“อาณาจักรแห่งแชมป์”

Kingdom Champion

การไปสิงคโปร์เพื่อประชุมGlobal conference 4/14 Next (จากสี่ทวีป ได้แก่ Europe+Middle East, Americas, Africa and  Asia) ของผู้รับใช้เต็มเวลากับผู้นำฆารวาสในคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11ครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกแตะใจกับคำหลายคำที่ถูกพูดถึงบ่อยๆในการประชุมครั้งนี้ เช่น คำว่า Kingdom Champion  แปลว่า อาณาจักรแห่งผู้ชนะเลิศ ภาษาคริสเตียนหมายถึง คนที่สามารถนำคนเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้า ไม่ว่าจะนำมาได้แค่หนึ่งคนหรือหลายคน อีกคำหนึ่งได้แก่ four-fourteener แปลว่า  วัยของเด็กที่อยู่ในหน้าต่าง 4/14 ความหมายถึง เด็กอายุ 4-14 ปีที่อยู่ทุกแห่งในทุกมุมของโลกนี้อยู่ในหน้าต่างนี้หมด พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังขับเคลื่อนผ่านองค์กรคริสเตียนและคริสตจักรต่างๆทั่วโลกให้ทำงานกับเด็กอายุ4-14 ปี  ในอีกมุมหนึ่งที่น่าตกใจก็คือ เด็กในหน้าต่าง 4/14 นี้กำลังถูกอิทธิพลของอำนาจมืดทำร้ายอย่างไร้ความปรานี การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้ความรุนแรง เด็กๆในวัย 4-14 ปีกลายเป็นเหยื่อ ถูกทำร้าย และทำลายอย่างมากมาย มีเด็กนับพันล้านคนที่ยังอยู่ในความมืด เด็กเหล่านี้ คือคนรุ่นต่อไปของประเทศ ของสังคม และของคริสตจักร คำถามที่ติดมากับใจของข้าพเจ้าก็คือ เราจะทำอย่างไรที่จะสร้างเด็กให้เป็นแชมป์แห่งอาณาจักรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นั่นคือ การทำให้เด็กนำเด็กด้วยกันเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้า เด็กๆกำลังตกอยู่ในอันตราย และเป็นภารกิจอย่างเร่งด่วนที่คริสตจักรจะต้องรีบลงมือทำ เพราะเด็กอ่อนแอ และเป็นเหยื่อ เป็นเป้าหมายที่มารซาตานจ้องทำลายได้ง่ายที่สุด มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ดวงจิตวิญญาณของเด็กมีค่าเท่ากับผู้ใหญ่ แม้เด็กจะไม่มีเงิน แม้เด็กจะไม่สามารถเท่าผู้ใหญ่ แต่เด็กมีความเชื่อ มีความถ่อมใจ ไว้วางใจ พระคัมภีร์พูดถึงเด็ก และให้ความสำคัญกับเด็ก และผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าหลายคนได้รับการทรงเรียกตั้งแต่ยังเด็ก เช่น ซามูเอล เยรมีย์  เป็นต้น พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนเด็กเล็ก และยังเปรียบเทียบผู้ตอบรับต่อพระเยซูต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ มัทธิว 18:2-6  2 ​พระ​เยซู​จึง​ทรง​เรียก​เด็ก​เล็กๆ คน​หนึ่ง​มา ให้​ยืน​ท่ามกลาง​เขา​3 แล้ว​ตรัส​ว่า “เรา​กล่าว​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​พวก​ท่าน​ไม่​กลับ​ใจ​เป็น​เหมือน​เด็ก​เล็กๆ ท่าน​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​ไม่ได้​เลย4 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​ถ่อม​จิตใจ​ลง เหมือน​เด็ก​เล็ก​คน​นี้ ผู้​นั้น​จะ​เป็น​ใหญ่​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์ 5 “ถ้า​ผู้ใด​จะ​รับ​เด็ก​เล็ก​เช่นนี้​คน​หนึ่ง​ใน​นาม​ของ​เรา ผู้​นั้น​ก็​รับ​เรา​ด้วย​6 แต่​ผู้ใด​จะ​ทำ​ผู้​เล็กน้อย​เหล่า​นี้​คน​หนึ่ง​ที่​วางใจ​ใน​เรา​ให้​หลง​ผิด ถ้า​เอา​หิน​โม่​ก้อน​ใหญ่​ผูก​คอ​ผู้​นั้น​ถ่วง​เสีย​ที่​ทะเล​ลึก​ก็​ดีกว่า​ น่าสนใจที่การตีความหมายในข้อสุดท้ายนี้ว่า ถ้าใครทำให้เด็กเล็กๆที่วางใจในพระเยซูคริสต์หลงผิด คนๆนั้นไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไป และควรเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอและถ่วงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่า พระเยซูกำลังหมายความว่า คนๆนั้นแย่เสียยิ่งกว่าศพของคนตายที่ไร้ค่าขนาดที่ไม่สมควรเอาไปทำเป็นปุ๋ยให้เป็นประโยชน์ใดๆ  คำว่า หลงผิด อาจแปลความหมายว่า หลงไปจากทางของอาณาจักรของความสว่าง หรือแปลอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่ได้นำเด็กเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า และเด็กอาจชักนำให้เด็กด้วยกันออกจากทางสว่างไปสู่ความมืด เราอาจคิดว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานพันธกิจของเด็ก เราจะทำอะไรได้ ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับเราว่า เริ่มต้นที่การอธิษฐานกับพระเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับสาวกให้ทูลขอพระเจ้าให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยว เพราะนี่คือฤดูแห่งการเก็บเกี่ยว ทุ่งนาเหลืองอร่ามแล้ว แต่ยังขาดคนงาน ยอห์น 4:35 35 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อีก​สี่​เดือน​จะ​ถึง​ฤดู​เกี่ยว​ข้าว​มิใช่​หรือ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เงย​หน้า​ขึ้น​ดู​นา​เถิด ว่า​ทุ่ง​นา​เหลือง​อร่าม ถึง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว​  มัทธิว 9:37 37 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ข้าว​ที่​ต้อง​เกี่ยว​นั้น​มี​มาก​นักหนา แต่​คนงาน​ยัง​น้อย​อยู่​38 เหตุ​นั้น​พวก​ท่าน​จง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า​ของ​นา ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์”

By admin