“สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์….ใส่ใจสุขภาพดีทุกด้าน”

แล้วอะไรคืออุปสรรค คำตอบคือสุขภาพที่แย่ ไม่แข็งแรง อะไรคือสาเหตุ  คำตอบคือ ความไม่ใส่ใจกับสุขภาพ หรือขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ คำว่า สุขภาพดีทุกด้าน องค์การอนามัยโลกได้ให้

คำนิยามไว้ ได้แก่

สุขภาพจึงมีความหมายที่เน้นความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม นั่นคือ ต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมครบทุกด้าน  และในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541   ได้ตกลงเติมคำว่า “Spiritual Well-being” หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไป    ในคำจำกัดความของสุขภาพเพิ่มเติม  จึงอาจกล่าวได้ว่า  สุขภาพ  หมายถึง  ภาวะของการดำรงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา  

ความหมายของ “สุขภาพ” ในปัจจุบัน มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ด้วยกันคือ

        1. สุขภาพกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพที่ดีของร่างกาย กล่าวคือ อวัยวะต่างๆอยู่ในสภาพที่ดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน

        2. สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส มิให้เกิดความคับข้องใจหรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข  สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้มีสุขภาพจิตดี ย่อมมีผลมาจากสุขภาพกายดีด้วย ดังที่ John Lock ได้กล่าวไว้ว่า “A Sound mind is in a sound body” คือ “จิตใจที่แจ่มใส ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”

        3. สุขภาพสังคม (Social Health) หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์ มีสภาพของความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ทำให้ผู้อื่น หรือสังคมเดือดร้อน สามารถปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข

        4. สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ในองค์ประกอบสุขภาพทั้ง 4 ด้านนั้น แต่ละด้านยังมี 4 มิติ ดังนี้

        1. การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ

        2. การป้องกันโรค ได้แก่ มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะโรค ด้วยวิธีการต่างๆ นานา เพื่อมิให้เกิดโรคกาย โรคจิต โรคสังคม และโรคจิตวิญญาณ

        3. การรักษาโรค เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว เราต้องเร่งวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคอะไร แล้วรีบให้การรักษาด้วยวิธีที่ได้ผลดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรู้และสามารถให้การบริการรักษาได้ เพื่อลดความเสียหายแก่สุขภาพ หรือแม้แต่เพื่อป้องกันมิให้เสียชีวิต

        4. การฟื้นฟูสภาพ หลายโรคเมื่อเป็นแล้วก็อาจเกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบอวัยวะหรือทำให้พิการ จึงต้องเริ่มมาตรการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้

คำที่น่าสนใจก็คือคำว่า การรักษาและการฟื้นฟู (ซ่อมแซม) สำหรับคนทั่วไป จะให้ความสนใจกับสุขภาพร่างกายกับสุขภาพจิตใจ แต่ยังขาดสุขภาพจิตวิญญาณ ประโยคที่สำคัญที่บทนิยามของเรื่องสุขภาพได้กล่าวคือ

แม้ว่าสุขภาพโดยองค์รวมแล้วจะเป็นภาวะของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกันทั้ง ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม  แต่ในเรื่องของสถิติสาขาสุขภาพนั้น  มีข้อจำกัดในการศึกษาทำให้ในขั้นต้นจะกล่าวถึงเฉพาะสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิต  เท่านั้น

ความจริงการใส่ใจต่อเรื่องของสุขภาพทุกด้าน มีอยู่ในพระคัมภีร์ ตั้งแต่สมัยโมเสส พระเจ้าทรงให้โมเสสเขียนหนังสือเบญจบรรพห้าเล่ม และแต่งตั้งปุโรหิตให้ทำหน้าที่กำกับดูแลคนอิสรเอลให้ทำตามบทบัญญัติของโมเสส เนื้อหาสาระของบัญญัติกฏเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้า มีเป้าหมายให้คนอิสราเอลมีสุขภาพที่ดีทุกด้าน

