“สันติสุข (เอเรเน่)”

ฟิลิปปี 4:4-7 4 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพเจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด​5 จง​ให้​จิตใจ​ที่​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ประจักษ์​แก่​คน​ทั้ง​ปวง องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว​6 อย่า​ทุกข์​ร้อน​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​เรื่อง​ความ​ปรารถนา​ของ​ท่าน​ทุก​อย่าง​ต่อ​พระ​เจ้า ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ​7 แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​  คำว่า สันติสุข ภาษากรีกใช้คำวา เอเรเน่ แปลว่า ความนิ่งสงบ การพักสงบ  ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงสันติสุขที่มีลักษณะพิเศษ คือเกินความเข้าใจ ทำหน้าที่คุ้มครองความคิดและจิตใจของผู้ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะการณ์ที่บีบคั้น  กดดัน กังวลใจ กลัว  และเป็นทุกข์ใจ  พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่า ยอห์น 14:27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​  สันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้ คือสันติสุขที่เกินความเข้าใจ เป็นของประทานมาจากพระเยซูคริสต์เจ้า สันติสุขนี้ได้มาโดยการอธิษฐาน วิงวอน และการขอบพระคุณ เป็นการสื่อสารกับพระเจ้า เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ ไม่ใช่การนั่งสมาธิ ไม่ใช่การพยายามที่จะสร้างสันติสุขขึ้นมาด้วยตัวเอง แต่เป็นความสัมพันธ์ เข้าสนิทในพระเยซูคริสต์เจ้า ยอห์น 15:3-4  3 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้รับ​การ​ชำระ​ให้​สะอาด​แล้ว​ด้วย​ถ้อยคำ​ที่​เรา​ได้​กล่าว​แก่​ท่าน​4 จง​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา และ​เรา​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​ท่าน แขนง​จะ​ออก​ผล​เอง​ไม่ได้ นอก​จาก​จะ​ติด​อยู่​กับ​เถา​ฉัน​ใด ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​จะ​เกิดผล​ไม่ได้ นอก​จาก​จะ​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา​ฉัน​นั้น​ เรามักจะตีความพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า การเกิดผลคือการทำงานประสบความสำเร็จ แต่ในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือ ผลที่พระเยซูทรงตรัสตอนนี้ หมายถึงผลของชีวิต ผลออกมาจากตัวเรา พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในหนังสือกาลาเทีย 5:22-23  22 ฝ่าย​ผล​ของ​พระ​วิญญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ปลาบ​ปลื้ม​ใจ สันติ​สุข ความ​อด​กลั้น​ใจ ความ​ปรานี ความ​ดี ความ​สัตย์​ซื่อ​23 ความ​สุภาพ​อ่อน​น้อม การ​รู้จัก​บังคับ​ตน…. คำว่า ผล Fruit นี้ ใช้ภาษากรีกคำเดียวกัน ซึ่งหนังสือกาลาเทียได้อธิบายผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคุณลักษณะชีวิตของคริสเตียนต่อสู้กับการงานของเนื้อหนัง เนื้อหนังไม่มีการออกผล พระคัมภีร์จึงใช้คำว่า การงานของเนื้อหนัง คือความอยาก กิเลศตัณหา ความทะนงในลาภยศ การงานของเนื้อหนังไม่สามารถจะออกผลของสันติสุขได้  แต่เมื่อคริสเตียนได้เชื่อมต่อกับพระเยซูคริสต์ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตภายในผู้เชื่อ จึงทำให้ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่เกิดผลออกมาเป็นคุณลักษณะ ผลของพระวิญญาณ (เอเรเน่) จะเกิดได้ เมื่อคริสเตียนสื่อสารกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน และการขอบพระคุณ ขอให้สันติสุขที่เกินความเข้าใจอยู่กับพี่น้องทุกท่านตลอดเวลา อาเมน

Leave a Comment