คำเทศนาอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 (ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ)

“เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์…ด้วยความเชื่อและหวังใจเดียวกัน”

1โครินธ์ 13:13 13 ดังนั้น​ยัง​ตั้งอยู่​สาม​สิ่ง คือ​ความ​เชื่อ ความ​หวัง​ใจ และ​ความ​รัก แต่​ความ​รัก​ใหญ่​ที่สุด​

เมื่อวานช่วงเช้า  ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องของเราว่า เกิดไฟไหม้ที่บ้าน ที่ปิดประตูไว้ เพื่อนบ้านจะเข้าไปช่วยดับไฟก็ทำไม่ได้  ความคิดหนึ่งแวบเข้ามา คือ บ้านแจ๊ดเหรอ ทำไมต้องเกิดเรื่องนี้ด้วย เป็นได้อย่างไร ในใจข้าพเจ้ารู้สึก ไม่ยอม แจ๊ดโทรมาเพื่อขอให้ข้าพเจ้าติดต่อเปิ้ล เพื่อเอากุญแจสำรองไปเปิดประตูบ้าน เมื่อข้าพเจ้าโทรไปหาเอลียาห์ให้เอากุญแจไป  ข้าพเจ้าก็คิด กว่าเอจะไป เร็วสุดก็15 นาที ไฟมันไม่รอเราหรอก มันก็เผาไหม้อย่างรวดเร็ว สิ่งหนึ่งก็คือ ภาวนา ขอพระเจ้าทรงช่วยด้วย นี่คือความเชื่อและความหวังใจ ที่เราสามารถทำได้ แจ๊ดคงเป็นทุกข์ใจมาก ข้าพเจ้าเองกำลังย่างอาหารบนเตา (เพราะญาติๆกำลังเดินทางมาที่บ้านเพื่อจะตรุษจีนกับผู้ใหญ่ในบ้าน)  ของที่ย่างไว้ ไหม้หมด ใจไม่ได้อยู่ที่การย่าง  ใจอยู่ที่บ้านแจ๊ด ส่งข้อความให้พี่น้องที่อยู่ในไหลน์รุ่งอรุณช่วยกันอธิษฐาน

ในเวลาไม่นาน ก็ได้รับโทรศัพท์จากแจ๊ดว่า ทุกอย่างเรียบร้อย สามารถดับไฟได้ ต้นเพลิงไม่ใช่บ้านแจ๊ด แต่เป็นหลังบ้าน  สบายใจสองเปาะ ก็คือ ต้นเพลิงไม่ใช่บ้านแจ๊ด และสามารถดับไฟได้ ขอบคุณพระเจ้า

นี่คือความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์…ด้วยความเชื่อและหวังใจ ที่มีร่วมกันที่สามารถแสดงออกได้ในไลน์รุ่งอรุณ ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีคนที่มีความคำอธิษฐานที่มีพลังทำให้เกิดผล  คนๆนั้น คือคุณที่เปิดไลน์รุ่งอรุณ และแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์  คนๆนั้น คือคนที่เชื่อและหวังใจในการปกป้องของพระเจ้าต่อคนของพระองค์  คนๆนั้น คือคนที่เชื่อและหวังใจอย่างเดียวกันในผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีพระสัญญาของพระองค์ด้วยกัน

อิสยาห์ 43:2 2 เมื่อ​เจ้า​ลุย​ข้าม​น้ำ เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า เมื่อ​ข้าม​แม่น้ำ น้ำ​จะ​ไม่​ท่วม​เจ้า เมื่อ​เจ้า​ลุย​ไฟ เจ้า​จะ​ไม่​ไหม้ และ​เปลว​เพลิง​จะ​ไม่​เผา​ผลาญ​เจ้า

หัวข้อประจำปีของคริสตจักรเราในปีนี้ คือ มีความเชื่อและความหวังใจเดียวกัน  เหมือนคนๆเดียวกัน