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-3 1 “ต่อไปนี้​เป็น​บัญญัติ กฎเกณฑ์​และ​กฎหมาย​ซึ่ง​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ทรง​บัญชา​ให้​สอน​ท่าน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​กระทำ​ตาม​ใน​แผ่นดิน​ซึ่ง​ท่าน​จะ​ข้าม​ไป​ยึด​ครอง​นั้น​2 เพื่อ​ว่า​พวก​ท่าน​จะ​ได้​ยำเกรง​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​โดย​รักษา​กฎเกณฑ์​และ​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์​ทั้งสิ้น ซึ่ง​ข้าพเจ้า​บัญชา​ท่าน​ทั้งตัว​ท่าน​และ​บุตร​หลาน​ของ​ท่าน ตลอด​วัน​คืน​แห่ง​ชีวิต​ของ​ท่าน เพื่อ​ว่า​วัน​คืน​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​ยืน​ยาว​3 โอ คน​อิสราเอล​ทั้ง​หลาย เหตุ​ฉะนั้น​ขอ​จง​ฟัง และ​จง​ระวัง​ที่​จะ​กระทำ​ตาม​เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​ไป​ดี​มา​ดี และ​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ทวี​มาก​ยิ่ง​นัก ใน​แผ่นดิน​ที่​มี​น้ำนม​และ​น้ำผึ้ง​ไหล​บริบูรณ์ ดังที่​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​แห่ง​บรรพ​บุรุษ​ของ​ท่าน​ได้​ทรง​สัญญา​กับ​ท่าน

เพราะคนอิสราเอลในยุคโบราณขาดความรู้ และยังไม่มีการคิดค้นวิทยาการที่ก้าวหน้าเหมือนในยุคของเรา บทบัญญัติกฎเกณฑ์กฏหมายต่างๆจึงเป็นแบบพื้นฐาน ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ว่า ถ้าพระเจ้าบอกรายละเอียดว่า ทำไมไม่ให้กิน ไม่ให้ดื่มอาหารบางอย่าง ก็เพราะว่า มันมีคลอเลสเตอร์รอล มีไขมันทราสน์ มีนู่นนี่นั่น คนอิสราเอลจะงงกับคำเหล่านี้ แต่มาในยุคของเรา วิทยาการที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆทำให้เราค้นพบความรู้ใหม่ๆ ความจริง

พระคัมภีร์กล่าวไว้แล้วว่า ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ฟ้านี้ แต่เป็นการค้นพบสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมากกว่า

ปัญญาจารย์ 1:9-10 9 สิ่ง​ที่​เป็น​ขึ้น​แล้ว คือ​สิ่ง​ที่​จะ​เป็น​ขึ้น​อีก สิ่ง​ที่​ทำ​กัน​แล้ว คือ​สิ่ง​ที่​จะต้อง​ทำ​กัน​อีก และ​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ใหม่​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์10 มี​สัก​สิ่ง​หนึ่ง​หรือ​ที่​เขา​จะ​พูด​ได้​ว่า “ดู​ซี สิ่ง​นี้​ใหม่” สิ่ง​นั้น​มี​อยู่​แล้ว​ ​ใน​สมัยก่อน​เรา​ทั้ง​หลาย

สุภษิต 25:2  2 ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระ​เจ้า​คือ​การ​ซ่อน​สิ่ง​ต่างๆ ไว้ แต่​ศักดิ์ศรี​ของ​พระ​ราชา คือ​การ​ค้น​สิ่ง​ต่างๆ ให้​ปรากฏ

ในยุคของเรามีการตื่นตัวเรื่องการใส่ใจต่อสุขภาพที่ดีของร่างกายและจิตใจอย่างมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Health care  เรื่องสุขภาพขายดีอย่างเทน้ำเทท่า  แต่ตรงกันข้าม สุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณ Spiritual well being กลับถดถอย และคนเลิกเข้าวัดเข้าวา เข้าโบสถ์ วัดร้าง โบสถ์ร้าง เกิดขึ้นมากมาย เกิดอะไรขึ้นกับคนในยุคนี้ และยิ่งคนใส่ใจต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ แต่ทำไมอัตราการตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ และการฆ่าตัวตายจึงสูงมา คนป่วยทางจิตและร่างกายก็มีอัตราที่สูง คงต้องกลับมาทบทวนสิ่งที่ WHO องค์การอนามัยโลกวิเคราะห์ และเพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับนิยามคำว่า สุขภาพที่ดี นั่นคือ

สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

คนในยุคของเราขาดสุขภาพจิตวิญญาณ คนในยุคของเรากำลังถดถอยทางด้านศีลธรรม

การพยายามที่จะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี คือภาวะที่เรียกว่า ซ่อมสร้าง ฟื้นฟู

รากศัพท์ของคำว่า ชีวิต ในเฉลยธรรมบัญญัติ 6:2  แปลว่า การทำให้มีชีวิต ให้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง ให้ชีวิตมีอรรถรส อนุรักษ์ชีวิต ปลุกชีวิต ฟื้นฟูชีวิต ซ่อมชีวิต นำชีวิตกลับเข้าที่เข้าทาง ให้ชีวิตที่ปลอดภัย และแน่นอน สุขภาพดีทั้งชีวิต นี่คือรากศัพท์ของคำว่า ชีวิตที่หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติใช้ในตอนนี้

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-3 1 “ต่อไปนี้​เป็น​บัญญัติ กฎเกณฑ์​และ​กฎหมาย​ซึ่ง​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ทรง​บัญชา​ให้​สอน​ท่าน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​กระทำ​ตาม​ใน​แผ่นดิน​ซึ่ง​ท่าน​จะ​ข้าม​ไป​ยึด​ครอง​นั้น​2 เพื่อ​ว่า​พวก​ท่าน​จะ​ได้​ยำเกรง​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​โดย​รักษา​กฎเกณฑ์​และ​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์​ทั้งสิ้น ซึ่ง​ข้าพเจ้า​บัญชา​ท่าน​ทั้งตัว​ท่าน​และ​บุตร​หลาน​ของ​ท่าน ตลอด​วัน​คืน​แห่ง​ชีวิต​ของ​ท่าน เพื่อ​ว่า​วัน​คืน​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​ยืน​ยาว​3 โอ คน​อิสราเอล​ทั้ง​หลาย เหตุ​ฉะนั้น​ขอ​จง​ฟัง และ​จง​ระวัง​ที่​จะ​กระทำ​ตาม​เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​ไป​ดี​มา​ดี และ​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ทวี​มาก​ยิ่ง​นัก ใน​แผ่นดิน​ที่​มี​น้ำนม​และ​น้ำผึ้ง​ไหล​บริบูรณ์ ดังที่​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​แห่ง​บรรพ​บุรุษ​ของ​ท่าน​ได้​ทรง​สัญญา​กับ​ท่าน

 การรักษาบัญญัติ กฏเกณฑ์ และกฎหมายของพระเจ้า คือการใส่ใจต่อสุขภาพองค์รวมทั้งหมด

บางคนเอาพระเจ้าแต่ไม่สัมพันธ์กับคนอื่น อันนี้ ไม่ดี บางคนเอาแต่เรื่องสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง แต่ไม่เอาพระเจ้าและไม่เอาคนอื่น ก็ไม่ดี มีภาพที่เราต้องใส่ใจทั้งพระเจ้า ตนเอง และเพื่อนบ้าน อันนี้ สุขภาพองค์รวมดี หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติได้กล่าวถึง ผลจากการใส่ใจต่อสุขภาพองค์รวมด้วยคำว่า …ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่าน เพื่อว่าวันคืนของพวกท่านจะได้ยืนยาว…..เพื่อพวกท่านจะไปดีมาดี…. นั่นหมายถึง สุขภาพที่ดี และความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าถึงสิ่งที่แสดงถึงสุขภาพที่ดี

มัทธิว 7:20  20 เหตุ​ฉะนั้น ท่าน​จะ​รู้จัก​เขา​ได้​เพราะ​ผล​ของ​เขา

มัทธิว 12:35  35 คน​ดี​ก็​เอา​ของ​ดี​มา​จาก​คลัง​แห่ง​ความ​ดี​ใน​ตัว​ของ​เขา คน​ชั่ว​ก็​เอา​ของ​ชั่ว​มา​จาก​คลัง​แห่ง​ความ​ชั่ว​ใน​ตัว​ของ​เขา​

ข้าพเจ้าอยากจะประยุกต์พระคัมภีร์ตอนนี้ว่า คนสุขภาพดี ก็ส่งต่อสุขภาพที่ดี แต่คนป่วยก็ส่งต่อความป่วย ก็คือบาดแผลให้กับคนอื่น

