“ของประทานและผลพระวิญญาณบริสุทธิ์”

???อะไรคือความแตกต่างระหว่างของประทานฝ่ายวิญญาณและผลของพระวิญญาณ?

ของประทานฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้ชีวิตของแต่ละคน ไม่ต้องบ่มเพาะหรือพัฒนา แต่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ สิ่งเดียวที่ต้องบ่มเพาะคือแต่ละคนใช้มันอย่างไร ในตรงกันข้าม ผลของพระวิญญาณนั้นต้องได้รับการบ่มเพาะ ดังนั้น เราได้รับของประทาน ส่วนผลของพระวิญญาณได้มาจากการบ่มเพาะ ผลของพระวิญญาณเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากชีวิตที่มีพระวิญญาณทรงนำ เมื่อเราเดินในพระวิญญาณ ผลที่ได้รับการบ่มเพาะก็ทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความยินดีมากขึ้น มีสันติสุขมากขึ้น มีความอดทนมากขึ้น มีความรักมากขึ้น ฯลฯ (ดูกาลาเทีย 5:22-23) ความรัก ความยินดี หรือสันติสุขนั้นก็กำลังจะปรากฏในคุณ เพราะว่าคุณเดินกับพระวิญญาณ มันเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของคุณ ผลของพระวิญญาณนั้นเป็นรากฐานที่จะทำให้คุณปลอดภัยในชีวิตการทำพันธกิจของคุณ ส่วนของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นจะทำให้คุณมีส่วนในชีวิตการทำพันธกิจ และน่าเศร้าที่หลายคนแสวงหาของประทานมากกว่าผลของพระวิญญาณ1 จง​มุ่ง​หา​ความ​รัก และ​ขวน​ขวาย​ของ​ประทาน​ฝ่าย​พระ​วิญญาณ​ด้วย​ความ​จริงใจ เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​การ​เผย​พระ​วจนะ​ (1โครินธ์ 14:1) ผู้คนต่างพากันมุ่งหาของประทาน แต่พวกเขาไม่สนใจผลของพระวิญญาณ(ความรัก) ผลคือเมื่อเขาไม่มีชีวิตที่ดีในการใช้ของประทาน ก็อาจจะจบลงด้วยการทำลายตนเอง

???บางคนใช้ของประทานอย่างยิ่งใหญ่ แต่ว่าผลพระวิญญาณในชีวิตของเขานั้นยังตรงข้ามกับความยิ่งใหญ่ของของประทาน สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ความจริงคือของประทานฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นการยืนยันของพระเจ้าเสมอ พระเยซูตรัสว่า “เมื่อถึงเวลานั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือ? เมื่อเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่า “เราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย เจ้าผู้ทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา” (มัทธิว 7:22-23) แต่บรรดาคนที่ดูแลคนยากจนในพระนามของพระองค์ เยี่ยมเยียนคนที่ถูกคุมขังในพระนามของพระองค์ บรรดาคนที่กระทำสิ่งเหล่านี้ได้บ่มเพาะผลของพระวิญญาณ การบ่มเพาะผลของพระวิญญาณเป็นสิ่งที่ยืนยันสถานภาพของเราว่าในที่สุดแล้วราจะจบลงด้วยดี…การเจิมของพระเจ้าซึ่งคือของประทานของพระเจ้าที่ทำงานในชีวิตของใครสักคนหนึ่ง ไม่จำเป็นว่ามันคือหมายสำคัญแห่งการทรงยืนยันของพระเจ้า 16 ท่าน​จะ​รู้จัก​เขา​ได้​ด้วย​ผล​ของ​เขา ผล​องุ่น​นั้น​เ​ก็​บ​ได้​จาก​ต้นไม้​มี​หนาม​หรือ หรือ​ว่า​ผล​มะเดื่อ​นั้น​เ​ก็​บ​ได้​จาก​พืช​หนาม​ (มัทธิว 7:16) ย่อส่วนหนึ่งจาก คำถาม-ตอบท้ายเล่มจากหนังสือ  “แนะนำให้รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์” โดย จอห์น บีเวียร์

Leave a Comment