สรุปคำเทศนา 10/1/16

สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์

พระธรรมเอเฟซัส4:11-16

จากความจริงในพระธรรมตอนนี้เราจะพบว่าประเด็นของความจริง 3 ประการ

1.จนกว่าเราจะบรรลุความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ

2.จนกว่าเราจะบรรลุความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า

3.จนกว่าเราจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถึงความเติบโตเต็มที่ในความไพบูลย์ของพระคริสต์

เราจะสังเกตไหมว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าเราแต่ละคน  แต่บอกว่าจนกว่าเราทุกคน แปลความว่าวันนี้เราทุกคนต้องกลับมาถึงสัจธรรมของความจริงว่า  เราทุกคนเป็นอวัยวะของพระเยซูคริสต์ เราเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่รับผิดในแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน แต่ต้องประสานกันและกัน เราต้องคำนึงถึงกันและกัน  ไม่มีคริสเตียนคนไหนหรือคนของพระเจ้าคนไหนที่โตอยู่คนเดียว  แต่จนกว่าเราทุกคนจะโตเต็มที่สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นรากฐานของการเติบโตในพระคริสต์และเป็นฐานสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์  เพราะคำว่า สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทั้งคริสตจักร  และตรงนี้เองพระเยซูจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถ้าเราทั้งหลายก้าวไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์เมื่อไหร่ จะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สักอย่างอย่างเดียวที่พวกเราจะทำไม่ได้

พื้นฐานสำคัญในการก้าวสู่ความไพบูลย์(ความรัก) ยอห์น13:34 “เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักกันและกัน  เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรอย่างไร  เจ้าจงรักกันและกันอย่างนั้น”

ถ้าพวกเราจะก้าวไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ เราจะต้องรักกันและกันเหมือนที่พระเยซูรักเรา  ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่ตั้งมาตรฐานของความรักขึ้นมาในความคิดของเราเอง เพราะว่าระดับความรักของเรานั้นมีความคาดหวังแฝงอยู่  เมื่อคนที่เรารักไปไม่ถึงมาตรฐานความรักของเราต่อคนนั้นก็จะลดลง  แต่เราจะใช้มาตรฐานความรักของพระเยซูคริสต์ในลักษณะเดียวกันกับที่พระองค์ทรงรัก  การที่เราจะก้าวไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์  เราต้องมีความรักซึ่งกันและกันและแบบเดียวกับที่พระเยซูคริสต์รักเรา(รักคนบาป,รักศัตรู)

1ยอห์น3:22-23 “22และเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์ เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์  23และนี่เป็นบัญญัติของพระองค์ คือว่า ให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งกันและกัน”   การที่เราจะรักกันและกันบนพื้นฐานความรักของพระคริสต์นั้นเป็นเรื่องไม่ยากเลย เราสามารถทำได้  และการที่เราจะก้าวไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ไปสัมพันธ์กับ 2 ประเด็น คือ การวางใจในพระเยซูคริสต์

ถ้าเราไม่วางใจในพระเยซูคริสต์  เราจะไม่คิดอยากไปสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์   เพราะถ้าเราเข้าไปสู่ความไพบูลย์ของพระองค์แล้วเราได้อะไร? มันจะดีเหรอ?มันจะดีแค่ไหนน่ะ?

เพราะฉะนั้นเราต้องวางใจว่าการเข้าไปสู่ความไพบูลย์ของพระองค์นั้นสุดยอดสำหรับทุกคน,ทุกเพศ,ทุกวัย,ทุกวาระ  ดังนั้นเราก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อการก้าวไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์  ถ้าคุณไม่วางใจในพระองค์ คุณจะไม่ทุ่มเท

การที่เราปูพื้นฐานของความรักจากมาตรฐานของพระเยซูคริสต์จะทำให้เราสามารถอธิษฐานขออะไรจากพระเจ้าก็ได้ ดัวยเงื่อนไข คือ ประพฤติตามพระเยซูคริสต์ และรักซึ่งกันและกัน  เมื่อคุณขอจากพระเจ้าแล้วได้มาแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้อง 1ยอห์น 3:22-23 จึงยืนยัน

ท่าทีที่เราจะให้พื้นฐานของความไพบูลย์ในพระคริสต์เกิดขึ้นให้เรารักซึ่งกันและกันนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่การอธิษฐานที่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากพระเจ้า เพราะเราไม่เห็นแก่ตัว

ยากอบ4:1-3 “1.อะไรเป็นสาเหตุของสงคราม และอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่าน มิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือ ที่ทำให้ท่านต่อสู้กัน 2.ท่านทั้งหลายอยากได้ แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน ท่าโลภแต่ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ 3.ท่านขอและไม่ได้รับ เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน”