ฮีบรู 12:15 15 จง​ระวัง​ให้​ดี​อย่า​ให้​ใคร​เพิกเฉย​ต่อ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า และ​อย่า​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่น​งอก​ขึ้น​มา ทำ​ความ​ยุ่งยาก​ให้ ซึ่ง​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​เสีย​ไป​

 คนที่ขมขื่นก็จะส่งต่อความขมให้กับคนอื่น  ดังนั้น พระคัมภีร์ในฮีบรูในข้อก่อนหน้านี้ จึงกล่าวถึงการมีสุขภาพที่ดี คือหายดี

ฮีบรู 15:12-14 12 เพราะ​เหตุ​นั้น​จง​ยก​มือ​ที่​อ่อน​แรง​ขึ้น และ​จง​ให้​หัว​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า​มี​กำลัง​ขึ้น 13 และ​จง​ทำทาง​ให้​ตรง​เพื่อให้​เท้า​ของ​ท่าน​เดิน​ไป ​ เพื่อ​ว่า​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ​14 จง​อุตส่าห์​ที่​จะ​อยู่​อย่าง​สงบ​กับ​คน​ทั้ง​หลาย และ​อุตส่าห์​ที่​จะ​ได้​ใจ​บริสุทธิ์ ซึ่ง​ถ้า​ใจ​ไม่​บริสุทธิ์​ก็​จะ​ไม่​มี​ผู้ใด​ได้​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เลย​

ไม่ใช่ป่วยไม่ได้ บาดเจ็บไม่เป็น แต่สาระสำคัญของพระคัมภีร์ตอนนี้ คือการฟื้นฟู การแก้ไข การรักษาให้หายดี เพราะฉะนั้น การจะมีสุขภาพที่ดี คือการรับการบำบัด การรักษาให้หายดี ไม่ปล่อยให้ความเจ็บป่วยนั้น (ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ) ยังคงอยู่ หรือแย่ลงไปกว่าเดิม ต้องรีบรักษาให้หายดี มีสุขภาพที่ดีทุกด้าน มิฉะนั้นอาจจะจบไม่ดี ไปไม่ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราป่วย ถ้าเป็นทางร่างกาย ก็ตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคนั้นๆ ถ้าเป็นด้านจิตใจ ก็หาจิตแพทย์ แต่ถ้าฝ่ายจิตวิญญาณ จะหาใคร  แน่นอน ในยุคอิสราเอลโบราณ ปุโรหิตคือคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ  ปุโรหิตยุคนั้น ทำทั้งสามด้าน คือทั้งตรวจร่างกาย ตรวจจิตใจ และจิตวิญญาณด้วย แต่ในยุคของเรา ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของเรา คือศิษยาภิบาล ที่ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ ในคริสตจักรของเรามีการกระจายความเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณลงไปตามลำดับ ตั้งแต่ ศิษยาภิบาล หัวหน้าหน่วย หัวหน้าเซลล์ ผู้ช่วย และพี่เลี้ยง ตามกรณียากง่าย (เหมือนอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิม ก็มีการกระจายผู้นิจฉัยไปตามแต่ละหัวเมือง แต่ละเผ่า) คริสตจักรของเรามีโครงสร้างเป็นคริสตจักรเซลล์ ไม่ใช่เพื่อแบ่งก๊กแบ่งเหล่า แต่เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกคนได้รับการใส่ใจสุขภาพดีทุกด้าน แต่สิ่งที่ต้องการความร่วมมือจากชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนก็คือ

 1.สำรวจชีวิตตนเองตลอดเวลา ฮีบรู 12:12

12 เพราะ​เหตุ​นั้น​จง​ยก​มือ​ที่​อ่อน​แรง​ขึ้น และ​จง​ให้​หัว​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า​มี​กำลัง​ขึ้น

ถ้าไม่ทดสอบตนเอง ก็จะไม่รู้ว่า มีปัญหา  คำสั่งในพระคัมภีร์ตอนนี้ กำลังบอกว่าให้ยกมือและหัวเข่า นั่นคือการตรวจสอบกำลังของตนเอง  ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่า ตนเองอ่อนแอ และไม่มีกำลังขนาดไหน  คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยๆ เมื่อไปออกกำลังกาย เล่นกีฬาอะไรสักอย่าง หรืออกแรงยกของ ที่นานๆจะออกกำลังที หลังจากนั้นจะปวดเมื่อย  และในขณะที่ออกแรง ก็จะรู้ว่าตนเองมีแรงขนาดไหน บางคนคิดว่า ตนเองมีแรง แต่พอยกจริง กลับไม่มีแรงอย่างที่ตนเองคิด

