“ปัญหาคำสอนตกขอบ”

“คริสเตียนตกขอบ” อาจเป็นคำที่ยังไม่ค่อยคุ้นหูทั่วไปนัก แต่เรื่องนี้เป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนต่อคริสเตียนไทยทุกวันนี้ กลุ่มคริสเตียนตกขอบ หมายถึง กลุ่มคริสเตียนที่มีความเชื่อสุดกู่ในบางเรื่อง จนขาดความเข้าใจอันสมดุลต่อคำสอนรวมๆของพระคริสตธรรมคัมภีร์ จนกลายเป็นความเชื่อตกขอบไป ซึ่งมีผลทำให้การปฏิบัติบางอย่างเลยเถิดไป ไม่เกิดผลดีต่อชีวิตคริสเตียนอย่างแท้จริง

ความเชื่อตกขอบอาจเลยเถิดจนกลายเป็นลัทธิใหม่ ที่เพียงใช้ชื่อของคริสเตียนเท่านั้น แต่ส่วนเนื้อหาคำสอน และหลักการปฏิบัตินั้นผิดเพี้ยนไปจากพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างสิ้นเชิง อะไรเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่า ความเชื่อของคริสเตียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกำลังตกขอบหรือไม่ และอะไรเป็นสัญญาณอันตรายที่เตือนว่า คริสเตียนตกขอบกลุ่มนั้นเลยเถิดจนกลายเป็นลัทธิใหม่….

…การดำเนินชีวิตคริสเตียน ไม่ใช่เพียงความจริงใจ การรู้จักใช้ศัพท์คริสเตียนอย่างถูกต้อง และการเปิดปากรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคริสเตียนก็จริง แต่มันจำเป็นต้องมีมากกว่านี้  เพื่อจะมีความเชื่อครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งจะนำไปถึงการถวายตัวต่อพระเจ้า ความสมดุล และการเจริญเติบโตขึ้นจำเป็นสำหรับชีวิตคริสเตียน และเราจะมีความสมดุลและเจริญเติบโตขึ้นได้ต่อเมื่อเราพร้อม และตั้งใจทีจะให้ความสัมพันธ์ที่มีกับพระเยซูหยั่งรากลึกมากขึ้น เราต้องยอมให้พระองค์เป็นเจ้านายเหนือชีวิตเรา เราต้องรู้จักพินิจพิเคราะห์ในสิ่งที่ได้ยินได้เห็น และได้อ่านด้วยตนเอง และในการคิดพิจารณาหาคำตอบ เราต้องรู้จักกลับไปเทียบเคียงกับมาตรฐานของพระคัมภีร์ โดยทำความเข้าใจกับเนื้อความตอนนั้นๆทั้งบริบท

….พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่หลายตอนพิสูจน์ว่า การกระทำที่เกินขนาด ขาดความสมดุล และขาดความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรสมัยแรกนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาแบบเดียวกันบางอย่างยังคงอยู่ในคริสตจักรทุกวันนี้

(คัดลอกจากเอกสารเรื่อง “เจาะลึกปัญหาคริสเตียนตกขอบ) โดยศจ.ดับบลิว. เอเดรียน แวน ลีน)

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  เนื้อหาข้างต้นมาจากเนื้อหาในหนังสือที่ชื่อว่า “ปัญหาคริสเตียนตกขอบ” ของศาสนาจารย์ดับบลิว. เอเดรียน แวน ลีน จัดพิมพ์โดยกนกบรรณสาร ร่วมกับองค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์  เหตุที่หยิบยกเรื่องนี้มาไว้ในสาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์นี้ เนื่องจาก บ่ายวันนี้ จะมีรายการพิเศษที่จะมีการนำเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปัน (มีเอกสารย่อแจก) เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์และให้ความรู้เท่าทันแก่สมาชิกผู้เชื่อทุกคน จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาเข้าร่วมรายการนี้ นอกจากเรื่องคริสเตียนตกขอบแล้ว จะมีการเกริ่นให้รู้จัก มอร์มอน (สิทธิชนยุคสุดท้าย) LDS และพยานพระยะโฮวาห์ (หอสังเกตุการณ์) Watchtower ให้พี่น้องได้รู้จักพอสังเขป แล้วพบกันหลังอาหารเที่ยง ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ

Leave a Comment