“ความสุขอย่างยิ่ง” (Beatitude)

มัทธิว 5:3-12 3 “บุคคล​ผู้ใด รู้สึก​บกพร่อง​ฝ่าย​วิญญาณ ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​แผ่นดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา

4 “บุคคล​ผู้ใด​โศก​เศร้า ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​จะ​ได้รับ​การ​ทรง​ปลอบ​ประโลม

5 “บุคคล​ผู้ใด​มี​ใจ​อ่อนโยน ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​จะ​ได้รับ​แผ่นดิน​โลก​เป็น​มรดก

6 “บุคคล​ผู้ใด​หิว​กระหาย ความ​ชอบธรรม ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​อิ่ม​บริบูรณ์

7 “บุคคล​ผู้ใด​มี​ใจ​กรุณา ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​จะ​ได้รับ​พระ​กรุณา​ตอบ

8 “บุคคล​ผู้ใด​มี​ใจ​บริสุทธิ์ ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​จะ​ได้​เห็น​พระ​เจ้า

9 “บุคคล​ผู้ใด​สร้าง​สันติ ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เรียก​เขา​ว่า​เป็น​บุตร

10 “บุคคล​ผู้ใด​ต้อง​ถูก​ข่ม​เหง​เพราะ​เหตุ​ความ​ชอบธรรม ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​แผ่นดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา

11 “เมื่อ​เขา​จะ​ติ​เตียน​ข่ม​เหง และ​นินทา​ว่า​ร้าย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​เท็จ​เพราะ​เรา ท่าน​ก็​เป็น​สุข

12 จง​ชื่น​ชม​ยินดี เพราะ​ว่า​บำเหน็จ​ของ​ท่าน​มี​บริบูรณ์​ใน​สวรรค์ เพราะ​เขา​ได้​ข่ม​เหง​ผู้เผย​พระ​วจนะทั้ง​หลาย ที่​อยู่​ก่อน​ท่าน​เหมือน​กัน​ นอกจากความสบายใจที่มนุษย์ทุกคนต่างอยากมี  ความสุขอย่างยิ่ง (Beatitude) คือสุดยอดของความรู้สึกใดๆของความเป็นคน พระคัมภีร์ตอนนี้ เป็นคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์ที่กล่าวถึงความสุขอย่างยิ่ง (Beatitude) เกิดกับทุกคนได้  ซึ่งคนทั่วไปมักจะมองว่า เป็นไปได้อย่างไร ที่คนที่รู้สึกบกพร่องจะมีความสุขอย่างยิ่งได้  ได้สิ ถ้าคุณรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ (Poor in spirit) หรือที่เรียกว่า ยากจนฝ่ายวิญญาณ คือ รู้สึกยังต้องการการเติมเต็มจากสวรรค์  โคโลสี3:2 2 จง​เอา​ใจ​ใส่​สิ่ง​ที่​อยู่​เบื้อง​บน ไม่ใช่​สิ่ง​ซึ่ง​อยู่​ที่​แผ่นดิน​โลก​ พระเยซูทรงเริ่มต้นเรื่องความสุขอย่างยิ่งด้วยการมุ่งสวรรค์ก็จะได้สวรรค์  และในข้อต่อจากข้อนี้ พระเยซูทรงตรัสถึงความสุขอย่างยิ่งจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุกับผลมาบรรจบกัน คู่กันอย่างตรงประเด็น พี่น้องลองนำเอาข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใคร่ครวญดูหลายๆรอบ ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า  พี่น้องจะเข้าใจและรู้วิธีที่จะไปให้ถึงความสุขอย่างยิ่งของชีวิตตนเอง ความสุขอย่างยิ่งเกิดขึ้นได้ ถ้าเราเข้าใจตัวเอง รู้จักตัวเอง ในความเป็นมนุษย์ของตัวเอง มีความบกพร่องฝ่ายวิญญาณ มีความเศร้าโศกได้ มีความอ่อนโยน มีความหิวกระหายความชอบธรรม มีใจกรุณา มีใจบริสุทธิ์ เป็นผู้สร้างสันติ  และมีประสบการณ์กับการถูกข่มเหง ถูกติตียน ถูกนินทาว่าร้าย (ไม่ใช่เพราะไปทำเรื่องไม่ดี หรือไปทำชั่วใดๆ)  แต่กำลังดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูสอนให้เป็นคนดี  เป็นเกลือ เป็นแสงสว่างของสังคม  12 จง​ชื่น​ชม​ยินดี เพราะ​ว่า​บำเหน็จ​ของ​ท่าน​มี​บริบูรณ์​ใน​สวรรค์ เพราะ​เขา​ได้​ข่ม​เหง​ผู้เผย​พระ​วจนะทั้ง​หลาย ที่​อยู่​ก่อน​ท่าน​เหมือน​กัน​  ความสุขอย่างยิ่ง ควรเป็นเป้าหมายของคริสเตียนทุกคน  อย่าดำเนินชีวิตเพียงขอแค่สบายใจเท่านั้น

Leave a Comment