“อธิษฐานด้วยกัน”

มัทธิว 18:18-20 18 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​ท่าน​จะ​กล่าว​ห้าม​ใน​โลก ​ก็​จะ​ถูก​กล่าว​ห้าม​ใน​สวรรค์ และ​สิ่ง​ซึ่ง​ท่าน​จะ​กล่าว​อนุญาต​ใน​โลก ​ก็​จะ​ได้รับ​อนุญาต​ใน​สวรรค์​เหมือน​กัน19 เรา​กล่าว​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อีก​ว่า ถ้า​ใน​พวก​ท่าน​ที่​อยู่​ใน​โลก​สอง​คน​จะ​ร่วม​ใจ​กัน​ขอ​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด ​พระ​บิดา​ของ​เรา​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ก็​จะ​ทรง​กระทำ​ให้​20 ด้วย​ว่า​มี​สอง​สาม​คน​ประชุม​กัน​ที่​ไหนๆ ใน​นาม​ของ​เรา เรา​จะ​อยู่​ท่ามกลาง​เขา​ที่​นั่น” จำเป็นด้วยหรือที่เราต้องอธิษฐานด้วยกัน เราอธิษฐานคนเดียวก็ได้ ทำไมต้องด้วยกันกับคนอื่น ทำไมพระเยซูจึงตรัสถึงสิทธิอำนาจการกล่าวห้าม การกล่าวอนุญาตของสวรรค์สำเร็จในแผ่นดินโลก จะต้องกระทำการผ่านคนมากกว่าหนึ่งคน สองสามคนร่วมใจ แปลว่า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รากศัพท์ภาษากรีก คำว่า ประชุม ความหมายแรกคือ การนำไปด้วยกัน หมายถึงการมีทิศทางที่ไปด้วยกัน ซึ่งแม้ว่าจะรวมตัวกัน แต่ไม่มีการร่วมใจหรือทิศทางเดียวกัน ก็แสดงถึงความแตกแยก ไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การอธิษฐานด้วยกัน จึงต้องมีการนำไปด้วยกัน ร่วมใจกัน ข้าพเจ้าเชื่อว่า การอธิษฐานด้วยกันคือการอธิษฐานโดยการนำของพระวิญญาณ ผู้นำอธิษฐานนำอธิษฐานโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ภาพสองสามคนร่วมประชุมกัน ใช้คำว่า ตกลงกัน เห็นด้วยกัน พร้อมใจกัน นี่คือ ภาษาเดียวกันอย่างที่หนังสือปฐมกาลบทที่ 11 ได้กล่าวว่า ปฐมกาล11:6 แล้ว​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “ดู​เถิด คน​เหล่า​นี้​เป็น​ชน​ชาติ​เดียว มี​ภาษา​เดียว นี่​เป็น​เพียง​เบื้องต้น​ของ​สิ่ง​ที่​เขา​จะ​ทำ และ​เขา​ตั้งใจ​จะ​ทำ​อะไร​ก็​ทำ​ได้​ทั้งนั้น​ การอธิษฐานด้วยกันของคริสตจักรในวันนี้ คือการแสดงออกถึงการเป็นหนึ่งเดียวกัน เอเฟซัส 4:3-5  3 จง​เพียร​พยายาม​ให้​คง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ซึ่ง​พระ​วิญญาณ​ทรง​ประทาน​นั้น​ด้วย​สันติภาพ​เป็น​พัน ธนะ​4 มี​กาย​เดียว​และ​มี​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว เหมือน​มี​ความ​หวัง​ใจ​อัน​เดียว​ที่​เนื่อง​ใน​การ​ที่​ทรง​เรียก​ท่าน​5 มี​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​องค์​เดียว ความ​เชื่อ​เดียว บัพติศมา​เดียว​ การอธิษฐานด้วยกันของเรา คือความแตกต่างจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของที่อื่นๆ เพราะการอธิษฐานนำเราไปสู่พระเจ้าองค์เดียวกัน ความเชื่อเดียวกัน และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ไม่มีกิจกรรมใดจะนำเราไปสู่การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเท่ากับการอธิษฐานด้วยกัน วันนี้ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เราสามารถอธิษฐานด้วยกันในทุกที่ ประชุมกันในที่ไหนๆก็ได้ ที่เราเรียกว่า วีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ วันนี้ เราสามารถตื่นเช้ามาและร่วมอธิษฐานด้วยกันผ่านไลน์ตอนตีห้าสบายๆ เพียงแต่เราควรจะทำให้ตนเองสดชื่นสักหน่อย เพื่อเราจะได้อธิษฐานด้วยกันอย่างมีสติสมาธิ ไม่ง่วงสะลืมสะลืม เพราะเราอยากจะให้การอธิษฐานของเราดึงพลังจากฟ้าสวรรค์ลงมาสู่แผ่นดินโลก  อย่ามัวตั้งใจว่าจะอธิษฐานแล้วไม่ได้เริ่มสักที เพราะคนเดียวอธิษฐานจะสนุกอะไรเท่ากับการอธิษฐานด้วยกันหลายๆคน  ว่าแล้ว เข้าไลน์มาได้เลยพี่น้อง อาเมน

By admin