“กำลังมุ่งความพอใจของตนเองฝ่ายเดียว???”

1โครินธ์ 3:9-15 9 เพราะ​ว่า​เรา​ทั้ง​หลาย​ร่วมกัน​ทำงาน​เพื่อ​พระ​เจ้า ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ไร่​นา​ของ​พระ​เจ้า และ​เป็น​ตึก​ของ​พระ​องค์ 10 โดย​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ซึ่ง​ได้​ทรง​โปรด​ประทาน​แก่​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​ได้​วาง​ราก​ลง​แล้ว​เหมือน​นาย​ช่าง​ผู้​ชำนาญ และ​อีก​คน​หนึ่ง​ก็​มา​ก่อ​ขึ้น ขอ​ทุก​คน​จง​ระวัง​ให้​ดี​ว่า​เขา​จะ​ก่อ​ขึ้น​มา​อย่างไร​12 บน​ราก​นั้น​ถ้า​ผู้ใด​จะ​ก่อ​ขึ้น​ด้วย​ทองคำ เงิน เพชร​พลอย ไม้ หญ้า​แห้ง​หรือ​ฟาง​13 การ​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​ก็​จะ​ได้​ปรากฏ​ให้​เห็น เพราะ​วัน​เวลา​จะ​ให้​เห็น​ได้​ชัดเจน เพราะ​ว่า​จะ​เห็นชัด​ได้​ด้วย​ไฟ ไฟ​นั้น​จะ​พิสูจน์​ให้​เห็น​การ​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​ว่า​เป็น​อย่างไร​14 ถ้า​การ​งาน​ของ​ผู้ใด​ที่​ก่อ​ขึ้น​ทน​อยู่​ได้ ผู้​นั้น​ก็​จะ​ได้​ค่าตอบแทน​15 ถ้า​การ​งาน​ของ​ผู้ใด​ถูก​เผา​ไหม้​ไป ผู้​นั้น​ก็​จะ​ขาด​ค่าตอบแทน แต่​ตัว​เขา​เอง​จะ​รอด แต่​เหมือน​ดัง​รอด​จาก​ไฟ พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงความรับผิดชอบของการเป็นตึกเป็นไร่นาของพระเจ้า คริสเตียนแต่ละคนมีส่วนที่ต้องดูแลตนเอง เป็นผู้ร่วมทำงานกับพระเจ้าในการก่อชีวิตของตนเอง ไม่ใช่ให้พระเจ้าทำแต่ฝ่ายเดียวโดยที่ตัวเองไม่ทำอะไรเลย  การเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเรางอมืองอเท้าไม่กระดิกทำอะไรกับชีวิตของตนเอง การตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าไม่ใช่แค่ยกมือรับเชื่อ ไม่ใช่แค่มาโบสถ์ แต่ต้องเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจ  รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างตั้งใจ และตรวจสอบตัวเองอย่างเที่ยงตรง ไม่คิดเอง เออเองแต่ฝ่ายเดียว เอาแต่ตัวเองพอใจฝ่ายเดียว 2โครินธ์ 5:9-10 9 เหตุ​ฉะนั้น​เรา​ตั้ง​เป้า​ของ​เรา​ว่า จะ​อยู่​ใน​กาย​นี้​ก็​ดี​หรือ​ไม่​อยู่​ก็​ดี เรา​ก็​จะ​ทำ​ตัว​ให้​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์​10 เพราะ​ว่า​จำเป็น​ที่​เรา​ทุก​คน​จะต้อง​ปรากฏ​ตัว​ที่​หน้า​บัลลังก์​ของ​พระ​คริสต์​ เพื่อ​ทุก​คน​จะ​ได้รับ​สม​กับ​การ​ที่​ได้​ประ พฤติ​ใน​ร่างกาย​นี้ แล้ว​แต่​จะ​ดี​หรือ​ชั่ว​ เราต้องตั้งเป้าหมายให้พระเจ้าพอพระทัย เพราะความพอพระทัยของพระเจ้า คือมาตรฐานที่เราสามารถยึดเป็นหลักได้ และที่สำคัญจะนำพาเราผ่านการพิสูจน์ด้วยไฟได้ ในพระคัมภีร์ข้างต้นยังกล่าวถึง การขาดค่าตอบแทน ที่สวรรค์จะจ่ายให้ ผู้คนมากมายต่างมุ่งแสวงหาค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ คำชมเชย หน้าตา สไตล์ที่ตนเองชอบต่างๆนาๆ  แต่วันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกพิสูจน์ด้วยไฟ  แล้วจะเหลืออะไร ฟิลิปปี 3:7-8 7 แต่​ว่า​สิ่ง​ใด​ที่​เคย​เป็น​คุณประโยชน์​แก่​ข้าพเจ้า ข้าพ เจ้า​ถือ​ว่า​สิ่ง​นั้น​ไร้​ประโยชน์​แล้ว เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์​8 ที่​จริง​ข้าพ เจ้า​ถือ​ว่า​สิ่ง​สารพัด​ไร้​ประโยชน์ เพราะ​เห็น​แก่​ความ​ประเสริฐ​แห่ง​ความ​รู้​ถึง​พระ​เยซู​คริสต์​ องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ข้าพเจ้า เพราะ​เหตุ​พระ​องค์ ข้าพเจ้า​จึง​ได้​ยอม​สละ​สิ่ง​สารพัด และ​ถือ​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นั้น​เป็น​เหมือน​หยากเยื่อ​เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​พระ​คริสต์​ เปาโลผู้ใช้สายตาฝ่ายวิญญาณมองสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นประโยชน์มากสำหรับตัวของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ พื้นเพที่ดี หน้าที่การงานที่เคยทำ ความรู้ที่สูง สิ่งเหล่านี้ถ้านำมาใช้เพื่อความพอใจของตนเองมันจะกลายเป็นหยากเยื่อและถูกเผาไฟไหม้ไปในที่สุด กลายเป็นว่า การเข้าแผ่นดินสวรรค์ของคนๆนั้นไม่เหลือสิ่งใดเลย ที่รับใช้ไปเหนื่อยเปล่า…ขอให้เรามาสำรวจตัวเองกันเถิด

By admin