ฟิลิปปี 1:27  27 ขอ​แต่​เพียง​ให้​ท่าน​ดำเนิน​ชีวิต​ให้​สม​กับ​ข่าว​ประเสริฐ​ของ​พระ​คริสต์​ เพื่อ​ว่า​แม้​ข้าพเจ้า​จะ​มา​หา​ท่าน​หรือ​ไม่​ก็​ตาม ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ได้​รู้​ข่าว​ของ​ท่าน​ว่า ท่าน​เชื่อ​มั่นคง เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ต่อสู้​เหมือน​อย่าง​เป็น​คน​เดียว​เพื่อ​ความ​เชื่อ​อัน​เกิด​จาก​ข่าว​ประเสริฐ​นั้น​

…เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตาม….

เป็นอะไรที่บอกกับเราว่า ไม่ว่าจะเราอยู่ห่างไกลกันแค่ไหน จะไม่สามารถขนาดไหนอย่างไร ความเชื่อมั่นคง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่อสู้เหมือนอย่างคนเดียวเพื่อความเชื่ออย่างเดียวกัน คือความเชื่อในพระเยซูคริสต์

เรามีความหวังใจอย่างเดียวกัน คือความรอด  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ความรอด เป็นปัจจุบัน ไม่ใช่อนาคต

ฮีบรู 11:1 1 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​แน่ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​รู้สึก​มั่นใจ​ว่า สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่ได้​เห็น​นั้น​มี​จริง​

ความรอด ในภาษากรีก แปลครอบคลุมทุกอย่างของชีวิตผู้ที่รอด ไม่ใช่แค่ตายแล้วถึงจะได้รับความรอด ความหมายของความรอดจึงหมายถึง สุขภาพโดยรวม และแน่นอน หมายถึง สวัสดิภาพโดยรวมด้วย

ลูกา 3:6  6 มนุษย์​ทั้ง​ปวง​จะ​ได้​เห็น​ความ​รอด​ของ​พระ​เจ้า”

โสโซ เป็นรากศัพท์ของคำว่า  ปลดปล่อย  สุขภาพ ความรอด ปลอดภัย การช่วยกู้  deliver, health, salvation, save, saving

มนุษย์ทั้งปวงจะได้เห็นความรอด…เหล่านี้ในชีวิตปัจจุบัน และมันจะไม่ใช่แค่อดีต ที่เคยเห็น เคยมี เคยเป็น

มีคริสเตียนไม่น้อย ที่ความรอดกลายเป็นอดีต  นานแค่ไหนแล้ว ที่การช่วยกู้ของพระเจ้า การเคลื่อนไหวของพระเจ้า การอัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้น มันหายไปไหน  คริสเตียนหลายคนกำลังหลงไปกับความเชื่อในความอยู่รอดของโลกเศรษฐกิจใหม่หรือเปล่า

  1. ดีกว่า
  2. เร็วกว่า
  3. ถูกกว่า
  4. สะดวกกว่า

แนวโน้มในเศรษฐกิจใหม่กำลังมีอิทธิพลไปทุกชีวิต….

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น รุนแรงมากขึ้น เร็วขึ้น  มีผลทำให้ สภาพจิตใจ ของมนุษย์จะเป็นดังนี้

2 ทิโมธี 3:1-4

“ในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังบิดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ…”

เราจะอยู่ในกระแสของโลกอย่างไร…เมื่อการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรากำลังผลักให้เรา

ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด   ข่าวสารต่างๆถูกใช้เพื่อ…..

เพื่อความอยู่รอดของโลกเศรษฐกิจใหม่  1. ดีกว่า2. เร็วกว่า3. ถูกกว่า4. สะดวกกว่า

พระคัมภีร์ได้บอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เราจะไม่นิ่ง…เพราะความรู้ที่เพิ่มขึ้น.

