“วันนี้….เราจะชนะใจใครบางคน”

1โครินธ์ 9:16-23 16 เพราะ​การ​ที่​ข้าพเจ้า​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​นั้น ข้าพเจ้า​ไม่​มี​เหตุ​ที่​จะ​อวด​ได้ เพราะ​จำเป็น​ที่​ข้าพเจ้า​จะต้อง​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ ถ้า​ข้าพเจ้า​ไม่​ประกาศ  วิบัติ​จะ​เกิด​แก่​ข้าพเจ้า​17เพราะ​ถ้า​ข้าพเจ้า​ประกาศ​ตาม​เจตนา​ของ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ได้​สินจ้าง หาก​กระทำ​การ​ประกาศ​นั้น​โดย​พระ​เจตนา ​ก็​ยัง​เป็น​การ​ที่​ทรง​มอบ​ไว้​ให้​ข้าพเจ้า​กระทำ​18แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​อะไร​เล่า คือ​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ประกาศ​ข่าว​ประ เสริฐ ข้าพเจ้า​ได้​ประกาศ​โดย​ไม่​คิด​ค่าจ้าง เพื่อ​จะ​ไม่ได้​ใช้​สิทธิ์​ใน​ข่าว​ประเสริฐ​นั้น​อย่าง​เต็มที่19เพราะ​ถึง แม้ว่า​ข้าพเจ้า​มิได้​อยู่​ใน​บังคับ​ของ​ผู้ใด ข้าพเจ้า​ก็​ยัง​ยอม​ตัว​เป็น​ทาส​รับ​ใช้​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​จะ​ได้​ชนะ​ใจ​คน​มาก​ยิ่งขึ้น​20ต่อ​พวก​ยิว​ข้าพเจ้า​ก็​เป็นยิวเพื่อ​จะ​ได้​พวก​ยิว ต่อ​พวก​ที่​อยู่​ใต้ธรรม​บัญญัติ ข้าพเจ้า​ก็​เป็น​เหมือน​คน​อยู่​ใต้ธรรม​บัญญัติ (​แต่​ตัว​ข้าพเจ้า​มิได้​อยู่​ใต้ธรรม​บัญญัติ​) เพื่อ​จะ​ได้​คน​ที่​อยู่​ใต้ธรรม​บัญญัติ​นั้น​21ต่อ​คน​ที่​อยู่​นอกธรรม​บัญญัติ​ข้าพเจ้า​ก็​เป็น​คน​นอกธรรม​บัญญัติ เพื่อ​จะ​ได้​คน​ที่​อยู่​นอกธรรม​บัญญัติ​นั้น แต่​ข้าพเจ้า​มิได้​อยู่​นอก​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​เจ้า แต่​อยู่​ใต้​พระ​บัญญัติ​แห่ง​พระ​คริสต์​22ต่อ​คน​อ่อนแอ​ข้าพเจ้า​ก็​เป็น​คน​อ่อนแอ​เพื่อ​จะ​ได้​คน​อ่อนแอ ข้าพเจ้า​ยอม​เป็น​คน​ทุก​ชนิด​ต่อ​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​จะ​ช่วย​เขา​ให้​รอด​ได้​บ้าง​โดย​ทุก​วิถีทาง​23ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​นี้ เพราะ​เห็น​แก่​ข่าว​ประเสริฐ​เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​มี​ส่วน​ใน​ข่าว​ประเสริฐ​นั้น อ.เปาโลกล่าวในหนังสือโครินธ์ตอนนี้ เพื่อหนุนใจคริสเตียนอื่นๆให้มีส่วนในข่าวประเสริฐ โดยตัวของเปาโลเองเป็นแบบอย่างของการมีส่วนในข่าวประเสริฐ ด้วยการประกาศ การชนะใจคน เปาโลต้องการชนะใจใครบางคน เพื่อจะได้ให้คนเหล่านั้นรับข่าวประเสริฐที่อ.เปาโลต้องการประกาศ อ.เปาโลไม่ได้ตรงเข้าไปแล้วก็ยัดเยียดข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ แต่อ.เปาโลต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่อ.เปาโลต้องการให้คนเหล่านั้นฟังข่าวประเสริฐที่เปาโลกำลังจะประกาศ คำว่า ยอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง นั่นคือความถ่อมใจ การเชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้าในเปาโล ความจริง หากเราอ่านต่อไปในหนังสือโครินธ์นี้ เปาโลทำแม้กระทั่งทุบตีเนื้อหนังให้มันแข็งอยู่มือ หมายถึงการควบคุมความปรารถนาของตนเอง ซึ่งเปาโลก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาย่อมมีความรู้สึกร้อนหนาว มีอารมณ์ที่ถูกกระทบกระทั่งได้ แต่เปาโลก็ยังต้องควบคุมเพื่อจะให้ตนเองสามารถเป็นเครื่องมือในการนำข่าวประเสริฐไปสู่คนทุกประ เภทที่เปาโลพบเจอ แสดงว่า เปาโลเตรียมตัวเอง เตรียมชีวิต เตรียมความคิด เตรียมอารมณ์ เตรียมทุกอย่างเพื่อให้การประกาศเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  นี่คือแบบอย่างของคริสเตียนรุ่นพี่ก่อนหน้าเราสองพันปีที่แล้ว วันนี้เรากำลังเดินอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับคริสเตียนรุ่นพี่ เรากำลังมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยการออกไปแจกใบปลิวบ่ายนี้ ด้วยการเป็นพยาน ด้วยการปรับตัวเราให้สื่อสารกับคนบนท้องถนน คนในที่ชุมชน คนทุกที่ ที่เรากำลังจะก้าวออกไปสัมผัส ขอพระเจ้าทรงนำและประทานกำลังให้พวกเราทุกคนสามารถชนะใจใครบางคนในวันนี้ อาเมน

Leave a Comment