เช่นเดียวกัน ในทางด้านอารมณ์ ความคิด  บางคนคิดว่า ตนเองสามารถจะรับมือได้กับอารมณ์โกรธ เศร้า หรือกลัว แต่พอเอาเข้าจริงๆ สติแตก panic  กลัวมากเกิน เศร้ามากเกิน และโกรธจนควบคุมตนเองไม่อยู่  เป็นเพราะไม่เคยสำรวจตนเอง (สังเกตุตนเองบ่อยๆ) มารู้ตัวอีกที  ก็อาจสร้างความเสียหายไปมากก็มี

ดังนั้น จงสำรวจตนเองเสมอ พระคัมภีร์ใช้คำว่า พิสูจน์

1เธสะโลนิหา 5:21  21 จง​พิสูจน์​ทุก​สิ่ง สิ่ง​ที่​ดี​นั้น​จง​ยึดถือ​ไว้​ให้​มั่น​

เป้าหมายของผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ใช่ให้พิสูจน์ด้านเดียว  แต่ให้พิสูจน์ทุกสิ่ง หมายถึงสองด้าน นอกจากภายนอกแล้ว ยังพิสูจน์ภายในของชีวิตตนเองด้วย ไม่ใช่ไปเที่ยวพิสูจน์คนอื่นไปทั่ว แต่ขาดการพิสูจน์ (รากศัพท์แปลว่า ทดสอบ ตรวจสอบ) ตนเอง ให้เราถามตัวเองว่า ครั้งสุดท้าย เราตรวจสอบตัวเองเมื่อไร และเราใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบตนเอง

ฟิลิปปี 4:8-9  8 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ใน​ที่สุด​นี้​ขอ​จง​ใคร่ครวญ​ถึง​สิ่ง​ที่​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติธรรม สิ่ง​ที่​บริสุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่ารัก สิ่ง​ที่​ทรง​คุณ คือ​ถ้า​มี​สิ่ง​ใด​ที่​ล้ำ​เลิศ สิ่ง​ใด​ที่​ควร​แก่​การ​สรรเสริญ ​ก็​ขอ​จง​ใคร่ครวญ​ดู 9 จง​กระทำ​ทุก​สิ่ง​ที่​ท่าน​ได้​เรียนรู้​และ​ได้รับ​ไว้ ได้​ยิน และ​ได้​เห็น​ใน​ข้าพเจ้า​แล้ว และ​พระ​เจ้า​แห่ง​สันติ​สุข​จะ​ทรง​สถิต​กับ​ท่าน​​

นี่เป็นแนวทางของการสำรวจตนเองเสมอ อ.เปาโลได้สอนคริสเตียนในยุคนั้นว่า พวกเขามีต้นแบบที่ดี มีมาตรฐานที่ดี ให้ดู ให้ฟัง ให้รับไว้  อย่าปฏิเสธ ปิดประตูปิดหู จากการฟัง และจงมองดูที่แบบอย่างที่ดี

เมื่อสำรวจตัวเองตลอดเวลา และรู้ว่าตัวเองอ่อนแอมุมใด จงรีบทำตามขั้นต่อไป

 2.เป็นที่ปรึกษา มีที่ปรึกษาฝ่ายจิตวิญญาณ   ฮีบรู 12:13

13 และ​จง​ทำทาง​ให้​ตรง​เพื่อให้​เท้า​ของ​ท่าน​เดิน​ไป ​ เพื่อ​ว่า​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ​