ดาเนียล 12:4 “จนถึงวาระสุดท้าย  คนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมา  และความรู้จะทวีมากขึ้น”

2 ทิโมธี 4:3-4  “เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟัง เพื่อบรรเทาความอยาก  เขาจะเลิกฟังความจริง และจะหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆ”

2ทิโมธี 4:5-7  5 แต่​ท่าน​จง​หนัก​แน่น​มั่นคง จง​อดทน​ต่อ​ความ​ทุกข์​ยาก​ลำบาก จง​ทำ​หน้าที่​ของ​ผู้​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ และ​จง​กระทำ​พันธ​บริการ​ของ​ท่าน​ให้​สำเร็จ 6 เพราะ​ว่า​ข้าพเจ้า​กำลัง​จะ​ตก​เป็น​เครื่องบูชา​อยู่​แล้ว ถึง​เวลา​ที่​ข้าพเจ้า​จะ​จาก​ไป​7 ข้าพเจ้า​ได้​ต่อสู้​อย่าง​เต็ม​กำลัง ข้าพเจ้า​ได้​แข่งขัน​จนถึง​ที่สุด ข้าพเจ้า​ได้​รักษา​ความ​เชื่อ​ไว้​แล้ว​

เราจะนิ่งได้ เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์…ด้วยความเชื่อและความหวังใจ (เดียวกัน)  นั่นคือ เราจะอยู่และรับใช้พระเจ้าด้วยสปิริตเดียวกัน เป็นความเชื่อเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ ผู้บุกเบิกเส้นทางแห่งความเชื่อและความหวังใจให้กับเรา

ฮีบรู 12:2  2 หมาย​เอา​พระ​เยซู​เป็น​ผู้​บุกเบิก​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​สมบูรณ์ ​พระ​องค์​ได้​ทรง​อดทน​ต่อ​กางเขน เพื่อ​ความ​รื่น​เริง​ยินดี​ที่​ได้​เตรียม​ไว้​สำหรับ​พระ​องค์ ทรง​ถือ​ว่า​ความ​ละอาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​และ​พระ​องค์​ได้​ประทับ ณ เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า

มีเส้นทางแห่งความเชื่อของโลกนี้มากมาย ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า “กระเป๋าแห่งความเชื่อ” ได้รวบรวมความเชื่อของคนไทยไว้ยี่สิบสี่คน แต่ละคนต่างยกเอาความเชื่อและความหวังใจของตนเองเป็นที่ตั้ง และต่างภูมิใจในความเชื่อและความหวังใจของตนเองที่พาตัวเองไปสู่สิ่งที่ตนเองใฝ่ฝัน หนังสือเล่มนี้ กำลังบอกกับคนในยุคสุดท้ายว่า คุณจะเชื่อยังไงก็ได้ เพื่อให้คุณได้สิ่งที่ตอบสนองความพอใจของคุณ

คำถามคือ ใช่หรือ? คนเราจะอยู่เพียงแค่ความพอใจของตนเองเท่านั้นหรือ?

มีอะไรที่มีคุณค่ามากกว่านั้นไม๊  คุณค่าสูงสุดของการเกิดมาเป็นคน ที่แตกต่างจากสัตว์

มีการกล่าวถึงน้ำตาของคนกับสัตว์ต่างกัน  น้ำตาของสัตว์ เกิดจากความเจ็บปวดและเสียใจ แต่น้ำตาของคน นอกจากจะเกิดจากความเจ็บปวดและเสียใจแล้ว ยังเกิดจากความปลาบปลื้มใจ ดีใจด้วย

