็นหนึ่งเดียวนั้นยังคงอยู่ แต่รอวันที่จะถูกใช้อีกครั้ง นั่นคือผ่านคริสตจักรที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้สร้าง คริสตจักรจะไม่สร้างตัวเองให้สูงเทียมฟ้า แต่คริสตจักรถูกสร้างให้แบนราบ แผ่ขยายออกไปทั่วใต้ฟ้า จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก  คริสตจักรจึงประกอบไปด้วยความหลายหลายเชื้อชาติ ทุกชนเผ่า ทุกภาษา เป็นหนึ่งเดียว ใช้ภาษาเดียวคือภาษารัก ดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่าย และนี่คือจุดเริ่มต้นของคริสตจักรในยุคเมื่อสองพันปีที่คนต่างชาติที่กลับใจใหม่จะต้องปรับตัวอยู่ด้วยกันกับคริสเตียนยิว หรือคริสเตียนยิวจะต้องปรับตัวเข้ากับคนต่างชาติ  คนยิวอย่างเปาโลก็ต้องปรับตัวในความแตกต่างคนละขั้วเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์เดียวกัน  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ถ้าเราต้องการคนที่สมบูรณ์แบบในคริสตจักร เราจะไม่พบคนๆนั้นเลย คนที่สมบูรณ์แบบแปลว่า คนนั้นไม่มีจุดบกพร่องเลย ไม่มีตำหนิเลย  มีคนขอให้ข้าพเจ้าอธิบายคำว่า บริสุทธิ์ จากพระคัมภีร์ที่ว่า 1 เปโตร1:15-16 15 แต่​เพราะ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เรียก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​นั้น​บริสุทธิ์ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ประพฤติ​ให้​บริสุทธิ์​พร้อม​ทุก​ประการ​16 ดังที่​มี​พระ​วจนะ​เขียน​ไว้​แล้ว​ว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เป็น​คน​บริสุทธิ์ เพราะ​เรา​บริสุทธิ์ คำว่า บริสุทธิ์ ภาษากรีกตอนนี้ใช้คำว่า ฮากีออส แปลว่า บริสุทธิ์ สำหรับพระเจ้าคือความศักดิ์สิทธิ์ ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า แปลว่า เข้าใกล้แล้วตาย แต่สำหรับมนุษย์ แปลว่าปราศจากตำหนิ ปราศจากสิ่งเจือปน เหมือนกับการหลอมทองคำหรือเงินให้บริสุทธิ์ มนุษย์จะบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิด้วยการเข้าสู่เตาหลอมแห่งชีวิต ที่ทำให้รู้สึกร้อน รู้สึกไม่สบายตัว ไม่สบายใจ และเราอยากจะตอบสนองด้วยเนื้อหนัง นั่นคือการทำให้เรามองเห็นตำหนิในชีวิตของเรา กำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจคือการหยิบเอาสิ่งเจือปนนั้นออกจากชีวิตได้ สำนวนเดียวกันกับที่พระเยซูทรงใช้คือคำว่า เอาชนะตนเอง แต่อ.เปาโลได้ขยายความต่อไปว่า16 ขอ​ให้​พระ​องค์​ทรง​โปรด​ประทาน​กำลัง​เรี่ยว​แรง​มาก​ฝ่าย​จิตใจ​แก่​ท่าน โดย​เดช​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​องค์​ตาม​ความ​ไพบูลย์​แห่ง​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ การปรับตัวที่ยากที่สุดคือจิตใจภายใน ที่ต้องอธิษฐานขอพระเจ้าประทานกำลังเรี่ยวแรงภายใน ซึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Inner Man แปลว่า ตัวในของเรา  ในบทเรียนบำบัดภายในของ Elijah House ได้ใช้คำว่า Inner Man ตัวในของคนที่บาดเจ็บ อ่อนแอ เป็นเด็กตัวในที่ไม่มีกำลังเรี่ยวแรงที่จะต้านกับการถูกทำร้าย สร้างบาดแผล