ขอผิด คือ หวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตัวเอง เพราะว่าไม่อยู่ในเงื่อนไข แต่เพื่อสนองกิเลสตัณหาของตัวเราเอง  แต่ถ้าเราขอไปบนพื้นฐานของความรักที่พระเจ้าให้กับเรา เราจะได้รับทุกอย่าง  อย่าให้พื้นเพ,เบื้องหลังของเรามาเป็นอุปสรรคของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยอห์น17:20-23 “20.ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขา 21.เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์ คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ และกับข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา  22.เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไดมอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น 23.ข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์”

หัวใจของพระเยซูปรารถนาที่จะเห็นเราทั้งหลายพัฒนาตัวเราก้าวไปสู่ความไพบูลย์ของพระองค์  โดยเริ่มต้นที่สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ ฐาน ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม พื้นฐาน(เบสิค) จะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก  อะไรก็ตามถ้าทำโดยไม่มีพื้นฐานจะไปไม่รอด พื้นฐานที่สำคัญ คือ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรักซึ่งกันและกัน   ไม่วาใครหน้าไหนก็ตามที่ก้าวเข้ามาในบ้านของเรา,ในที่ทำงานของเรา,ในคริสตจักรของเรา,ในชีวิตของเรา  ขอให้หน้านั้นเป็นคน เรารักได้ทั้งนั้น เพราะว่าคนนั้นมีไว้ให้รัก ไม่ใช่มีไว้ให้ชัง หรือมีไว้ให้ใช้  ทุกวันนี้คนจำนวนหนึ่งเอาเปรียบมากๆๆและฉวยโอกาสกดค่าแรงของเขา(แรงงานลาว,กัมพูชา,พม่า) ไม่ได้แสดงความรัก แต่เอามาใช้เท่านั้น และมีคนที่เป็นพ่อ-แม่จำนวนไม่น้อยที่มีลูกเอาไว้ให้ใช้  ขอให้เรียนรู้ว่า “คนมีไว้ให้รัก” และยิ่งเมื่อเขาเดือดร้อน เขายิ่งต้องการความรัก ขออย่าให้เราเห็นแก่ตัว แต่ให้เรารักอย่างที่เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว เราจึงต้องมีความรักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างพระเยซูคริสต์

ยอห์น13:35 “ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน  ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา”

เมื่อเราก้าวไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์  คนมองมาที่เราเขาจะรู้เลยว่า เราทั้งหลายเป็นสาวกของพระเยซู  รู้เลย รู้จากอะไร? รู้จากพื้นฐานของการรักกันและกันในมาตรฐานของความรักของพระเยซูรักที่เรา  ฉะนั้นความรักของเราจะไม่เรียกร้องอะไรจากเขา  ใครก็ตามที่มาร่วมทีมกับเรา,มาร่วมในคริสตจักรเดียวกับเรา เขาจะสัมผัสกับความรัก ความรักจะก่อให้เกิดบรรยากาศของความอบอุ่น  ขอให้ความอบอุ่นแห่งความรักของพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นท่ามกลางพวกเรา เพื่อที่จะให้คริสตจักรของเราก้าวไปสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์เจ้า  ไม่หวังจะได้อะไรจากเขา  แต่คิดว่าเราจะให้อะไรกับเขา เพื่อที่เขาจะเจริญเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์  และเขาจะได้พบกับความสำเร็จ

ยอห์น15:12 “พระบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เราได้รักท่าน”

ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่จะสามารถเอาชนะตัวเอง ที่จะไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวที่เราไม่ชอบคนบางคนที่มีอุปนิสัยแบบนั้น มีท่าทีแบบนั้น มีคำพูดแบบนั้น ทำให้เราไม่สามารถรักเขาได้  ขอให้เรามองให้เห็นความน่ารักของคนเหล่านั้น  เพราะถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเอง เราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่น่ารำคาญมากๆสำหรับพระเจ้า(อุปนิสัยของเรา)  คนเราทุกคนมีอะไรบางอย่างในชีวิตของเขา ถ้าเราอยากให้เขาเป็นคนน่ารักมากขึ้น ให้เราช่วยเขา ส่งเสริมเขา ให้กำลังใจเขา

พลังของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เลวีนิติ 26:8 “พวกเจ้าห้าคนจะขับไล่ศัตรูร้อยคน พวกเจ้าร้อยคนจะขับไล่ศัตรูหมื่นคน และศัตรูของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบต่อหน้าเจ้า”

ขอพระเจ้าช่วยเรา ปีนี้เราจะก้าวไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์เป็นไปได้ และความรักต้องเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเราทั้งหลาย ด้วยกัน,ร่วมกัน,ซึ่งกันและกัน,มองกันและกัน,ร่วมช่วยเหลือกันและกัน,อุ้มชูกันและกัน,ประคับประคองกันและกัน และให้ความไพบูลย์ของพระคริสต์ปรากฏเด่นชัดท่ามกลางสิ่งที่เราทำทั้งหลาย และขอให้บรรยากาศความอบอุ่นในคริสตจักรนี้จะเกิดขึ้นท่ามกลางเราทั้งหลาย  เพราะนี่คือ พื้นฐานของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

 

 

 

 

By admin