พระคัมภีร์ลูกาได้บันทึกเกี่ยวกับยอห์น ผู้ให้บัพติศมาในน้ำว่า

ลูกา 3:3-6 3 แล้ว​ยอห์น​จึง​ไป​ทั่ว​ที่​ลุ่ม​แม่น้ำ​จอร์แดน ประกาศ​ให้​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​และ​รับ​บัพติศมา เพื่อ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ยก​ความ​ผิด​บาป​เสีย​4 ตาม​ที่​มี​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​ถ้อยคำ​ของ​อิสยาห์​ผู้เผย​พระ​วจนะ​ว่า “เสียง​ผู้​ร้อง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร​ว่า จง​เตรียม​มรรคา​แห่ง​พระ​เป็นเจ้า จง​กระทำ​หนทาง​ของ​พระ​องค์​ให้​ตรง​ไป 5 หุบ​เขา​ทุก​แห่ง​จะ​ถม​ให้​เต็ม ภูเขา​และ​เนิน​ทุก​แห่ง​จะ​ให้​ต่ำลง ทาง​คด​จะ​กลาย​เป็น​ทางตรง และ​ทาง​ที่​สูงๆ ต่ำๆ จะ​เป็น​ทาง​ราบ 6 มนุษย์​ทั้ง​ปวง​จะ​ได้​เห็น​ความ​รอด​ของ​พระ​เจ้า”

ยอห์น บัพติสโต ทำหน้าที่เหมือนผู้ให้คำปรึกษาแก่คนอิสราเอล สำนวนที่กล่าวถึงบทบาทของยอห์นในตอนนี้ โดยการยกข้อพระคัมภีร์อิสยาห์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำ คล้ายกับในฮีบรู 12:13 นี้คือ ทำทางให้ตรง นั่นหมายถึงทางในจิตใจของคน  จิตใจของคนถูกเปรียบเทียบว่า คดเคี้ยว ขึ้นๆลงๆ พระเยซูมักจะตำหนิพวกฟาริสีว่า เป็นพวกหน้าซื่อใจคด  หน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาของยอห์นได้เริ่มต้นจากการเชิญชวนให้คนหันกลับมาหาพระเจ้า ด้วยการประกาศประโยคเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ที่ทรงประกาศ

ลูกา 3:3  3 แล้ว​ยอห์น​จึง​ไป​ทั่ว​ที่​ลุ่ม​แม่น้ำ​จอร์แดน ประกาศ​ให้​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​และ​รับ​บัพติศมา เพื่อ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ยก​ความ​ผิด​บาป​เสีย​  

แต่พอประชาชนมารับบัพติศมาในน้ำกับยอห์น ยอหน์ตรวจสอบก่อนเลยว่า ประชาชนที่มานั้นจริงใจไม๊

ลูกา 3:7-8 7 ​ยอห์น​จึง​กล่าว​แก่​ประชาชน​ที่​ออกมา​รับ​บัพติศมา​จาก​ท่าน​ว่า “เจ้า​ชาติ​งู​ร้าย ใคร​ได้​เตือน​เจ้า​ให้​หนี​จาก​พระ​อาชญา​ซึ่ง​จะ​มาถึง​นั้น​8 เหตุ​ฉะนั้น จง​พิสูจน์​การ​กลับ​ใจ​ของ​เจ้า​ด้วย​ผล​ที่​เกิดขึ้น อย่า​นึก​เหมา​เอา​ใน​ใจ​ว่า​ตัว​มี​อับราฮัม​เป็น​บิดา เพราะ​เรา​บอก​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​ฤทธิ์​อาจจะ​ให้​บุตร​เกิด​ขึ้นกับ​อับราฮัม จาก​ก้อน​หิน​เหล่า​นี้​ได้​

จง​พิสูจน์​การ​กลับ​ใจ​ของ​เจ้า​ด้วย​ผล​ที่​เกิดขึ้น  พิสูจน์ ตัวเองก่อน ยอห์นทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่เฉียบขาดมาก เข้มงวด และกำลังบอกกับประชาชนว่า การมาแสดงตัวว่าจะเอาพระเจ้าครั้งนี้ ไม่ใช่เล่นๆ แต่ต้องจริงจัง

คริสเตียนในยุคของเรา อ่อนแอ ปวกเปียกเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะคริสเตียนไทย อะไรๆก็อ้างความรัก ทำอะไรเลาะแหละไม่จริงจัง เอาวิถีเดิมๆที่เคยๆกับศาสนาเดิมของตนเองมาใช้กับวิถีของพระเจ้า ดูเหมือนต้องง้อให้มาเป็นคริสเตียน แต่ยอห์นพูดชัดเจน ว่า ไม่ง้อ เรื่องนี้ เป็นเรื่องคอขาดบาดตายของแต่ละคนเอง เรามักกลัวคนไม่มาเชื่อพระเจ้า