และความอ่อนแอของเด็กตัวในที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความคิด การกระทำของผู้ใหญ่ภายนอกในปัจจุบันของหลายๆคน ยามที่ถูกแรงกดดัน ถูกสะกิดแผลเมื่อไหร่ เด็กตัวในก็จะออกฤทธิ์กับคนนั้น ทำให้มีปัญหากับคนที่มาสะกิดแผลโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ คนที่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะขอกำลังจากพระเจ้าเพื่อจะให้อภัยได้ง่าย แต่คนที่ไม่เข้าใจก็จะสะท้อนกลับเป็นปฏิเสธ และใช้บาดแผลของตนเองต่อสู้กับบาดแผลของคนอื่น นี่คือเหตุผลที่เราจะมีค่ายทะลุทะลวงและทำลายพันธนาการ..ในปลายเดือนนี้ เราต้องการกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจ..โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องอธิษฐานและรับการอธิษฐาน  มีคริสเตียนไม่น้อย ชอบสอน ชอบปรนนิบัติ แต่ไม่ชอบรับการปรนนิบัติ เพราะเข้าใจผิดคิดว่า การรับการปรนนิบัติสำหรับคนที่เป็นผู้ตามเท่านั้น  ไม่ใช่สำหรับผู้นำ แต่ความจริง เราได้พบว่า มีผู้นำจำนวนไม่น้อยที่ซ่อนความอ่อนแอของตนเองไว้ เพราะยิ่งอยู่สูง ยิ่งหนาว คือ ไม่มีใครที่จะรับฟัง รับได้กับความอ่อนแอของผู้นำ ทำให้ผู้นำขาดผู้ปรนนิบัติในมิติของความอ่อนแอของผู้นำนั้น และเมื่อเกิดเรื่องก็ล้มลงไปแล้ว  ดังนั้น อย่าให้เราเข้าใจผิดคิดว่า ไม่เป็นไร แต่ความจริงคือ ยิ่งเราปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในมุมซ่อนตัวในสภาพไร้กำลังเรี่ยวฝ่ายจิตใจ (ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม) ยิ่งนานเท่าใด นั่นคือภาวะที่ไม่ปลอดภัย พระคัมภีร์เตือนว่า มารมันวนเวียนดุจสิงห์ที่จะคอยกัดกินและทำลาย มารรอคอยวันที่เราจะอ่อนแอ เราไม่รู้ว่าเราจะอ่อนแอ อ่อนไหว และถูกยั่ว ถูกยวน ถูกเขย่าเมื่อไร ให้เราสังเกตว่า อะไรที่ทำให้เราอ่อนไหว นั่นคือ มีมุมหนึ่งในจิตใจของตัวเราเองที่ไม่มีกำลังที่จะต้านทาน เราต้องการกำลังเรี่ยวแรงมากกับสิ่งนั้น…โดยเดชพระวิญญาณ เพื่อเราจะเข้ากับคนอื่นได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ค่ายทะลุทะลวงและทำลายพันธนาการ จะมีบทเรียนที่เรียกว่า Soul ties แปลว่า การผูกพัน เข้ากันอย่างถูกต้อง กับไม่ถูกต้อง ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Godly Soul Ties กับ UnGodly Soul Ties เราจะต้องเข้ากับคนอื่นได้ อย่างถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้อง จะเข้ากันไม่นานก็จะมีเรื่องให้ต้องทำบาป ทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน พึ่งพาทางอารมณ์กัน เป็นต้น กำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจ…โดยเดชพระวิญญาณ ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นแข็งแรง ไม่เปราะบาง เราต้องอธิษฐาน และเข้าสู่พันธกิจการอธิษฐาน รับการอธิษฐาน และไปทุกที่ด้วยการอธิษฐาน พันธกิจเอลียาห์เฮ้าส์จึงไม่เรียกตัวเองว่า พันธกิจบำบัดภายใน แต่ใช้ชื่อว่า พันธกิจการให้คำปรึกษาและการอธิษฐาน การอธิษฐานทำให้เรามีกำลังทำให้เด็กตัวในสูญสลายอิทธิพลในชีวิตของเราผ่านการอธิษฐาน ในคำอธิษฐานของอ.เปาโล ยังต่อด้วยการอธิษฐานด้วยความ….

