“ท่านจะไม่เห็นเรา…แต่อีกหน่อยท่านจะเห็นเรา”

ยอห์น 20:24-29 24 ฝ่าย​โธมัส​ที่​เขา​เรียก​กัน​ว่า​แฝด ซึ่ง​เป็น​สาวก​คน​หนึ่ง​ใน​สิบ​สอง​คน​นั้น ไม่ได้​อยู่​กับ​พวก​เขา​เมื่อ​พระ​เยซู​เสด็จ​มา​25 สาวก​อื่นๆ จึง​บอก​โธมัส​ว่า “เรา​ได้​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว” แต่​โธมัสต​อบ​เขา​เหล่า​นั้น​ว่า “ถ้า​ข้า​ไม่​เห็น​รอย​ตะปู​ที่​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ และ​ไม่ได้​เอา​นิ้ว​ของ​ข้า​แยง​เข้า​ไป​ที่​รอย​ตะปู​นั้น และ​ไม่ได้​เอา​มือ​ของ​ข้า​แยง​เข้า​ไป​ที่​สีข้าง​ของ​พระ​องค์​แล้ว ข้า​จะ​ไม่​เชื่อ​เลย” 26 ครั้น​ล่วง​ไป​แปด​วัน​แล้ว เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​อยู่​ด้วย​กัน​ใน​บ้าน​นั้น​อีก และโธมัส​ก็​อยู่​กับ​พวก​เขา​ด้วย ประตู​ปิด​แล้ว แต่​พระ​เยซู​เสด็จ​เข้า​มา​ประทับ​ยืน​อยู่​ท่ามกลาง​เขา และ​ตรัส​ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด”27 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับโธ​มัส​ว่า “จง​ยื่น​นิ้ว​มา​ที่นี่​และ​ดู​มือ​ของ​เรา จง​ยื่น​มือ​ออก​คลำ​ที่​สีข้าง​ของ​เรา อย่า​ขาด​ความ​เชื่อ​เลย จง​เชื่อ​เถิด”28 โธมัส​ทูล​พระ​องค์​ว่า “องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ และ​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์”29 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เพราะ​ท่าน​ได้​เห็น​เรา​ท่าน​จึง​เชื่อ​หรือ ผู้​ที่​ไม่​เห็น​เรา​แต่​เชื่อ​ก็​เป็น​สุข”  นี่เป็นเหตุการณ์หลังจากพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย และทรงปรากฏกับเหล่าสาวกหลายคน พระเยซูทรงดำเนินอยู่กับคนอีกมากมายถึงห้าร้อยคน คนเหล่านี้ต่างเป็นพยานถึงพระเยซูว่า พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูแปลกตรงที่ว่า พระองค์ไม่ตายอีกเลย พระองค์ดำรงอยู่นานจากสองพันปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ คนมากมายทั่วโลก ทุกแห่งหน ที่มีความศรัทธาในพระเยซู ต่างยืนยันว่า เขามีประสบการณ์กับการมีชีวิตอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้า คริสเตียนมากมายได้สัมผัส ได้รู้สึก ได้ยิน ได้พูดคุยกับพระเยซู นี่คือสิ่งยืนยันคำพูดของพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่กางเขน สิ้นชีวิต และถูกฝังในอุโมงค์สามวัน วันที่สาม พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย ยอห์น 14:19 19 อีก​หน่อย​หนึ่ง​โลก​ก็​จะ​ไม่​เห็น​เรา แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เห็น​เรา เพราะ​เรา​ดำรง​อยู่ ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​จะ​ดำรง​อยู่​ด้วย​  และที่น่าสนใจกว่านั้น คือการสำแดงให้เห็นของพระเยซู ยอห์น 14:21 21 ผู้ใด​ที่​มี​บัญญัติ​ของ​เรา และ​ประพฤติ​ตาม​บัญญัติ​นั้น ผู้​นั้น​แหละ​เป็น​ผู้​ที่​รัก​เรา และ​ผู้​ที่​รัก​เรา​นั้น​พระ​บิดา​ของ​เรา​จะ​ทรง​รัก​เขา และ​เรา​จะ​รัก​เขา และ​จะ​สำแดง​ตัว​ให้​ปรากฏ​แก่​เขา” พระเยซูเลือกที่จะสำแดงพระองค์ตามเงื่อนไขที่ว่า คนที่รักพระองค์ มีบัญญัติของพระองค์ และประพฤติตามบัญญัตินั้น พระเยซูจะสำแดงให้คนนั้นได้เห็นพระองค์ และนอกจากคนที่ได้เห็นพระเยซูแล้ว แม้ไม่เห็นก็ยังรู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่ของพระองค์ด้วย พระเยซูทรงใช้คำว่า …ผู้​ที่​ไม่​เห็น​เรา​แต่​เชื่อ​ก็​เป็น​สุข ยอห์น 14:1,3 1“อย่า​ให้​ใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​วิตก​เลย ท่าน​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​ จง​วางใจ​ใน​เรา​ด้วย​…​3 เมื่อ​เรา​ไป​จัดเตรียม​ที่​ไว้​สำหรับ​ท่าน​แล้ว เรา​จะ​กลับมา​อีก​รับ​ท่าน​ไป​อยู่​กับ​เรา เพื่อ​ว่า​เรา​อยู่​ที่​ไหน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย​ วันนี้ เราอยู่ที่ไหนพระเยซูอยู่ด้วย แต่วันหน้า พระเยซูอยู่ที่ไหน เราอยู่ด้วยที่นั่น วันนั้น เราจะยิ่งมีความสุขที่ได้เชื่อในพระเยซูแม้ไม่เห็นพระองค์ แต่จะเป็นความทุกข์สำหรับคนที่ไม่เชื่อ และได้เห็นพระเยซูเสด็จมาบนท้องฟ้า ขอให้เรารักษาความสุขที่ได้เชื่อพระเยซูไว้เถิด

Leave a Comment