ข้าพเจ้าเป็นคนร้องไห้ง่าย  กินอาหารเผ็ดมากๆ ก็น้ำตาไหล ร้องไห้เสียใจ เจ็บปวดในใจก็ร้องไห้ แต่เจ็บปวดของบาดแผล ยังไม่เคย  แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าชอบช่วงจังหวะของชีวิต เมื่อน้ำตาของข้าพเจ้าไหลออกมาในขณะมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ เวลาได้พบกับบุคคลที่น่าพึงใจ อย่างในหลวงร.9  พ่อแม่ คนที่รัก น้ำตาไหล  โดยเฉพาะเมื่อได้สัมผัสกับพระเจ้า สัมผัสพระองค์ น้ำตาแห่งความปลาปลื้มจะไหลโดยไม่รู้ตัว  เป็นน้ำตาแห่งความเชื่อและความหวังใจในพระเจ้า และได้สัมผัสกับพระองค์ พระองค์คือของจริง             God is real ที่เราสามารถสัมผัสได้ สัมผัสลึก ยากที่จะอธิบายนอกจากจะมีประสบการณ์กับพระองค์ด้วยตัวเอง

เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์…ด้วยความเชื่อและความหวังใจ (เดียวกัน)  คุณมีความความเชื่อและความหวังใจนี้ไม๊?

อย่าให้ความเชื่อและความหวังใจ เป็นแค่อนาคต หรือกลายเป็นอดีตไปนานแล้ว  จงให้เป็นปัจจุบัน

ความเชื่อและความหวังใจของเราต้องเป็นอย่างเดียวกันกับพระเยซูคริสต์  นั่นแหล่ะ เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้

มีศาสนาหนึ่งที่เอาความเชื่อของศาสนานั้นไปใช้ เพื่อจะสร้างความเป็นปัจเจกของศาสนานั้น แต่กลับสร้างกลุ่มคนที่เรียกว่า Extremist พวกหัวรุนแรง และก่อให้เกิดการทำลายแก่ชีวิตของคนมากมาย  นั่นเป็นความเชื่อที่สร้างความหวังในการพยายามจะเอาคนอื่นมาร่วมความเชื่อของตนเองเชิงบังคับ กดขี่ข่มเหง

หากจะมองสเกลให้เล็กลงมาระดับครอบครัว  ก็มีไม่น้อยที่ในครอบครัวที่มีคนหัวรุนแรง ที่ต้องการใช้ความเชื่อความคาดหวังของตนเอง ก่อให้เกิดการทำลายมากกว่าเสริมสร้าง แก่คนในครอบครัวของตนเอง ก็ไม่แตกต่างในการพยายามที่จะเอาคนอื่นมาร่วมความเชื่อและความคาดหวังของตนเอง

ให้เรามาพิเคราะห์พิจารณาเส้นทางความเชื่อของพระเยซูคริสต์ที่ทรงบุกเบิกให้กับเรา

ฮีบรู 12:2-5  3 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​คิดถึง​พระ​องค์​ผู้​ได้​ทรง​ยอม​ทน​ต่อ​คำ​คัดค้าน​ของ​คน​บาป เพื่อ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ไม่​รู้สึก​ท้อถอย​4 ​ใน​การ​ต่อสู้​กับ​บาป​นั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​ยัง​ไม่ได้​สู้​จน​ถึงกับ​ต้อง​เสีย​โลหิต​เลย​5 และ​ท่าน​ได้​ลืม​คำ​เตือน ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​เตือน​ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​บุตร​ว่า บุตร​ชาย​ของ​เรา​เอ๋ย อย่า​ละเลย​ต่อ​การ​ตี​สอน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​อย่า​ท้อถอย​ใน​เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ตี​สอน​นั้น

เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์….ด้วยความเชื่อและหวังใจ(เดียวกัน)

1.คิดถึงวิธีและวิถีของพระเยซู

 3 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​คิดถึง​พระ​องค์​ผู้​ได้​ทรง​ยอม​ทน​ต่อ​คำ​คัดค้าน​ของ​คน​บาป เพื่อ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ไม่​รู้สึก​ท้อถอย

2.ต่อสู้อย่างเดียวกันกับพระเยซู

4 ​ใน​การ​ต่อสู้​กับ​บาป​นั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​ยัง​ไม่ได้​สู้​จน​ถึงกับ​ต้อง​เสีย​โลหิต​เลย

