สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2015

“จงเฝ้าอยู่ทุกเวลา…จงอธิษฐานเพื่อจะมีกำลัง”

ลูกา 21:36 เหตุ​ฉะนั้น​จง​เฝ้า​อยู่​ทุก​เวลา จง​อธิษฐาน​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​มี​กำลัง​ที่​จะ​พ้น​เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง​ซึ่ง​จะ​บังเกิด​มา​นั้น และ​จะ​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​บุตร​มนุษย์​ได้” การเฝ้าอยู่ทุกเวลา เป็นนัยว่า ในสถานการณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องเกิด จำเป็นจะต้องเผชิญ  ไม่สามารถหนีพ้นได้ คำว่า “กำลัง” มีรากศัพท์มาจากความหมายคำว่า เข้ากันได้พอดี ดังนั้น การอธิษฐานคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้อธิษฐานสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นได้ หรืออีกมุมองหนึ่งก็คือ คนที่ไม่อธิษฐานอยู่เสมอ เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจ ตัวเองจะรู้สึกว่า ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเหตุการณ์ได้ สถานการณ์ของคนที่ไม่ได้เฝ้าระวังเสมอทั้งไม่ได้อธิษฐานด้วย จะตกที่นั่งลำบาก ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ทั้งปวง   ขอบคุณพระเจ้าที่เวลานี้ คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11 มีการเฝ้าเดี่ยว (เฝ้าระวัง)และอธิษฐานรุ่งอรุณด้วยกันผ่านไลน์ และเช้าวันอาทิตย์ที่คริสตจักร ตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้าทุกวัน ไม่มีวันหยุด นี่คือพลังของคริสตจักรอย่างแท้จริง นี่คือสิ่งที่ทำให้คริสตจักรขับเคลื่อน และทำให้คริสตจักรมีชีวิต พี่น้องที่ร่วมอธิษฐานด้วยกันได้รับพระพร ข้าพเจ้าเองก็ได้รับพระพร สิ่งที่เป็นผลพลอยได้โดยตรงก็คือ กำลังในการเผชิญกับทุกสถานการณ์  เป็นการเตรียมคริสตจักรให้พร้อมสำหรับการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า  การอธิษฐานอยู่เสมอ เหมือนกับการออกกำลังกายอยู่เสมอ ทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่ให้กำลัง เรี่ยวแรง ยากอบ 5:16 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สารภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษฐาน​เพื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​พ้น​โรคภัย คำ​อธิษฐาน​ของ​ผู้​ชอบธรรม​นั้น​มี​พลัง​ทำ​ให้​เกิดผล​ คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมคือการอธิษฐานอย่างกระตือรือร้น อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเกิดผล อย่างตรงประเด็น ยากอบใช้คำว่า effectual fervent prayer ไม่ใช่อธิษฐานแบบขอไปที ไม่ใช่การอธิษฐานอย่างสลึมสลือ ไม่ใช่การอธิษฐานแบบไร้ทิศทาง ไร้การเปิดเผย ไร้สมาธิ ไร้การสำแดงจากพระวิญญาณ การอธิษฐานอย่างกระตือ รือร้น คือการอธิษฐานด้วยความเชื่อ อธิษฐานด้วยภาพ ด้วยความเข้าใจ  และด้วยการทรงนำ การเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นความจริงจัง ความตั้งใจ และความปรารถนาที่จะเห็นผลที่จะเกิด  ดังนั้นจึงเป็นคำอธิษฐานที่มีพลังทำให้เกิดผล พระเยซูคริสต์ทรงมีพระประสงค์ให้สาวกของพระองค์ทุกคน อธิษ ฐานอย่างที่หนังสือยากอบได้กล่าวไว้ การเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ทุกเวลา  ต้องเป็นการอธิษฐานด้วยตาใจฝ่ายวิญญาณ มีความปรารถนาที่จะให้คำอธิษฐานเป็นจริง ทุกเรื่อง ทุกหัวข้อ ทุกตัวบุคคลที่ถูกกล่าวถึง ทุกสถานการณ์  ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่มีวันหยุดการอธิษฐานรุ่งอรุณ  เราจะเป็นเหมือนดังที่ผู้เขียนสดุดีได้กล่าวถึงการรอคอยพระเจ้าอย่างกระตือรือร้น สดุดี 130:6 จิตใจ​ของ​ข้าพเจ้า​คอย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ยิ่ง​กว่า​คน​ยาม​คอย​เวลา​รุ่ง​เช้า ยิ่ง​กว่า​คน​ยาม​คอย​เวลา​รุ่ง​เช้า  ขอให้คนยามมีมากขึ้นในคริสตจักรของเรา…