“คุณกำลังอธิษฐานถึงใคร?”

ยากอบ 5:13-18  13 มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​ทน​ทุกข์​หรือ? จง​ให้​คน​นั้น​อธิษ​ฐาน มี​ใคร​ร่า​เริง​ยินดี​หรือ? จง​ให้​คน​นั้น​ร้อง​เพลง​สรร​เสริญ14 มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​เจ็บ​ป่วย​หรือ? จง​ให้​คน​นั้น​เชิญ​บรร​ดา​ผู้​ปก​ครอง​ของ​คริสต​จักร​มา และ​ให้​ท่าน​เหล่า​นั้น​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​เขา​และ​ชโลม​เขา​ด้วย​น้ำ​มัน​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า15 การ​อธิษ​ฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​จะ​รักษา​ผู้​ป่วย​ให้​หาย​โรค และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​เขา​ลุก​ขึ้น​ได้ และ​ถ้า​เขา​เคยทำ​บาป พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​ให้​อภัย16 เพราะ​ฉะ​นั้น​ท่าน​จง​สาร​ภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​รัก​ษา​โรค คำ​วิง​วอน​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม​นั้น​มี​พลัง​มาก​และ​เกิด​ผล17 เอลี​ยาห์​ก็​เป็น​มนุษย์​ที่​มี​สภาพ​เหมือน​อย่าง​เรา ท่าน​อธิษ​ฐาน​อย่าง​จริง​จัง​ขอ​ไม่​ให้​ฝน​ตก และ​ฝน​ก็​ไม่​ตก​ต้อง​แผ่น​ดิน​ถึง​สาม​ปี​กับ​หก​เดือน18 และ​เมื่อ​ท่าน​อธิษ​ฐาน​ขอ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง สวรรค์​ก็​ให้​ฝน และ​แผ่น​ดิน​ก็​ผลิต​พืช​ผล​ของ​มัน ​ “จงอธิษฐาน” คำภาษากรีกตรงนี้ใช้คำแปลว่า จงอธิษฐานถึงพระเจ้า พี่น้องอาจจะสงสัยว่า ข้าพเจ้ากำลังเขียนหัวข้อสาส์นศิษยาภิบาลแบบคนเมาหรือเปล่า ถามได้ยังไงว่า คุณกำลังอธิษฐานถึงใคร?  หากพูดถึงคนเมา เวลาเมาแล้วพูดมาก ก็จะพูดไปเรื่อย พูดกับเก้าอี้ พูดกับอะไรก็ได้ และคนเมาพูดโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่าย จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ที่ข้าพเจ้าตั้งหัวข้อในวันนี้ ไม่ได้มาจากอาการเมา แต่เพราะจากการสังเกตการอธิษฐานของคริสเตียนไม่น้อย ทำให้ข้าพเจ้ามีคำถามว่า คริสเตียนจำนวนไม่น้อยกำลังอธิษฐานเหมือนคนเมา ซึ่งตรงกันข้ามกับที่ยากอบกำลังหนุนใจคนที่กำลังทนทุกข์อยู่ จงอธิษฐานถึงพระเจ้า ตัวอย่างเอลียาห์อธิษฐานอย่างจริงจัง เป็นการใช้ภาษากรีกคำว่า อธิษฐานอย่างจริงจัง ใช้คำเดียวกันซ้อนกันสองคำ  ท่านเอลียาห์กำลังอธิษฐานถึงพระเจ้า และอธิษฐานถึงพระเจ้า ยากอบกำลังบอกว่า ใครคือคนที่เอลียาห์กำลังอธิษฐานถึง…ฟิลิปปี4:6-7   6 อย่า​ทุกข์​ร้อน​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​เรื่อง​ความ​ปรารถนา​ของ​ท่าน​ทุก​อย่าง​ต่อ​พระ​เจ้า ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ​7 แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ ฟิลิปปีกำลังแนะนำให้ผู้ที่ทุกข์ร้อนเผชิญกับความทุกข์ที่มีต้นเหตุแห่งทุกข์มาจากจิตใจและความคิด เป็นวิธีที่สามารถเผชิญกับปัญหาได้ทุกอย่าง  คนไม่น้อยมักจะแสวงหาวิธีจัดการกับความทุกข์ที่ปลายเหตุ การอธิษฐานของคริสเตียนไม่น้อยก็มักจะเป็นไปในทางนั้น สำหรับประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่มีกับพระเจ้ามาสี่สิบกว่าปี พระเจ้าของข้าพเจ้าสอนข้าพเจ้าในหลากหลายบทเรียน จนข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า พระเจ้าทรงมีพระประ สงค์กับแต่ละสถานการณ์ในชีวิตของข้าพเจ้าแตกต่างกัน  เพื่อข้าพเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเข้าใจชีวิตการเป็นมนุษย์บนโลกที่จะรับมือกับคำว่า ทุกข์ เริ่มต้นที่จิตใจความคิด  เป้าหมายไม่ใช่ดับทุกข์ แต่สามารถทนทุกข์ต่างหาก สันติสุขคุ้มครองความคิดจิตใจคือสิ่งที่เราต้องการ สำคัญว่า เรากำลังอธิษฐานถึงใคร? ที่จะให้สันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้ ยอห์น 14:27 27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​ คุณกำลังอธิษฐานถึงพระเจ้าแห่งสันติสุขใช่ไม๊ จงแน่ใจว่า คุณกำลังอธิษฐานถึงใคร? 

By admin