“สปิริตที่สูงกว่า”

ความเป็นครอบครัวเดียวกัน ทำให้คนในครอบครัวไม่รู้สึกว่า ใครต้องจ่ายเงินเพื่อเอาหน้า ใครได้อยู่ที่ดีกว่าใคร  ความเป็นครอบครัวเดียวกัน คือความช่วยเหลือ หวังให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่คนในครอบครัว โดยเฉพาะคนที่ด้อยกว่า อ่อนแอกว่า จะได้รับความช่วยเหลือ ได้รับการสนับสนุน คนเป็นพี่มักจะจ่ายมากกว่าคนเป็นน้อง หรือคนในบ้านที่มีรายได้มากกว่าก็มักจะจ่ายมากกว่าคนในบ้านที่มีรายได้น้อยกว่า และคนในบ้านกันเองก็ไม่รู้สึกมากกับการที่พี่น้องจะได้ดีกว่าใคร ยกเว้นว่า คนในบ้านนั้นจะรู้สึกแบ่งแยก ไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกัน หรือมีปมด้อย ที่พยายามจะเอาเรื่องนอกบ้านมาเปรียบเทียบกับเรื่องในบ้าน 1โครินธ์ 12:25-27 25 เพื่อ​ไม่ให้​มี​การ​แก่งแย่ง​กัน​ใน​ร่างกาย แต่​ให้​อวัยวะ​ทุก​ส่วน​พะวง​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​26 ถ้า​อวัยวะ​อัน​หนึ่ง​เจ็บ อวัยวะ​ทั้งหมด​ก็​พลอย​เจ็บ​ด้วย ถ้า​อวัยวะ​อัน​หนึ่ง​ได้รับ​เกียรติ​อวัยวะ​ทั้งหมด​ก็​พลอย​ชื่น​ชม​ยินดี​ด้วย 27 ฝ่าย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ​คริสต์​ และ​ต่าง​ก็​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​กาย​นั้น  อ.เปาโลได้เขียนหนังสือโครินธ์นี้ถึงคริสเตียนเมืองโครินธ์ เพราะว่า มีการบ่นพรึมพรำ ต่อว่า สร้างความรู้สึกแตกแยกในท่ามกลางพี่น้องผู้เชื่อ ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นไม่พอใจ และมองสิ่งที่ควรจะดีกลายเป็นแง่ลบ  อ.เปาโลได้เตือนให้คริสเตียนในยุคนั้นให้มองในแง่ดี พูดในทางที่ดี โดยยกภาพของอวัยวะของร่างกายมาเปรียบเทียบว่า ขนาดในร่างกายเดียวกัน ก็ยังมีอวัยวะไม่เหมือนกัน อยู่ในแต่ละตำแหน่งของร่างกายสูงต่ำตามความเหมาะสม การใช้งาน ถ้าเท้ามาอยู่บนหัวก็คงจะทำให้ร่างกายน่าเกลียด และถ้าหน้าไปอยู่ที่เท้าก็คงจะทำหน้าที่ไม่ดีเท่ากับเท้า แต่หากอวัยวะอันหนึ่งอันใดเจ็บ ทั้งหมดก็พลอยเจ็บไปด้วย ถ้าได้รับเกียรติ ก็พลอยชื่นชมยินดี คงไม่มีอวัยวะในกายเดียวกัน อิจฉาริษยาอวัยวะที่ได้รับเกียรติ ยกเว้นจะไม่ใช่อวัยวะของกายของพระคริสต์  สปิริตของความเป็นครอบครัวเดียวกัน คือสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ และข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า เราทุกคนในใจสมานเพชรเกษม 11 ทุกคน กำลังถูกขับเคลื่อนไปให้ก้าวไปสู่ความเป็นครอบครัวเดียวกัน ในกระบวนการนี้ อาจจะมีบางอย่างที่กระทบกระทั่งได้เหมือนลิ้นกับฟัน หรือการประสานงานกันอาจกลายเป็นประสานงากัน แต่เราก็ยังเป็นอวัยวะของพระกายของพระคริสต์ มุ่งหวังที่จะเติบโตจนถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ จนสามารถทำหน้าที่อย่างผู้รับใช้เหมือนพระคริสต์ เอเฟซัส 4:15-16  15 แต่​ให้​เรา​ยึด​ความ​จริง​ด้วย​ใจ​รัก เพื่อ​จะ​จำเริญ​ขึ้น​ทุก​อย่าง​สู่​พระ​องค์​ผู้​เป็น​ศีรษะ คือ​พระ​คริสต์​16 คือ​เนื่องจาก​พระ​องค์​นั้น ร่างกาย​ทั้งสิ้น​ที่​ติดต่อ​สนิท​และ​ประสานกัน​โดย​ทุกๆ ข้อ​ต่อ​ที่​ทรง​ประทาน ได้​จำเริญ​เติบโต​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก เมื่อ​อวัยวะ​ทุก​อย่าง​ทำงาน​ตาม​ความ​เหมาะสม​แล้ว​  คนไทยใช้คำว่าสปิริตเป็นสำ นวนที่เรียกน้ำใจ  รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า การมีความคิดใส่ใจ ฟิลิปปี 2:5  5 ท่าน​จง​มี​น้ำใจ​ต่อ​กัน​เหมือน​อย่าง​ที่​มี​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ การเลียนแบบน้ำใจของพระเยซู  คือสปิริตที่สูงกว่า ไม่ยึดติด ไม่เปรียบเทียบ มุ่งเป้าหมายเพื่อคนจำนวนมาก เหมือนอวัยวะทุกอย่างเพื่อภาพรวมของร่างกายทั้งหมด

Leave a Comment