2.คาดหวังความหยั่งรู้…ซาบซึ้ง…เกินความรู้..อย่างเต็มเปี่ยม   เอเฟซัส 3:18-19

​18 ท่าน​ก็​จะ​ได้​มี​ความ​สามารถ​หยั่ง​รู้​พร้อม​กับ​ธรรมิก​ชน​ทั้งหมด ถึง​ความ​กว้าง ความ​ยาว ความ​สูง ความ​ลึก​19 คือ​ให้​ซาบซึ้ง​ใน​ความ​รัก​ของ​พระ​คริสต์​ซึ่ง​เกิน​ความ​รู้ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้รับ​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​เจ้า​อย่าง​เต็ม​เปี่ยม  อ.เปาโลคาดหวังให้สิ่งที่เกิดขึ้นจากคำอธิษฐานของท่านคือ ความหยั่งรู้ รากศัพท์คำนี้ แปลว่า ฉวยเอาไว้ได้ ครอบครองเป็นเจ้าของ คำว่า พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด นั่นหมายความว่า เราไม่พลาดโอกาสที่จะเข้าใจ ไม่พลาดที่จะได้รับ ได้ใช้ความรักของพระคริสต์ในทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ ด้วยกันกับผู้เชื่อคนอื่นๆทุกคน โดยเฉพาะบทเรียนชีวิตการอยู่ด้วยกันของคริสเตียน อ.เปาโลอธิษฐานขอให้คริสเตียนเมืองเอเฟซัสมีความสามารถนี้ ด้วยประสบการณ์กับความรักของพระเยซูคริสต์ที่ไม่มีใครเคยรู้จักความรักเช่นนี้มาก่อน เป็นความรักของพระบิดา ที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้สำแดงผ่านพระกายของพระองค์ เป็นสิ่งใหม่ ที่ตัวในของแต่ละคนจะมีประสบการณ์ด้วยตนเอง เข้มแข็งเติบโตจากประสบการณ์ส่วนตัว และเส้นทางของประสบการณ์นั้นคืออย่างต่อเนื่องจนถึงความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ ยิ่งมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ยิ่งไปต่อไม่มีจุดจบ ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะแสวงหา ด้วยความคาดหวัง ความหยั่งรู้…ซาบซึ้ง…เกินความรู้..อย่างเต็มเปี่ยม  ทำให้เรามีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกัน ไม่ใช่แยกตัวออก หนีหายจากกันไป หนังสือกิจการได้บันทึกถึงความปรารถนาที่อยากจะใช้เวลาด้วยกันทุกวันตลอดวันของคริสเตียน กิจการ 2:43-47  43 เขา​มี​ความ​เกรง​กลัว​ด้วย​กัน​ทุก​คน และ​พวก​อัครทูต​ทำ​การ​อัศจรรย์ และ​หมาย​สำคัญ​หลาย​ประการ​44 บรรดา​ผู้​ที่​เชื่อ​ถือ​นั้น​ก็​อยู่​พร้อม​กัน ณ ที่​แห่ง​เดียว และ​ทรัพย์​สิ่งของ​ของ​เขา​เหล่า​นั้น​เขา​เอา​มา​รวมกัน​เป็น​ของ​กลาง45 เขา​จึง​ได้​ขาย​ที่ดิน​และ​ทรัพย์​สิ่งของ มา​แบ่ง​ให้แก่​คน​ทั้ง​ปวง​ตาม​ซึ่ง​ทุก​คน​ต้อง​การ​46 เขา​ได้​ร่วม​ใจ​กัน​ไป​ใน​พระ​วิหาร และ​หัก​ขนม​ปัง​ตาม​บ้าน​ของ​เขา ร่วม​รับประทาน​อาหาร​ด้วย​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี​และ​ใจ​กว้างขวาง ทุก​วัน​เรื่อยไป​47 ทั้ง​ได้​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​และ​คน​ทั้ง​ปวง​ก็​ชอบ​ใจ ฝ่าย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ได้​ทรง​โปรด​ให้​คน​ทั้ง​หลาย​ซึ่ง​กำลัง​จะ​รอด มา​เข้า​กับ​พวก​สาวก​ทุก​วันๆ นี่เป็นสังคมที่น่าอยู่ ไม่มีคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ มีความยำเกรงพระเจ้า มีการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกเขา การหายโรค การเยียวยา การนมัสการ มีความเข้าใจกัน สิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไร เกิดจากความหยั่งรู้…ซาบซึ้ง…เกินความรู้..อย่างเต็มเปี่ยม ทุกคนฉวยความเข้าใจที่เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันและซาบซึ้งต่อกันและกัน สิ่งที่ทำให้เราคนอยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะเราไม่ฉวยความเข้าใจ การไม่พยายามเข้าใจ คือการไม่ฉวยโอกาสที่จะเข้าใจ แต่เราปล่อยให้ความไม่เข้าใจทิ้งค้างไว้ และจะไม่ยอมเข้าใจอีกฝ่าย โดยเฉพาะคนที่ทำให้เรารู้สึกบาดเจ็บ คนที่ปฏิเสธเรา อ.เปาโลได้กำชับเรื่องนี้ในหนังสือเอเฟซัส 5:17-21 15 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​ระมัดระวัง​ใน​การ​ดำเนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​ให้​เหมือน​คน​ไร้​ปัญญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญญา​16 จง​ฉวย​โอกาส เพราะ​ว่า​ทุก​วันนี้​เป็น​กาล​ที่​ชั่ว​17 เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​เป็น​คน​โง่​เขลา แต่​จง​เข้าใจ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ว่า​เป็น​อย่างไร​18 และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​19 จง​ปราศรัย​กัน​ด้วย​เพลง​สดุดี เพลง​นมัสการ และ​เพลง​สรรเสริญ คือ​ร้อง​เพลง​สรรเสริญ​และ​สดุดี​จาก​ใจ​ของ​ท่าน ถวาย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​20 จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​คือ​พระ​บิดา​สำหรับ​สิ่ง​สารพัด​เสมอ ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา21 จง​ยอม​ฟัง​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​เคารพ​ใน​พระ​คริสต์​ อ.เปาโลได้ใช้คำว่า ฉวยโอกาสในที่นี้ คือการฉวยโอกาสที่จะเข้าใจ เพราะทุกวันนี้เป็นเวลาที่ชั่ว หมายถึงจะมีแต่การใช้ความไม่เข้าใจทำสิ่งที่ชั่ว  คนที่ไม่เข้าใจ คือคนที่โง่เขลา ขาดความเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า ชัดเจน เลยว่า ขาดความหยั่งรู้ ปฏิเสธความซาบซึ้ง ปฏิเสธที่จะรับสิ่งที่เกินความรู้ จึงทำให้ไปไม่ถึงการ ​จะ​ได้รับ​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​เจ้า​อย่าง​เต็ม​เปี่ยม