มีคนนายทหารเรือท่านหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าในเชิงดูหมิ่นคริสเตียนว่า ของดีไม่ต้องประกาศหรอก คนเขาก็จะมาเชื่อเองแหล่ะ เป็นเพราะมีคริสเตียนบางคน(ไม่น้อย)ไม่ได้ประกาศแก่นแท้ของศาสนาคริสต์ แต่กลับประกาศอะไรก็ไม่รู้ทำให้คนดูถูก อย่างยอห์น ผู้ให้บัพติศมาในน้ำ ประกาศแก่นแท้ของศาสนายูดายแก่คนยิว  เขาฟัง เขาเข้าใจทันทีว่า เขาเป็นพวกที่นับถือศาสนาแต่เปลือกนอก เขาต้องการที่ปรึกษา ดังนั้น ประชาชนจึงถามยอห์น บัพติศโตว่า

ลูกา 3:10-14 10 ฝ่าย​ประชาชน​จึง​ถาม​ท่าน​ว่า “เรา​จะต้อง​ทำ​ประการ​ใด”11 ท่าน​จึง​ตอบ​เขา​ว่า “ผู้ใด​มี​เสื้อ​สอง​ตัว​จง​ปัน​ให้แก่​คน​ไม่​มี และ​ใคร​มี​อาหาร​จง​ปัน​ให้​เหมือน​กัน”12 พวก​เ​ก็​บ​ภาษี​ก็​มา​ขอรับ​บัพติศมา​ด้วย และ​ถาม​ท่าน​ว่า “อาจารย์​เจ้า​ข้า พวก​ข้าพเจ้า​ต้อง​ทำ​ประการ​ใด”13 ท่าน​จึง​ตอบ​เขา​ว่า “เจ้า​ทั้ง​หลาย​อย่า​เ​ก็​บ​ภาษี​เกิน​พิกัด”14 ฝ่าย​พวก​ทหาร​ถาม​ท่าน​ด้วย​ว่า “พวก​ข้าพเจ้า​เล่า จะต้อง​ทำ​ประการ​ใด” ท่าน​ตอบ​เขา​ว่า “อย่า​กรรโชก อย่า​ใส่​ความ​เพื่อ​เอา​เงิน แต่​จง​พอใจ​ใน​ค่าจ้าง​ของ​ตน”

ยอห์นให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเชิงปฏิบัติ  เป็นธรรมะที่เป็นการกระทำ นี่เป็นตัวอย่างจากคนสามอาชีพ

วันนี้ เรามีอาชีพและบทบาทที่หลากหลาย  ในภาคปฏิบัติกับบทบาทและอาชีพที่เราเป็นอยู่ เราต้องการที่ปรึกษา คนแนะนำ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ และคนที่มีพระวิญญาณฯ คือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคริสเตียน อย่าไปปรึกษาคนที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ และคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็จงพัฒนาตนเองให้พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วย การให้คำปรึกษาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แน่นอน คุณจะไม่ให้เนื้อหนังมีส่วนในการให้คำปรึกษา แต่เรื่องของความรอบรู้ยังเป็นความรับผิดชอบที่ผู้นำฝ่ายวิญญาณจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง เหมือนกับปุโรหิตผู้รับการเจิม ต้องรู้บทบัญญัติ กฎเกณฑ์และกฎหมายของโมเสส  ดังนั้น ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นผู้ได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ต้องรอบรู้พระคำของพระเจ้า

คริสเตียนชอบเป็นที่ปรึกษา แต่ไม่ค่อยรับคำปรึกษา (มีที่ปรึกษา) คริสเตียนชอบสอนคนอื่น แต่ไม่ค่อยรับการสอนจากคนอื่น อันนี้ น่าเป็นห่วง และไม่ดี การใส่ใจสุขภาพดีทุกด้าน ต้องมีที่เป็นและมีที่ปรึกษาฝ่ายวิญญาณ

 3.รับการบำบัดให้หายดี ฮีบรู 12:14

14 จง​อุตส่าห์​ที่​จะ​อยู่​อย่าง​สงบ​กับ​คน​ทั้ง​หลาย และ​อุตส่าห์​ที่​จะ​ได้​ใจ​บริสุทธิ์ ซึ่ง​ถ้า​ใจ​ไม่​บริสุทธิ์​ก็​จะ​ไม่​มี​ผู้ใด​ได้​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เลย​

