“วันพันธกิจ…24 กันยายนนี้”

เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง “วันพันธกิจ” วันที่คริตจักรใจสมานเพชรเกษม11 ได้กำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน  เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของคริสต จักรใจสมานเพชรเกษม 11  มีคำพูดที่ว่า  ถ้าไม่มีพันธกิจ คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ก็ไม่มีอีกต่อไป นิมิตปรัชญาของคริสตจักรเรา คือ “ สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่าง เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย และจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก” เป็นข้อความที่อยู่บนสูจิบัตรของคริสตจักรเราทุกอาทิตย์ ความหมายของนิมิตปรัชญานี้ถูกนำมาเป็นภาคปฏิบัติด้วยคำว่า “พันธกิจ”  ซึ่งมาจากในภาษาอังกฤษคำว่า MISSION หรือ Ministry ปรากฏในหนังสือ2โครินธ์ 5:18-20 18 ทั้งสิ้น​นี้​เกิด​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ให้​เรา​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ และ​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้​เรา​มี​พันธ​กิจ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​19 คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​โลก​นี้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​โดย​พระ​คริสต์​ มิได้​ทรง​ถือ​โทษ​ใน​การ​ผิด​ของ​เขา และ​ทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​20 ฉะนั้น​เรา​จึง​เป็น​ทูต​ของ​พระ​คริสต์​ โดย​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทาง​เรา เรา​จึง​ขอร้อง​ท่าน​ใน​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ให้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​เจ้า​ ภาษากรีกของคำว่า พันธกิจในหนังสือสองโครินธ์นี้ ใช้คำว่า ไดโคเนีย ( Diakonia) แปลว่า การอยู่ร่วมกันในฐานะผู้รับใช้ อยู่ด้วยกับใคร แน่นอนอยู่กับพระเยซูผู้บุกเบิกการเป็นผู้ปรนนิบัติ(ระดับต้นแบบ) ในฐานะผู้รับใช้ที่ร่วมทำงานด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้เชื่อทุกคนต่าง เป็นมือเป็นไม้ให้กับพระเยซูคริสต์ในการปรนนิบัติด้วยจิตอาสาเพื่อการกุศล เป็นการรับใช้อย่างเป็นทางการในฐานะผู้อารักขาที่ซื่อสัตย์ ในหลายความหมายของคำว่า พันธกิจ จึงสรุปออกมาเป็นภาพชัดๆสั้นๆว่า  พันธกิจการประกาศนี้เพื่อให้คนมาคืนดีกับพระเจ้า เป็นภารกิจที่คริสเตียนทุกคนมีส่วนในการรับใช้ร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้า  หากมองชีวิตของพระเยซูขณะที่ทรงทำพันธกิจในโลกนี้ พระเยซูทั้งสอน ทั้งเทศนา รวมทั้งทรงทำพันธกิจด้านสงคราะห์ ด้านรักษาโรค ขับผี เลี้ยงอาหาร ตอบโจทย์ต่างๆของผู้คนที่ติดตามพระองค์ พันธกิจที่พระเยซูทรงทำมีเป้าหมายเพื่อให้คนหลุดพ้นจากการถูกรังควานจากผี เพื่อให้คนแข็งแรงหายป่วยหายไข้ หายจากความพิการ และเพื่อจิตวิญญาณของคนทุกคนได้รับความรอด อันสุดท้ายนี้คือความต้องการสูงสุดของมนุษย์ทุกคน (ซี่งคนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าตนเองต้องการความรอดจากการพิพากษาบาปที่อยู่ในมนุษย์) โรม 6:23 23 เพราะ​ว่า​ค่าจ้าง​ของ​ความ​บาป​คือ​ความ​ตาย แต่​ของ​ประทาน​จาก​พระ​เจ้า​คือ​ชีวิต​นิรันดร์​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​ พันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบไว้ในมือของคริสเตียนทุกคนจึงเป็นเรื่องความเป็นความตายของมนุษย์ทุกคนที่คริสเตียนจำเป็นต้องประกาศให้คนมากมายได้รู้ และให้ได้รับความรอดนี้(ทันเวลา) คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ได้จัดวันพันธกิจประจำทุกปี เพื่อผลักดัน ย้ำเตือน และให้ความรู้อัพเดตพันธกิจใหม่ๆให้กับพวกเราทุกคนที่จะมีไม่พลาดโอกาสและพระพรที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้เราทุกคน เตรียมตัวเตรียมใจพบกับวันพันธกิจในเร็วๆนี้

By admin