“วีถีของคนกล้า”

กิจการ 1:3-5  3 ครั้น​พระ​องค์​ทรง​ทน​ทุกข์​ทรมาน​แล้ว ได้​ทรง​แสดง​พระ​องค์​แก่​คน​พวก​นั้น​ด้วย​หลักฐาน​หลาย​อย่าง พิสูจน์​ว่า​พระ​องค์​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่ และ​ได้​ทรง​ปรากฏ​แก่​เขา​ทั้ง​หลาย​ระหว่าง​สี่​สิบ​วัน และ​ได้​ทรง​สนทนา​กับ​เขา​ถึง​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​4 เมื่อ​พระ​องค์​ได้​ทรง​พำนัก​อยู่​กับ​อัครทูต จึง​กำชับ​เขา​มิ​ให้​ออกไป​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม แต่​ให้​คอย​รับ​ตาม​พระ​สัญญา​ของ​พระ​บิดา คือ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ตาม​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​จาก​เรา​นั่น​แหละ​5 เพราะ​ว่า​ยอห์น​ให้​รับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​ไม่​ช้า​ไม่​นาน​ท่าน​จะ​รับ​บัพติศมา​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์”…… วิถีของคนกล้าเริ่มต้นที่สาวกบนห้องชั้นบน 120 คน กิจการ 4:31 31 เมื่อ​เขา​อธิษฐาน​แล้ว ที่​ซึ่ง​เขา​ประชุม​อยู่​นั้น​ได้​หวั่นไหว และ​คน​เหล่า​นั้น​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ได้​กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ด้วย​ใจ​กล้า​หาญ​  เปโตร คนที่มีความกลัวที่สุด กลัวแม้กระทั่งคนรับใช้ในบ้านของมหาปุโรหิต หลังจากรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปโตรยืนขึ้นเทศนาในที่สาธารณชน ทั้งๆที่เวลานั้น สาวกของพระเยซูต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ ประชุมกันอย่างลับๆ คำเทศนาของเปโตรมีฤทธิ์อำนาจทำให้คน 3000 คนรับเชื่อ มกิจการ 2:29 29 “พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​มี​ใจ​กล้า​ที่​จะ​กล่าว​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย…. ​ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์คริสตจักรยุคแรก เราจะพบความกล้าหาญที่เกินมนุษย์ของบรรดาสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้า คริสเตียนยุคแรกถูกข่มเหง ถูกจับติดคุก ถูกฆ่าตายด้วยวิธีต่างๆที่แสนจะทรมาน  แต่ก็มีคริสเตียนคนอื่นๆเดินเข้าสู่วิถีคนกล้าจำนวนมากขึ้น  สเทเฟน ผู้เป็นมัคนายก(ฆารวาสรับใช้)   เป็นคนที่สองที่เดินสู่วิถีคนกล้า  สามารถยืนขึ้นเทศนา เป็นพยานของพระเยซูคริสต์เจ้า ในท่ามกลางคนที่กำลังต่อต้าน อย่างเกรี้ยวกราด และเอาหินขว้างสเทเฟน กิจการ 7:55,59-60  55 ฝ่าย​สเทเฟน​ป​ระ​กอบ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ได้​เขม้น​ดู​สวรรค์​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​เยซู​ทรง​ยืน​อยู่​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​….59 เขา​จึง​เอา​หิน​ขว้าง​สเทเฟน​ เมื่อ​กำลัง​อ้อน​วอน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​อยู่​ว่า “ข้า​แต่​พระ​เยซู​เจ้า ขอ​ทรง​โปรด​รับ​จิต​วิญญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ด้วย”60 ​สเทเฟน​ก็​คุกเข่า​ลง​ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า “ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ขอ​โปรด​อย่า​ทรง​ถือ​โทษ​เขา​เพราะ​บาป​นี้” เมื่อ​กล่าว​เช่นนี้​แล้ว​ก็​ล่วง​หลับ​ไป​  ประกอบด้วยพระวิญญาณ (เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ) คือกุญแจสำคัญในการเดินสู่วิถีคนกล้า ที่จะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์เจ้า พระเยซูทรงกำชับสาวกว่า อย่าไปไหน จนกว่าจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อน และสาวกจะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูในที่ที่อันตรายที่สุด คือเยรูซาเล็ม  เริ่มต้นวิถีคนกล้าที่เยรูซาเล็ม และกระจัดกระจายกันไปตามที่ต่างๆ  กิจการ 1:8 8 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้รับ​พระ​ราชทาน​ฤทธิ์​เดช เมื่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​พยาน​ฝ่าย​เรา​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย แคว้น​สะมาเรีย และ​จนถึง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก” บ่ายวันนี้  พวกเราทั้งโบสถ์จะออกไปแจกใบปลิวและเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์ด้วยกัน ขอให้เราทุกคนจงเดินเข้าสู่วิถีคนกล้าไปด้วยกัน  เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลา อาเมน

Leave a Comment