3.วินัย=ไม่มีทางลัด

5 และ​ท่าน​ได้​ลืม​คำ​เตือน ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​เตือน​ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​บุตร​ว่า บุตร​ชาย​ของ​เรา​เอ๋ย อย่า​ละเลย​ต่อ​การ​ตี​สอน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​อย่า​ท้อถอย​ใน​เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ตี​สอน​นั้น

4.สู่ความเชื่อสมบูรณ์

…. 2 หมาย​เอา​พระ​เยซู​เป็น​ผู้​บุกเบิก​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​สมบูรณ์….

เส้นทางที่เรากำลังเดินไปกับพระเยซู คือการทำให้ความเชื่อของเราที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ (และบางทีอาจอยู่ในสภาพขึ้นๆลงๆ ผลุบๆโผล่เป็นพักๆ) ได้ไปถึงความเชื่อที่เติบโต เข้มแข็ง และมั่นคง นี่คือความหมายของคำว่า ความเชื่อที่สมบูรณ์

รากศัพท์คำว่า ความเชื่อที่สมบูรณ์ ก็คือ ผู้ทำให้ความเชื่อที่มีนั้นสำเร็จ Finisher

ความเชื่อและความหวังใจ ที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้  (โลกพยายามสร้างความเชื่อและความหวังตามกระแสของโลก ที่เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ เมื่อวานหวังอีกอย่าง วันนี้หวังอีกอย่าง ความเชื่อของโลกกำลังวิ่งตามความรู้ที่เกิดขึ้นมากมาย)

แต่ความเชื่อและความหวังใจในเส้นทางของพระเยซูคริสต์ ไม่เปลี่ยน

ฮีบรู 13:8-9  8 ​พระ​เยซู​คริสต์​ยัง​ทรง​เหมือนเดิม​ใน​เวลา​วาน​นี้ และ​เวลา​วันนี้ และ​ต่อๆ ไป​เป็น​นิจ​กาล​9 อย่า​หลง​ไป​ตาม​คำ​สอน​ต่างๆ ที่​แปลกๆ เพราะ​ว่า​เป็น​การ​ดี​อยู่​แล้ว​ที่​จะ​ให้​กำลังใจ​เข้มแข็ง​ขึ้น​ด้วย​พระ​คุณ….

เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์…ด้วยความเชื่อและหวังใจ(เดียวกัน) ดังนั้น การเป็นคริสเตียนของเราไมใช่การมาแสวงหาความร่ำรวย ความสำเร็จ หรืออะไรๆที่คนมากมายในโลกนี้กำลังแสวงหา แต่เรามาพบกับวิถีชีวิตใหม่ ที่มีความเชื่อและความหวังใจเดียวกันที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามการชักชวนของโลกนี้

ขอให้เราจงแสวงหาปัญญาจากเบื้องบน และมีความรอบคอบที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้ อย่างไม่เป็นของโลกนี้

ยอห์น 17:14-15 14 ข้า​พระ​องค์​ได้​มอบ​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์​ให้แก่​เขา​แล้ว และ​โลก​นี้​ได้​เกลียด​ชัง​เขา เพราะ​เขา​ไม่ใช่​ของ​โลก เหมือน​ดังที่​ข้า​พระ​องค์​ไม่ใช่​ของ​โลก​15 ข้า​พระ​องค์​ไม่ได้​ขอ​ให้​พระ​องค์​เอา​เขา​ออกไป​จาก​โลก แต่​ขอ​ปกป้อง​เขา​ไว้​ให้​พ้น​จาก​มาร​ร้าย​

“เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์…ด้วยความเชื่อและหวังใจ” (เดียวกัน)

1.คิดถึงวิธีและวิถีของพระเยซู

2.ต่อสู้อย่างเดียวกันกับพระเยซู

3.วินัย=ไม่มีทางลัด

4.สู่ความเชื่อสมบูรณ์