สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

“พระเจ้ามองไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู”

1ซามูเอล 16:7 7 แต่​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​ซา​มูเอล​ว่า “อย่า​มองดู​ที่​รูปร่าง​ภายนอก​หรือ​ที่​ความ​สูง​แห่ง​ร่างกาย​ของ​เขา ด้วย​เรา​ไม่​ยอมรับ​เขา เพราะ​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​ไม่​เหมือนกับ​ที่​มนุษย์​ดู มนุษย์​ดู​ที่​รูปร่าง​ภายนอก​แต่​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​จิตใจ” เหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าทรงใช้ซามูเอลผู้เผยพระวจนะ ให้ไปเจิมตั้งกษัตริย์คนใหม่แทนซาอูลที่ไม่เชื่อฟัง พระเจ้าใช้ให้ซามูเอลไปที่บ้านของเจสซี่ที่หมู่บ้านเบธเลเฮม เพื่อไปเจิมลูกชายของเจสซีให้เป็นกษัตริย์คนต่อไปของอิสราเอลสิบสองเผ่า แต่เจสซีมีลูกชายถึงแปดคน ซึ่งซามูเอลไม่รู้ว่า เป็นคนไหน เจสซีต้องให้ลูกชายมาปรากฏตัวต่อหน้าซามูเอล พอซามูเอลเห็นคนที่สูงใหญ่ ดูน่าจะใช่ พระเจ้าก็ทรงตรัสกับซามูเอลเป็นข้อความในข้อพระคัมภีร์ข้างต้น …พระเจ้ามองไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู… ในความเป็นมนุษย์เรามักจะคิดอย่างมนุษย์ พอใจอย่างมนุษย์ เพียงแค่ภายนอกที่เรามองเห็น …มนุษย์​ดู​ที่​รูปร่าง​ภายนอก​แต่​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​จิตใจ ในความสัพพัญญูของพระเจ้า ทำให้พระเจ้าทรงสามารถมองทะลุจิตใจมนุษย์ และในความสามารถที่พระเจ้าทรงไปได้ทุกที่ แม้ในที่เร้นลับที่มนุษย์พยายามจะซ่อนตัวจากพระเจ้า พระเจ้าก็ยังทรงสามารถหามนุษย์คนนั้นเจอ ดาวิดเองก็ได้เขียนในสดุดีว่า สดุดี 139:7-8  7 ข้า​พระ​องค์​จะ​ไป​ไหน ให้​พ้น​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​องค์​ได้ หรือ​ข้า​พระ​องค์​จะ​หนี​ไป​ไหน​ให้​พ้น​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์ 8 ถ้า​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น​ไป​ยัง​สวรรค์ ​พระ​องค์​ทรง​สถิต​ที่​นั่น ถ้า​ข้า​พระ​องค์​จะ​ทำ​ที่​นอน​ไว้​ใน​แดน​ผู้ตาย ​พระ​องค์​ทรง​สถิต​ที่​นั่น และที่สำคัญ ไม่มีใครจะสามารถหลอกพระเจ้าได้เลย กาลาเทีย 6:7 7 อย่า​หลง​เลย ท่าน​จะ​หลอก​ลวง​พระ​เจ้า​ไม่ได้ เพราะ​ว่า​ผู้ใด​หว่าน​อะไร​ลง ​ก็​จะ​เกี่ยว​เ​ก็​บ​สิ่ง​นั้น​ เพราะฉะนั้น  พระเจ้าทรงมองดูตั้งแต่ต้นจนถึงอนาคต ซึ่งมีคำพูดหนึ่งได้กล่าวว่า มุมมองของพระเจ้า เป็นแบบเฮลิคอปเตอร์วิว คือพระเจ้าอยู่มุมสุง ที่มองเห็นเข้าไปในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มุมมองของมนุษย์ แค่ระดับราบ มีภูเขาบังข้างหน้า ก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังภูเขานั้นแล้ว พระเจ้ามองไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู …มนุษย์​ดู​ที่​รูปร่าง​ภายนอก​แต่​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​จิตใจ ในอีกแง่มุมหนึ่งอาจนำมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินคน พิพากษาคน ซึ่งบางที คนที่เคยผิดพลาด เป็นอดีตไปแล้ว ปัจจุบันอาจไม่ใช่แล้วก็ได้ อิสยาห์ 55:9 9 “เพราะ​ฟ้า​สวรรค์​สูง​กว่า​แผ่นดิน​โลก​ฉัน​ใด วิถี​ของ​เรา​สูง​กว่า​ทาง​ของ​เจ้า และ​ความ​คิด​ของ​เรา​ก็​สูง​กว่า​ความ​คิด​ของ​เจ้า​ฉัน​นั้น” และที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งว่า พระเจ้าทรงต้องการให้เราทั้งหลาย มีมุมมองอย่างเดียวกันกับพระองค์ 1โครินธ์ 2:12-13,15 12 เรา​ทั้ง​หลาย​ไม่ได้​รับ​วิญญาณ​ของ​โลก แต่​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​เจ้า เพื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รู้​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​โปรด​ประทาน​แก่​เรา​ 13 เรา​กล่าวถึง​เรื่อง​สิ่ง​เหล่า​นี้ ด้วย​ถ้อยคำ​ซึ่ง​มิใช่​ปัญญา​ของ​มนุษย์​สอน​ไว้ แต่​ด้วย​ถ้อยคำ​ซึ่ง​พระ​วิญญาณ​ได้​ทรง​สั่ง​สอน คือ​เรา​ได้​อธิบาย​ความ​หมาย​ของ​เรื่อง​ฝ่าย​วิญญาณ ให้​คน​ที่​มี​พระ​วิญญาณ​ฟัง… 15 แต่​มนุษย์​ฝ่าย​วิญญาณ​วิจัย​สิ่ง​สารพัด​ได้..จงมองอย่างพระเจ้ามอง