“เชื่อ…อย่าได้สงสัย”

มัทธิว 21:18-21  18 ครั้น​เวลา​เช้า ขณะ​เสด็จ​กลับไป​ยัง​กรุง​อีก ​ก็​ทรง​หิว​พระ​กระยา​หาร​19 และ​เมื่อ​ทอด​พระ​เนตร​ไป ทรง​เห็น​ต้น​มะเดื่อ​ต้น​หนึ่ง​อยู่​ริม​ทาง ​ก็​ทรง​ดำเนิน​เข้า​ไป​ใกล้ เห็น​ต้น​มะเดื่อ​นั้น​ไม่​มี​ผล​มี​แต่​ใบ​เท่านั้น จึง​ตรัส​กับ​ต้น​มะเดื่อ​นั้น​ว่า “เจ้า​จง​อย่า​ผลิ​ผล​อีก​ต่อไป” ทันใด​นั้น​ต้น​มะเดื่อ​ก็​เหี่ยว​แห้ง​ไป​20 ครั้น​เหล่า​สาวก​ได้​เห็น​ก็​ประหลาด​ใจ แล้ว​ว่า “เป็น​อย่างไร​หนอ​ต้น​มะเดื่อ​จึง​เหี่ยว​แห้ง​ไป​ใน​ทันใด”ฝ่าย​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เพียง​ท่าน​จะ​มี​ความ​เชื่อ​และ​มิได้​สงสัย ท่าน​จะ​กระทำ​ได้​เช่น​ที่​เรา​ได้​กระทำ​แก่​ต้น​มะเดื่อ​นี้ ยิ่ง​กว่า​นั้น ถึงแม้​ท่าน​จะ​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า ‘จง​ลอย​ไป​ลง​ทะเล’ ​ก็​จะ​สำเร็จ​ได้ คำว่า “ภูเขา” เป็นภาพเปรียบเทียบเหมือนปัญหาและอุปสรรคที่ใหญ่ที่อยู่ตรงหน้า ขวางทางที่เราจะเดินต่อไป  เราอยากจะเคลื่อนภูเขาชีวิตนี้ออกไป ทำไมพระเยซูจึงยกตัวอย่างภูเขา ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ภูเขาจะเคลื่อนที่ เป็นไม่ได้ที่ภูเขาจะเชื่อฟัง เหตุผลก็เพราะมันคือภาพเปรียบเทียบสื่อความหมายว่า หากเรามีความเชื่อเพียงเล็กๆ ก็จะสามารถทำสิ่งอัศจรรย์ ที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้  คำว่า  “สั่ง”  คือสิทธิอำนาจ คนที่มีความเชื่อในพระเจ้า จะมีสิทธิอำนาจ แม้แต่ภูเขาก็ยังต้องเชื่อฟัง ความเชื่อทำให้มีสิทธิอำนาจที่ไร้ขีดจำกัด  ยากอบ 1:6-8  6 แต่​จง​ให้​ผู้​นั้น​ทูล​ขอ​ด้วย​ความ​เชื่อ อย่า​สงสัย​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​สงสัย​เป็น​เหมือน​คลื่น​ใน​ทะเล​ซึ่ง​ถูก​ลม​พัด​ซัด​ไป​มา​7 ผู้​นั้น​จง​อย่า​คิด​ว่า​จะ​ได้รับ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​เจ้า​เลย 8 เขา​เป็น​คน​สอง​ใจ​ไม่​มั่นคง​ใน​บรรดา​ทาง​ที่​ตน​ประพฤติ​นั้น ​  ยากอบพูดเหมือนพระเยซูคริสต์ …เพียง​ท่าน​จะ​มี​ความ​เชื่อ​และ​มิได้​สงสัย  แต่ยากอบกำลังสอนคริสเตียนรุ่นใหม่(ณ เวลานั้น) ให้มีความเชื่อและความถ่อมใจ ยากอบกล่าวถึงคนที่สงสัย เป็นเหมือนคนสองใจ ในที่นี้ใช้คำว่า Double minded  คือมีสองความคิด  สดุดี 12:2 2 ทุก​คน​กล่าว​คำ​มุสา​ต่อ​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน เขา​ทั้ง​หลาย​พูด​ด้วย​ริม​ฝีปาก​ที่​ป้อยอ​และ​สอง​ใจ คำฮีบรูคำว่า สองใจ หมายถึงคนที่พูดอย่าง หมายความอีกอย่าง  คำพูดของคนแบบนี้เชื่อถือไม่ได้ นี่คือลักษณะที่ตรงกันข้ามกับคนที่มีความเชื่อ  คนที่มีความเชื่อเหมือนคนที่รักเดียวใจเดียว ไม่เผื่อใจไปรักใคร คนที่มีความเชื่อ คือมีใจเดียว มุ่งหน้าไปด้วยความเชื่อ ไม่เหลือพื้นที่ให้กับความสงสัย ยากอบถึงใช้คำที่แรงกับคนที่สงสัยว่า 7 ผู้​นั้น​จง​อย่า​คิด​ว่า​จะ​ได้รับ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​เจ้า​เลย  หนังสือยากอบ เขียนถึงคริสเตียน ดังนั้น การเริ่มต้นบทแรกของหนังสือยากอบที่สอนเรื่องความเชื่อ ก็เพราะต้องมีคริสเตียนประเภทสองใจในเวลานั้น และในเวลานี้ของเรา มีความเป็นไปได้ที่จะมีคริสเตียนสองใจ เพราะมีคริสเตียนที่ขอแล้วไม่ได้รับจากพระเจ้า มีคริสเตียนที่สงสัย มีคริสเตียนที่ไม่เชื่อ และมีคริสเตียนที่โลภ ยากอบ 4:3 3 ท่าน​ขอ​และ​ไม่ได้​รับ เพราะ​ท่าน​ขอ​ผิด หวัง​ได้​ไป​เพื่อ​สนอง​กิเลส​ตัณหา​ของ​ท่าน​ นอกจากความเชื่อจะต้องแน่วแน่แล้ว ความเชื่อยังต้องถูกนำไปใช้อย่างปราศจากตำหนิอีกด้วย  เริ่มต้นด้วยการ  “เชื่อ…อย่าได้สงสัย”  ขอให้พี่น้องทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการใช้ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า “เชื่อ…อย่าได้สงสัย”  อาเมน

Leave a Comment