“ระวัง….คุกในจิตใจ”

เอเฟซัส 4:1-6  1 เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ​เจ้า​ผู้​เป็น​นัก​โทษ​โดย​เห็น​แก่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ขอ​วิง​วอน​พวก​ท่าน​ให้​ดำ​เนิน​ชีวิต​สม​กับ​การ​ทรง​เรียก​ที่​ท่าน​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​มา​นั้น2 คือ​จง​ถ่อม​ใจ​และ​มี​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน​อยู่​เสมอ จง​อดทน จง​อด​กลั้น​ต่อ​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก3 จง​พยา​ยาม​รักษา​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ที่​มา​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น โดย​มี​สันติ​ภาพ​เป็น​เครื่อง​ผูก​พัน4 มี​กาย​เดียว​และ​มี​พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว เหมือน​อย่าง​ที่​ท่าน​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​ให้​มา​ถึง​ความ​หวัง​เดียว​ใน​การ​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​นั้น5 มี​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​องค์​เดียว ความ​เชื่อ​เดียว บัพ​ติศ​มา​เดียว6 พระ​เจ้า​องค์​เดียว​ผู้​เป็น​พระ​บิดา​ของ​ทุก​คน พระ​องค์​ทรง​มี​อำ​นาจ​เหนือ​สรรพ​สิ่ง ทรง​ทำ​การ​ผ่าน​สรรพ​สิ่ง​และ​ทรง​อยู่​ใน​ทุก​คน มีเพลงๆหนึ่งที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อเพลง Peace สันติภาพ ได้กล่าวถึง สงครามไม่เคยนำสันติภาพที่แท้จริงมาให้ มีแต่การนำมาซึ่งสงครามอีกรูปแบบหนึ่ง สันติภาพเท่านั้นที่จะนำสันติภาพมา พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสว่า ยอห์น 14:27 27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​ คำว่า สันติสุข ที่พระเยซูตรัสตอนนี้ ก็คือคำเดียวกันกับคำว่า สันติภาพ ที่เปาโลผู้เขียนหนังสือเอเฟซัสได้ยกเรื่องการผูกพันกันของคริสเตียน แม้ว่า ฝ่ายที่ต่อต้านเปาโล จะจับเปาโลขังคุก จองจำให้เป็นนักโทษ แต่เปาโลก็ยังคงมีสันติภาพ หรือสันติสุข  และได้เขียนจดหมายจากในคุกออกมาเพื่อจะบอกคนนอกคุกว่า  คุกที่ขังเปาโลไว้ ไม่สามารถทำลายสันติภาพ หรือสันติสุขที่พระเยซูได้มอบไว้ให้เปาโลได้  ในสภาวะการณ์ของคนในยุคของเรา มีหลายอย่างที่บีบคั้น ให้รู้สึกเหมือนติดคุก ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ ภาระที่หนักหน่วง จนเหมือนกับแอกที่ต้องแบกเอาไว้บนบ่าที่แทบจะทนไม่ไหว จะขว้างทิ้ง ก็เหมือนกับภาษิตที่เรียกว่า เหวี่ยงงูไม่พ้นคอ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการดลใจให้เปาโลเขียนจดหมายออกมาจากนอกคุกเพื่อหนุนใจคนที่ดูหมือนไม่ได้ติดคุก แต่กลับไม่มีสันติภาพ หรือสันติสุข ราวกับติดคุกเสียอีก ประโยคที่เปาโลใช้หนุนใจคนนอกคุก 2 คือ​จง​ถ่อม​ใจ​และ​มี​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน​อยู่​เสมอ จง​อดทน จง​อด​กลั้น​ต่อ​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก3 จง​พยา​ยาม​รักษา​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ที่​มา​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น โดย​มี​สันติ​ภาพ​เป็น​เครื่อง​ผูก​พัน เป็นอะไรที่ดูแล้วแปลกๆ ตลกๆ ในมุมมองของคนที่มีเสรีภาพ แต่กลับไม่มีเสรีภาพ แต่คนในคุกที่ไม่มีเสรีภาพ แต่กลับมีเสรีภาพของจิตใจอย่างเท้จริง เรื่องที่ทำให้คนเหมือนติดคุกในจิตใจ ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ที่คนส่วนใหญ่คิดว่า การลดหรือตัดความสัมพันธ์คือวิธีแก้ปัญหา แต่พระคัมภีร์กลับเตือนว่า จงพยายามรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ ชนิดที่เหนียวแน่นให้มากที่สุด คือผูกพันกันทางพระวิญญาณ (ทางอื่นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้) ดังนั้น คริสเตียนเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่ต้องผูกพันกันในฝ่ายวิญญาณเท่านั้น จึงจะทำสำเร็จ ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจให้เราทั้งหลายได้มองเห็นความจริงเรื่องนี้และพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าตลอดเวลา เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์

Leave a Comment