3.คาดหวังการถวายเกียรติแด่พระเจ้า  เอเฟซัส 3:20-21

20 ขอ​ให้​พระ​เกียรติ​จง​มี​แด่​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ฤทธิ์ กระทำ​สารพัด​มาก​ยิ่ง​กว่า​ที่​เรา​จะ​ทูล​ขอ​หรือ​คิด​ได้ ตาม​ฤทธิ์​เดช​ที่​ประกอบ​กิจ​อยู่​ภาย​ใน​ตัว​เรา​21 ขอ​ให้​พระ​เกียรติ​จง​มี​แด่​พระ​องค์​ใน​คริสตจักร และ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ตลอด​ทุก​ชั่ว​อายุ​คน​เป็น​นิตย์ อาเมน​  คำอธิษฐานอ.เปาโลต้องการให้คริสเตียนทุกคนคาดหวังการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวิตของเราทุกคน การถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการให้พระจเ้าทำกิจผ่านชีวิตของเรา มิใช่ด้วยกำลังของตัวเราเอง เพราะเราอ่อนแอ และมักจะโอ้อวดตัวเอง การโอ้อวดตัวเอง เป็นความพ่ายแพ้ การทำให้ตัวเองดีกว่าคนอื่น เป็นการแยกตัวเราเองออกจากคนอื่น เป็นการสร้างความแตกต่างที่แตกแยก  แต่การโอ้อวดพระเยซูคริสต์คือชัยชนะ เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชัยชนะขององค์พระเยซูคริสต์ในตัวของเรา  1ยอห์น5:1-5  1 ผู้ใด​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​ทรง​เป็น​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เกิด​จาก​พระ​เจ้า และ​ผู้ใด​รัก​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ให้​กำเนิด ผู้​นั้น​ก็​รัก​คน​ที่​เกิด​จาก​พระ​องค์​ด้วย​2 โดย​ข้อ​นี้​เรา​จึง​รู้​ว่า​เรา​รัก​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า เมื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​รัก​พระ​เจ้า และ​ประพฤติ​ตาม​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์​3 เพราะ​นี่​แหละ​เป็น​ความ​รัก​ต่อ​พระ​เจ้า คือ​ที่​เรา​ทั้ง​หลาย​ประพฤติ​ตาม​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์ และ​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์​นั้น​ไม่​เป็น​ภาระ​4 เพราะ​ทุก​คน​ที่​เกิด​จาก​พระ​เจ้า ​ก็​มี​ชัย​ต่อ​โลก และ​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​นี่​แหละ​เป็น​ชัย​ชนะ​ที่​ชนะ​โลก​5 ใคร​เล่า​ชนะ​โลก ไม่ใช่​คน​อื่น คือ​ผู้​ที่​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​ทรง​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​นั่นเอง​ พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงชัยชนะในองค์พระเยซูคริสต์นั่นคือ การใช้ประสบการณ์ในความรักของพระเยซู ด้วยการรักพระเจ้า รักคนที่เกิดจากพระเจ้าด้วย รักคนที่เป็นบุตรของพระเจ้า และแสดงความรักด้วยการประพฤติตามพระคัมภีร์ ไม่ใช่จากความอ่อนแอภายในของตนเองอีกต่อไป คนที่เกิดจากพระเจ้า ไม่ใช่เด็กตัวใน คนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ใช่คนเก่า นิสัยเก่า แต่เป็นคนใหม่ นิสัยใหม่ ขอให้เราคาดหวังให้ชีวิตของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจ…โดยเดชพระวิญญาณ ด้วยประสบการณ์ความรักของพระคริสต์ด้วยตัวเอง และผ่านการอธิษฐานอย่างเดียว

“กำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจ…โดยเดชพระวิญญาณ”

1.เพื่อจะเข้ากับคนอื่นได้

2.คาดหวังความหยั่งรู้…ซาบซึ้ง…เกินความรู้..อย่างเต็มเปี่ยม

3.คาดหวังการถวายเกียรติแด่พระเจ้า   

Leave a Comment