“สารภาพบาปแล้วหรือยัง?”

1ยอห์น1:7-9 7 แต่​ถ้า​เรา​ดำเนิน​อยู่​ใน​ความ​สว่าง เหมือน​อย่าง​พระ​องค์​ทรง​สถิต​ใน​ความ​สว่าง เรา​ก็​ร่วม​สามัคคี​ธรรม​ซึ่ง​กัน​และ​กัน และ​พระ​โลหิต​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​ก็​ชำระ​เรา​ทั้ง​หลาย​ให้​ปราศจาก​บาป​ทั้งสิ้น​8 ถ้า​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ว่า​เรา​ไม่​มี​บาป เรา​ก็​ลวง​ตนเอง และ​สัจจะ​ไม่ได้​อยู่​ใน​เรา​เลย​9ถ้า​เรา​สารภาพ​บาป​ของ​เรา ​พระ​องค์​ทรง​สัตย์​ซื่อ​และ​เที่ยง​ธรรม ​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้งสิ้น​ การสารภาพบาป คือ การตระหนักว่า เรามีบาป คือการอยู่ในความจริง ไม่หลอกตัวเอง การสารภาพบาปไม่ใช่ช่องทางของการที่จะไปทำบาปอีก  แต่ก็เกิดขึ้นบ่อยๆ ที่หลังจากสารภาพบาป ก็กลับไปทำบาปอีก  การสารภาพบาปไม่ใช่วิธีป้องกันการทำบาป แต่เป็นการยอมรับว่ามีบาปที่ต้องสารภาพต่อพระเจ้า และต่อคนที่เราทำบาปด้วย แต่การจะไม่ทำบาปซ้ำๆ คือการต่อสู้กับความปรารถนาของเนื้อหนังในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการต่อสู้ จะต้องมีกำลังมาก จึงจะต่อสู้ได้ หากขาดกำลัง  หรือยังเป็นทาสของความบาปเหล่านั้น ก็ยากที่จะมีชัยชนะ สุดท้ายก็ต้องกลับไปทำบาปเดิมๆอีก ทำบาป แล้วก็สารภาพ สารภาพแล้วกลับไปทำอีก เป็นวงจรที่คริสเตียนไม่น้อยเกิดความท้อแท้ และรู้สึกแย่  ข้าพเจ้าเคยให้คำปรึกษาคนๆหนึ่งด้วยภาพเปรียบเทียบอย่างนี้ เรากำลังต่อสู้กับคู่ชกที่มีกำลังมากกว่า ในขณะที่เราอ่อนแอกว่า เหมือนมวยคนละรุ่น ชกเท่าไหร่ ก็พ่ายแพ้  หากเราต้องการชนะ จำเป็นที่จะต้องฟิตตัวเองในด้านนั้นๆ นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆของการต่อสู้เพื่อจะไม่กลับไปทำบาปแต่ละอย่างในชีวิตของแต่ละคนอีก ความหมายของคำว่า บาป แปลว่า พลาดไปจากเป้าหมาย (ของพระเจ้า) เราไม่ได้เป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็น การสารภาพบาปคือการค้นพบตนเองและยอมรับว่า ตนเองกำลังพลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้า การสารภาพบาปมักจะควบคู่ไปกับการกลับใจใหม่เสมอ คำว่า กลับใจใหม่ แปลว่า หันกลับจากบาป 180 องศา คือการหันกลับมาหาพระเจ้า บาปทำให้เราพลาดไปจากพระเจ้า แล้วยังทำให้เราหันหลังให้กับพระเจ้า การสารภาพบาปจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับพระเจ้า ภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่า คืนดีกันกับพระเจ้า 2โครินธ์5:20 20 ฉะนั้น​เรา​จึง​เป็น​ทูต​ของ​พระ​คริสต์​ โดย​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทาง​เรา เรา​จึง​ขอร้อง​ท่าน​ใน​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ให้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​เจ้า​  รากศัพท์ภาษากรีกคำว่า คืนดี แปลว่า เปลี่ยนแปลงร่วมกัน (ทั้งสองฝ่าย) เมื่อเราหันกลับมาหาพระเจ้า พระเจ้าก็จะหันกลับมาหาเรา การสารภาพบาปต่อกันและกันยังทำให้พ้นโรคภัย ยากอบ 5:16 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สารภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษฐาน​เพื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​พ้น​โรคภัย คำ​อธิษฐาน​ของ​ผู้​ชอบธรรม​นั้น​มี​พลัง​ทำ​ให้​เกิดผล​ การสารภาพบาปยังทำให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเรา สดุดี66:18 18 ถ้า​ข้าพเจ้า​ได้​บ่ม​ความ​ชั่ว​ไว้​ใน​ใจ​ข้าพเจ้า องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​คง​ไม่​ทรง​สดับ วันนี้ คุณสารภาพบาปแล้วหรือยัง? (แล้วต้องกลับใจใหม่ด้วย)

By admin