“ทำดีเพื่อพ่อ”

ในช่วงเวลานี้ เราได้ยินคำว่า “ทำดีเพื่อพ่อ”บ่อยๆ  ได้เห็นการกระทำของคนไทยมากมายได้ออกมาแสดงความรัก ความภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พ่อหลวงของคนไทยทุกคน  ขออย่าเป็นเพียงแค่ช่วงไว้ทุกข์ แต่ขอให้คนไทยทุกคนตั้งใจทำดีเพื่อพ่ออย่างจริงจัง และอย่างต่อเนื่อง  ในช่วงเวลานี้ มีคนมากมายพยายามจะซื้อหารูปของพระองค์ท่าน เหรียญที่ระลึก และสิ่งของต่างๆ  จนมีบางคนได้กล่าวคำหนึ่งว่า เวลามีชีวิตอยู่ ไม่ค่อยเห็นคุณค่า พอเสียไปแล้ว ถึงจะมาเห็นคุณค่า ข้าพเจ้าคิดถึงพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ประทานให้แก่ประชาชนว่า ให้ช่วยกันสนับสนุนให้คนดีบริหารบ้านเมือง และจำกัดมิให้คนชั่วมีอำนาจ  พระองค์ท่านได้มอบคุณค่า(ค่านิยม)ที่ดีแก่คนไทยทั้งปวง นั่นคือ เป้าหมายให้เราทุกคนทำดี   คำว่า ทำดีเพื่อพ่อ ก็คือ การเป็นคนดีอย่างที่พระองค์อยากเห็นคนไทยเป็น คือเป็นคนที่อยู่เพื่อคนอื่น เสียสละเพื่อคนอื่น พระองค์สอน และทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เมื่อสองพันปีที่แล้ว พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนสาวกของพระองค์ เรื่องการทำดี  และพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องการทำสงเคราะห์การช่วยเหลือคนยากจน คนป่วย คนที่สังคมรังเกียจ คนบาป  และทรงเป็นต้นแบบของการทำสงเคราะห์คนแรกของโลก คำสอนของพระเยซูคริสต์จึงถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาจนกาลเวลาผ่านไปสองพันปี ก็ยังคงถ่ายทอดต่อไป  มัทธิว 5:14-16 14 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก นคร​ซึ่ง​อยู่​บน​ภูเขา​จะ​ปิดบัง​ไว้​ไม่ได้​15 เมื่อ​จุด​ตะเกียง​แล้ว ไม่​มี​ผู้ใด​เอา​ถัง​ครอบ​ไว้ ย่อม​ตั้ง​ไว้​บน​เชิง​ตะเกียง จะ​ได้​ส่อง​สว่าง​แก่​ทุก​คน​ที่​อยู่​ใน​เรือน​นั้น​16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เหมือนกับ​ตะเกียง จง​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เขา​ได้​เห็น​ความ​ดี​ที่​ท่าน​ทำ เขา​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​อยู่​ใน​สวรรค์ การทำดีเป็นธรรมชาติ เหมือน กับตะเกียงที่ถูกจุดแล้วไม่มีใครเอาถังมาครอบ  ทำหน้าที่ส่องสว่าง ในที่มืด  ความมืดถูกทำลายไป การทำดีเปรียบเหมือนความสว่าง เป็นเหมือนเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขา คือที่สูงสุดที่ไม่มีอะไรจะมาบดบังการมองเห็นได้ การทำดีไม่เลือกคน จะเป็นคนดีหรือคนชั่ว คนร่ำรวย หรือยากจน คนเก่งหรือไม่เก่ง คนฉลาดหรือโง่ การทำดีสามารถไปถึงคนทุกประเภทได้ เหมือนธรรมชาติของความสว่าง  มัทธิว 5:45  45 ทำ​ดังนี้​แล้ว​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​บุตร​ของ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ให้​ดวง​อาทิตย์​ของ​พระ​องค์ ขึ้น​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ดี​และ​คน​ชั่ว​เสมอ​กัน และ​ให้​ฝน​ตก แก่​คน​ชอบธรรม​และ​คน​อธรรม​ พระเยซูทรงตรัสถึงการทำดี แม้กระทั่งกับศัตรู ก็ยังรักษาการทำดีไว้  การทำดีนี้แหล่ะ จะทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้าผู้สถิตในฟ้าสวรรค์ ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เกิดในรัชกาลที่ 9 (ภูมิใจอย่างมาก) ขอเป็นลูกพ่อของแผ่นดินไทยตลอดไป ขอให้เราทั้งหลายมุ่งมั่นที่จะทำดีเป็นธรรมชาติ ด้วยชีวิตที่บังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์ การทำดีของเราทุกคนจะเป็นการทำดีที่เป็นธรรมชาติ มิใช่แค่ช่วงไว้ทุกข์ให้พระองค์ท่าน

Leave a Comment