“ไม่ว่าจะเป็นใคร…ก็ต้องอธิษฐาน”

1ทิโมธี 2:1,8-9ก 1 เหตุ​ฉะนั้น​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ใด ข้าพเจ้า​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​วิงวอน​อธิษฐาน​ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​….8 เหตุ​ฉะนั้น​ข้าพเจ้า​ปรารถนา​ให้​ผู้ชาย​ทั้ง​หลาย​อธิษฐาน​ใน​ที่​ทุก​แห่ง ด้วย​ใจ​บริสุทธิ์ ปราศจาก​โทโส​และ​การ​เถียง​กัน​9 ฝ่าย​พวก​ผู้หญิง​ก็​เหมือน​กัน…  คำว่า อธิษฐาน คำศัพท์ภาษากรีก แปลว่า การนมัสการ การทูลขอกับพระเจ้า มาจากรากศัพท์แปลว่า คาดหวังในพระเจ้า  บุคคลในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้า คาดหวังในพระเจ้า พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีชีวิตแห่งการอธิษ ฐานกับพระเจ้า ในทุกๆอิริยาบถ ทุกๆเวลายามค่ำคืน พระเยซูจะใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้า คริสเตียนเป็นคนที่เดินในทางเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ เป็นเหมือนพระเยซู ดังนั้น ไม่มีข้อยกเว้นที่คริสเตียนจะไม่อธิษฐาน หรือให้คนอื่นอธิษฐานแทน มีคำเปรียบเทียบการอธิษฐานเป็นเหมือนลมหายใจ หากชีวิตไม่มีลมหายใจ นั่นคือตาย เช่นเดียวกัน หากชีวิตคริสเตียนไม่มีการอธิษฐานนั่นคือชีวิตที่ตายฝ่ายวิญญาณ แต่ก็มีคริสเตียนที่อธิษฐานเพียงวันละสามมื้อ (บางมื้อก็ลืม) นั่นก็ไม่ต่างจากการปั๊มหัวใจเป็นระยะๆในชีวิตคริสเตียนคนๆนั้น ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่ เราจะพบการหนุนใจ การกระตุ้น เตือน และการขอร้อง ให้คริสเตียนตามเมืองต่างๆ ตามคริสตจักรต่างๆ อธิษฐาน และอธิษฐานและอธิษฐาน คนเขียนไม่ว่าจะเป็นเปาโล ยากอบ เปโตร ยอห์น และจดหมายฝากเล่มอื่นๆ ไม่มีสักฉบับที่จะไม่พูดถึงการให้อธิษฐาน มาถึงตรงนี้ ข้าพเจ้าจึงอยากจะกระตุ้นพวกเราทุกคนอีกครั้ง ว่า ไม่ว่าจะเป็นใคร….ก็ต้องอธิษฐาน นี่คือวิถีชีวิตที่แสดง ออกว่า เราคาดหวังในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้รับหัวข้ออธิษฐานให้อธิษฐานเผื่อในช่วงเวลาประมาณสี่ห้าโมงเย็น ข้าพเจ้ารีบตอบรับหัวข้ออธิษฐานทันที เพราะว่าเป็นการขอร้องจากเพื่อนสนิทที่ข้าพเจ้ายินดีเต็มใจทำให้ แต่ในความรู้สึกหนึ่งของชีวิตที่อธิษฐาน ข้าพเจ้าต่อสัญญาณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์ทรงเห็นด้วยและทรงเป็นผู้ทำให้ข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยไม๊ ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตอบรับ และทรงสื่อสารกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ให้รายละเอียดที่จะอธิษฐานเผื่อในหัวข้อที่ถูกขอมา ไม่เป็นอย่างที่ข้าพเจ้าคิด เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าในตอนหนึ่งว่า เอเฟซัส 6:18 18 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน  ใช่เลย การอธิษฐานของเราไม่ได้ทำให้ใครบางคนพอใจ แต่เรากำลังอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเห็นพี่น้องในคริสตจักรของเราทุกคนเรียนรู้และเติบโตในเรื่องการอธิษฐาน และตระหนักว่า ไม่ว่าจะเป็นใคร….ก็ต้องอธิษฐาน และต้องเติบโต พัฒนาในชีวิตแห่งการอธิษฐาน มัทธิว 6:7 7 “แต่​เมื่อ​ท่าน​อธิษฐาน​อย่า​พูด​พล่อยๆ ซ้ำซาก เหมือน​คน​ต่างชาติ​กระทำ​เพราะ​เขา​คิด​ว่า​พูด​มาก​หลาย​คำ ​พระ​จึง​จะ​ทรง​โปรด​ฟัง​  นี่คือความแตกต่างของการอธิษฐานที่เราผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์มีกับพระเจ้าพระผู้สร้างของเรา อาเมน

By admin