“พันธกิจคือคุณ… คุณคือพันธกิจ”

(Mission is you, you are Mission)

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  วันนี้ เป็นวันพันธกิจของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11  ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อจะให้พี่น้องทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานพันธกิจของคริสตจักรในด้านการประกาศ บุกเบิกงานใหม่ งานสงเคราะห์สมาชิกและคนทั่วไป  อีกทั้งการพัฒนาบุคลลากร  ผู้นำ และคนรุ่นใหม่ให้เติบโตในการรับใช้พระเจ้า ภายใต้หัวข้อวันพันธกิจปีนี้ชื่อว่า “พันธกิจคือคุณ  คุณคือพันธกิจ”  2โครินธ์ 5:17-21 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​18 ทั้งสิ้น​นี้​เกิด​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ให้​เรา​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ และ​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้​เรา​มี​พันธ​กิจ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​19 คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​โลก​นี้คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์โดย​พระ​คริสต์​ มิได้​ทรง​ถือ​โทษ​ใน​การ​ผิด​ของ​เขา และทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​20 ฉะนั้น​เรา​จึง​เป็น​ทูต​ของ​พระ​คริสต์​ โดย​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทาง​เรา เรา​จึง​ขอร้อง​ท่าน​ใน​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ให้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​เจ้า21 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​กระทำ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ไม่​มี​บาป​ให้​บาป เพราะ​เห็น​แก่​เรา เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เป็น​คน​ชอบธรรม​ของ​พระ​เจ้า​ทาง​พระ​องค์ ​ ไม่มีใครที่จะเหมาะกับการเป็นทูตแห่งการคืนดี เท่ากับเราทั้งหลายที่มีประสบการณ์การคืนดีกันกับพระเจ้า เรารู้ว่า เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าอย่างไร และพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เรานำคนให้เชื่อมต่อกับพระเจ้า ดังนั้น เราทั้งหลายจึงเป็นตัวแทน(ทูต) ที่มีคุณสมบัติอยู่ภายในตัวของเราเองแล้ว หากจะเรียกว่า “พันธกิจคือคุณ คุณคือพันธกิจ” ก็ไม่แตกต่างกัน  มีบางคนพูดว่า ทำไมเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้ว พระองค์ไม่รับเราไป แต่ยังให้เราใช้เวลาอยู่บนโลกนี้ เหตุ ผลก็คือ “พันธกิจคือคุณ  คุณคือพันธกิจ”  ทำไมพระเจ้าจึงไม่ใช้วัตถุสิ่งของ เช่นอิฐ หิน ไม้  เหล็ก หรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า ก็เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าไม่สถิตอยู่กับสิ่งของหรือคนที่ไม่เชื่อพระองค์  แต่พระวิญญาณของพระเจ้าเลือกสถิตอยู่กับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า 1โครินธ์3:16 16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​ท่าน​เป็น​วิหาร​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน 2โครินธ์ 1:21-22 21 ผู้​ซึ่ง​ทรง​ตั้ง​เรา​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​คริสต์​ และ​ได้​ทรง​เจิม​เรา​ไว้​นั้น​ก็​คือ​พระ​เจ้า​22 และ​พระ​องค์​ทรง​ประทับตรา​เรา และ​ประทาน​พระ​วิญญาณ​ไว้​ใน​ใจ​ของ​เรา​เป็น​มัด​จำ​ด้วย    ถึงเวลาแล้ว ที่เราทุกคนจะลุกขึ้นมาตอบ สนองต่อน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างเด่นชัดยิ่งขึ้น ด้วยการที่เราทุกคนจะทำพันธกิจตามบทบาทของตนเอง และเชื่อมต่อกับคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 เป็นภาพใหญ่เหมือนจิ๊กซอว์ตัวเล็กๆมาต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า คริสตจักรของเราจะเป็นภาพที่สวยงามมากอย่างยิ่ง ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของเราทุกคนมอง เห็นตัวเองในคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 แห่งนี้ พร้อมแล้วหรือยังพี่น้อง? 2ทิโมธี 2:5 5 นักกีฬา​จะ​มิได้​สวม​พวงมาลัย​ถ้า​เขา​ไม่​แข่งขัน​ตาม​กติกา​  อาเมน

Leave a Comment