“บากบั่นมุ่งหน้าหาคำตอบ…”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ วันนี้เป็นวันพิเศษของชาวใจสมานเพชรเกษม 11 เราเลื่อนเวลานมัสการเช้าวันอาทิตย์มาเร็วขึ้น เริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้า และจะจบการนมัสการ-ฟังเทศนาในเวลาสิบโมง เพื่อจะออกเดินทางไปค่ายคริสตจักรทัศนาจรที่ปราณบุรีกัน ข้าพเจ้าคิดถึงพี่น้องที่ไม่ได้ไปค่ายฯครั้งนี้ แต่ต้องมานมัสการเช้าขึ้นกว่าปกติ  และวันนี้ เราไม่มีอาหารเที่ยงหลังนมัสการ เนื่องจากการต้องเตรียมตัวหลายอย่าง ด้านครัววันนี้จึงงดบริการ พี่น้องที่ไม่ได้ไปค่ายฯต้องมาทั้งเช้าขึ้น และต้องหิ้วท้องออกไปหาอาหารทานเอง  นี่ก็คืออีกสปิริตของความเป็นครอบครัวเดียวกัน ขอแสดงความชื่นชมแด่พี่น้องเหล่านี้อย่างสูง ขออธิษฐานเผื่อพวกเราด้วย ขณะที่เรากำลังมุ่งหน้าสู่ค่ายคริสตจักรทัศจนาจรภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวเดียวกัน” ด้วยโจทย์ที่ว่า “เราจะรักกันได้อย่างไร?”  ชาวค่ายทั้งหลายจะต้องหาคำตอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม บรรยากาศความเป็นครอบครัวเดียวกันได้เริ่มขึ้นแล้ว ขอให้ต่อเนื่อง ต่อไป ต่อยอดกันที่เขาสามร้อยยอด ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันต์  ภาษาอังกฤษมีสำนวนที่ใช้กันว่า Take it serious Take it easy แปลว่า ทำอย่างจริงจัง ทำเรื่องให้ง่ายๆ สบายๆ ไม่เครียด ท่ามกลางลมทะเล ภาพสวยงามของภูเขา และเกาะแก่ง  มองดูท้องฟ้า และดอกไม้บานสะพรั่ง บรรยากาศแบบนี้ น่าจะทำให้สมองปลอดโปร่ง คิดอะไรก็คิดออก คิดได้ คิดดี คิดแต่สิ่งดีๆ ลัลล้า หัวใจเบิกบาน  ลืมเรื่องเก่าๆให้อภัย เริ่มต้นใหม่ คืนดีกันดีที่สุด  ฮาเลลูยา 2โครินธ์ 5:16-21 16 เหตุ​ฉะนั้น​ตั้งแต่​นี้​ไป เรา​จะ​ไม่​พิจารณา​ผู้ใด​ตาม​มาตรฐาน​ของ​โลก แม้ว่า​เมื่อก่อน​เรา​เคย​พิจารณา​พระ​คริสต์​ตาม​มาตรฐาน​ของ​โลก​ก็​จริง แต่​เดี๋ยวนี้​เรา​จะ​ไม่​พิจารณา​พระ​องค์​เช่นนั้น​อีก​17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​18 ทั้งสิ้น​นี้​เกิด​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ให้​เรา​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ และ​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้​เรา​มี​พันธ​กิจ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​19 คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​โลก​นี้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​โดย​พระ​คริสต์​ มิได้​ทรง​ถือ​โทษ​ใน​การ​ผิด​ของ​เขา และ​ทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​20 ฉะนั้น​เรา​จึง​เป็น​ทูต​ของ​พระ​คริสต์​ โดย​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทาง​เรา เรา​จึง​ขอร้อง​ท่าน​ใน​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ให้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​เจ้า​21 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​กระทำ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ไม่​มี​บาป​ให้​บาป เพราะ​เห็น​แก่​เรา เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เป็น​คน​ชอบธรรม​ของ​พระ​เจ้า​ทาง​พระ​องค์   อิสยาห์ 43:18-19 18 ตรัส​ดังนี้​ว่า “อย่า​จดจำ​สิ่ง​ล่วง​แล้ว​นั้น อย่า​พิเคราะห์​สิ่ง​เก่า​ก่อน 19 ดู​เถิด เรา​กำลัง​กระทำ​สิ่ง​ใหม่ งอก​ขึ้น​มา​แล้ว เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ เรา​จะ​ทำทาง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร และ​แม่น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง  ฟิลิปปี 3:13-14 13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​ “ครอบครัวเดียวกัน”

Leave a Comment