คนที่จะช่วยคนอื่น ต้องเดินอยู่ในกระบวนการบำบัดให้หายดีด้วย หลายคนพยายามช่วยคนอื่น ตัวเองป่วยและแย่กว่าคนที่ตนเองกำลังช่วย  อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ผลก็เป็นได้   เอาแต่รับใช้ๆๆๆๆ แต่ชีวิตไม่เกิดผล คงต้องมาสำรวจตนเองอีกครั้ง และเดินเข้าสู่กระบวนการบำบัดตนเองให้หายดี มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ถ้าคิดว่า การรับใช้จะทำให้มีความสุข เข้าใจผิดแล้ว  เพราะเส้นทางการรับใช้มีแต่ต้องทนทุกข์ ถ้าไม่มีความสุข รับใช้ไม่ได้ยาวนาน  การบำบัดให้หายดี ทำให้เกิดความสุข ไม่ต้องทนพิษบาดแผล เจ็บปวดในขณะรับใช้

คำที่พระคัมภีร์ตอนนี้ใช้ถึงสองครั้ง อุตส่าห์​ที่​จะ​ได้​ใจ​บริสุทธิ์ ซึ่ง​ถ้า​ใจ​ไม่​บริสุทธิ์​ก็​จะ​ไม่​มี​ผู้ใด​ได้​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เลย​  รากศัพท์คำนี้ มาจากคำว่า ฮากีออส ซึ่งมีสองความหมาย ความหมายว่า บริสุทธิ์สำหรับพระเจ้าแปลว่า ศักดิ์สิทธิ์ เข้าใกล้แล้วตาย แต่สำหรับมนุษย์แปลว่า ปราศจากตำหนิ  และคำที่ใช้ตอนนี้ ใช้เป็นคำกริยา  แปลว่า ทำให้บริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ ทำให้ปราศจากปะปน Purifier

การบำบัด ให้หายดี  คำว่า บำบัด ภาษาไทยได้หลายความหมาย ในทางแพทย์ คือการรักษาเยียวยา ในทางรีไซเคิล คือการเปลี่ยนของเสียใช้การไม่ได้ให้กลับมาใช้การได้ดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Restore, Renew  การคืนสู่สภาพดีดังเดิม

2โครินธ์ 5:17 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

อานาไคนู  Anakainoo เราต้องรับการบำบัด เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสิ่งใหม่ กลับสู่สภาพที่เหมือนเดิมที่เราเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

โฮเชยา 6:1  1 “มา​เถิด ให้​เรา​กลับไป​หา​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ฉีก และ​จะ​ทรง​รักษา​เรา​ให้​หาย ​พระ​องค์​ทรง​โบย​ตี และ​จะ​ทรง​พัน​บาดแผล​ให้แก่​เรา

อิสยาห์ 58:8 8 แล้ว​ความ​สว่าง​จะ​พุ่ง​ออกมา​แก่​เจ้า​อย่าง​อรุณ และ​แผล​ของ​เจ้า​จะ​เรียก​เนื้อ​ขึ้น​มา​อย่าง​รวดเร็ว ความ​ชอบธรรม​ของ​เจ้า​จะ​เดิน​นำหน้า​เจ้า และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ระวัง​หลัง​เจ้า

เยเรมีย์ 30:17   17 เพราะ​เรา​จะ​เรียก​เนื้อ​ขึ้น​มา​ให้แก่​เจ้า และ​เรา​จะ​รักษา​บาดแผล​ของ​เจ้า​ให้​หาย ​พระ​เจ้า​ตรัส เพราะ​เขา​ทั้ง​หลาย​เรียก​เจ้า​ว่า​พวก​นอก​คอก ‘คือศิ​โยน​ซึ่ง​ไม่​มี​ใคร​ต้อง​การ’

 “สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์….ใส่ใจสุขภาพดีทุกด้าน”

1.สำรวจชีวิตตนเองตลอดเวลา

2. เป็นที่ปรึกษา มีที่ปรึกษาฝ่ายจิตวิญญาณ

3. รับการบำบัดให้หายดี 

By admin