สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016

“บัพติสมาในน้ำ”

1ใน 12 หลักข้อเชื่อของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11(เป็นชั้นเรียนสำหรับผู้เชื่อใหม่ทุกคนที่จะได้เรียนรู้จักความเชื่อของคริสเตียนทุกคน) ที่ข้าพเจ้าอยากจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ เนื่องจาก เรากำลังจะมีพิธีรับบัพติศมาในน้ำสำหรับสมาชิกผู้เชื่อใหม่ หลังจากเลิกนมัสการในตอนเที่ยงวันนี้  พระเยซูได้ตรัสเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ ยอห์น 3:5  5 ​พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้ใด​ไม่ได้​บังเกิด​ใหม่​จาก​น้ำ​และ​พระ​วิญญาณ ผู้​นั้น​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​ไม่ได้​ การบังเกิดใหม่มีทั้งจากน้ำและจากพระวิญญาณ สำหรับการบังเกิดจากพระวิญญาณ (เป็นโดยการทรงทำงานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทับภายในเราเมื่อเรารับเชื่อแล้ว แต่การบังเกิดด้วยน้ำ เกิดจากการแสดงความตั้งใจของผู้เชื่อเองที่จะตั้งใจหันหลังให้กับชีวิตเก่า ด้วยการกลับใจใหม่  คำว่า บัพติศมา แปลว่า จุ่มลึกดำมิด  มีความหมายถึงการตายต่อตัวเก่า ฝังตัวเก่า และเป็นขึ้นมาใหม่) ดังนั้นพิธีบัพติสมาในน้ำ จึงถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการประกาศชีวิตที่เกิดใหม่ ด้วยความตั้งใจ ความเชื่อที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้า โรม 6:4-5  4 เหตุ​ฉะนั้น เรา​จึง​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระ​องค์​แล้ว โดย​การ​รับ​บัพติศมา​เข้า​ส่วน​ใน​การ​ตาย​นั้น เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ​คริสต์​ได้​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​โดย​เดช​พระ​สิริ​ของ​พระ​บิดา​แล้ว เรา​ก็​จะ​ได้​ดำเนิน​ตาม​ชีวิต​ใหม่​ด้วย​หมือน​กัน 5 เพราะ​ว่า​ถ้า​รา​เข้า​สนิท​กับ​พระ​องค์​แล้ว​ใน​การ​ตาย​อย่าง​พระ​องค์ เรา​ก็​จะ​เข้า​สนิท​กับ​พระ​องค์ ใน​การ​เป็นขึ้น​มา​อย่าง​พระ​องค์​ได้​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​ด้วย​​  วันนี้ เป็นวันดีอีกวันที่น่าจดจำไว้เสมือนหนึ่งเป็นวันเกิดในฝ่ายวิญญาณ ชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้น และกำลังก่อตัว เติบโตขึ้นเรื่อยๆในพี่น้องที่กำลังจะเข้าสู่พิธีบัพติศมาในน้ำในเที่ยงวันนี้ ทิตัส 3:5  5 ​พระ​องค์​ได้​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​รอด มิใช่​ด้วย​การ​กระทำ​ที่​ชอบธรรม​ของ​เรา​เอง แต่​พระ​องค์​ทรง​พระ​กรุณา​ชำระ​ให้​เรา​มี​ใจ​บังเกิด​ใหม่ และ​ทรง​สร้าง​เรา​ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​  พิธีบัพติศมาในน้ำยังมีความหมายเหมือนพิธีแต่งงาน ที่ผู้เชื่อจะผูกพันกับพระเจ้าแต่ผู้เดียว และพระเจ้าทรงผูกพันกับผู้เชื่อ อำนาจมืด วิญญาณชั่วไม่สามารถจะมาใช้สิทธิ์เหนือชีวิตของคนนั้นได้อีก หากในอดีต ผู้เชื่อนั้น เคยบนบานกับอะไรไว้ ก็ไม่ต้องไปแก้บน พิธีบัพติศมาในน้ำ เป็นการยกเลิกพันธะเดิมๆ เก่าๆที่เคยมีกับวิญญาณอื่นๆ  โคโลสี 2:11-12,14-15 11 ​ใน​พระ​องค์​นั้น ท่าน​ได้รับ​พิธี​เข้า​สุหนัต​ที่​มือ​มนุษย์​มิได้​กระทำ โดย​ที่​ท่าน​ได้​สละ​กาย​เนื้อ​หนัง​เสีย​ใน​การ​เข้า​สุหนัต​แห่ง​พระ​คริสต์​12 และ​ได้​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระ​องค์​ใน​พิธี​บัพติศมา​แล้ว และ​ใน​พิธี​นั้น​ท่าน​ได้​ฟื้น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​กับ​พระ​องค์​ด้วย โดย​เชื่อ​ใน​การ​กระทำ​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ได้​ทรง​ชุบ​พระ​องค์​ให้​เป็น​ขึ้น​มา…14 ​พระ​องค์​ทรง​ฉีก​กรมธรรม์​ซึ่ง​ได้​ผูกมัด​เรา​ด้วย​บัญญัติ​ต่างๆ ซึ่ง​ขัดขวาง​เรา และ​ได้​ทรง​หยิบ​เอา​ไป​เสีย​ให้​พ้น​โดย​ทรง​ตรึง​ไว้​ที่​กางเขน15 ​พระ​องค์​ทรง​ปลด​เทพ​ผู้​ครอง​และ​ศักดิ​เทพ​เสีย ​พระ​องค์​ได้​ทรง​ประจาน​เขา และ​ชนะ​เขา​โดย​กางเขน​นั้น