สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015

“ระดับที่ยิ่งใหญ่กว่า”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ วันพันธกิจปีนี้ หัวข้อของเราคือ “พันธกิจ 360 องศา” คำว่า “พันธกิจ” แปลว่า กิจที่มีพันธะ หรืองานที่ต้องทำและมีความรับผิดชอบ “พันธกิจ 360 องศา” มีความหมายถึงพวกเราทุกคนต่างทำหน้าที่ตามการทรงเรียก และภาระใจที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เราในการนำคนมากมายมาถึงความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากถ้าเราทุกคนทำได้ นั่นหมายถึงการที่เราจะไปถึงระดับที่ยิ่งใหญ่กว่า แต่ก็ไม่ง่าย หากเรามองดูที่สไตล์ชีวิตของเราแต่ละคน  คนที่เรารู้จัก เราทุกคนต่างไม่ได้มีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน ไม่ได้มีที่ทำงานเดียวกัน ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านเดียว มีความหลากหลายท่ามกลางเรา แต่เราต่างมีเป้าหมายที่เหมือนกันอย่างที่อ.เปาโลได้กล่าวไว้ในหนังสือเอเฟซัส 4:3-5  3 จง​เพียร​พยายาม​ให้​คง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ซึ่ง​พระ​วิญญาณ​ทรง​ประทาน​นั้น​ด้วย​สันติภาพ​เป็น​พันธนะ​4 มี​กาย​เดียว​และ​มี​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว เหมือน​มี​ความ​หวัง​ใจ​อัน​เดียว​ที่​เนื่อง​ใน​การ​ที่​ทรง​เรียก​ท่าน​5 มี​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​องค์​เดียว ความ​เชื่อ​เดียว บัพติศมา​เดียว  เป้าหมายเดียวกันคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผูกพันกันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีกายเดียวที่มีวิญญาณเดียวกันคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีความหวังใจอันเดียวตามที่ทรงเรียก มีพระเจ้าองค์เดียว มีความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว อ.จอห์น บีเวียร์ได้กล่าวว่า “ผมเชื่อว่า พระเจ้าต้องการให้เรามีภาษาสวรรค์ที่ช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ให้ลึกซึ้งมากขึ้น และทำให้ประชากรของพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อขยายราชอาณาจักรของพระเจ้า ความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือให้ชายหญิงทุกคนรู้จักพระเยซู เมื่อเราเติบโตขึ้นในความสนิทสนมและการเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ พระองค์จะเปิดดวงตาของเราขึ้นและเปิดเผยโลกนี้ให้มุมมองใหม่ให้แก่เราได้เห็นโลกที่ต้องการพระคริสต์อย่างยิ่ง เราจะเห็นและเข้าใจโดยพระวิญญาณพระเจ้าว่า เราจะทำบทบาทหน้าที่ของเราในการทำให้พระคริสต์เป็นที่รู้จักได้อย่างไร” สิ่งที่อ.เปาโลได้กล่าวในหนังสือเอเฟซัสชัดเจนมากเกี่ยวกับกุญแจสำคัญของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นั่นคือโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หากปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1. ชีวิตคริสเตียนนั้นจะแห้งแล้ง น่าเบื่อและไร้ผล 2. การงานของเราก็เหนื่อยเปล่าและอ่อนแรง 3. จะไร้ซึ่งสามัคคีธรรมกับพระเจ้า และหากนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกจากคริสตจักรแล้ว หนึ่งในสองประการที่จะเกิดก็คือ คริสตจักรจะแปรเปลี่ยนเป็นที่พบปะสังสรรค์ทางสังคมทางหนึ่งเท่านั้น และคริสตจักรจะกลายเป็นสถาบันทางศาสนาแห่งหนึ่งเท่านั้น ความจริงก็คือ ไร้พระวิญญาณก็ไร้ซึ่งการเปิดเผย ไร้ซึ่งนิมิต ไร้ซึ่งความชื่นชมยินดี ไร้ซึ่งสันติสุข ไร้ซึ่งเสรีภาพ “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหน เสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น” (1 โครินธ์3:17) ระดับที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือ มีเสรีภาพที่จะมองเห็นโลกที่ต้องการพระคริสต์ และรู้ว่าจะทำยังไงต่อง…