“พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา”

สดุดี 121:1-8 1 ข้าพเจ้า​เงย​หน้า​ดู​ภูเขา ความ​อุปถัมภ์​ของ​ข้าพเจ้า​มา​จาก​ไหน 2 ความ​อุปถัมภ์​ของ​ข้าพเจ้า​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก 3 ​พระ​องค์​จะ​ไม่ให้​เท้า​ของ​ท่าน​พลาด​ไป ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อารักขา​ท่าน​จะ​ไม่​เคลิ้ม​ไป 4 ดู​เถิด ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อารักขา​อิสราเอล จะ​ไม่​ทรง​หลับ​สนิท​หรือ​นิทรา 5 ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​อารักขา​ท่าน ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​ที่​ข้าง​ขวามือ​ของ​ท่าน 6 ดวง​อาทิตย์​จะ​ไม่​โจมตี​ท่าน​ใน​เวลา​กลางวัน หรือ​ดวง​จันทร์​ใน​เวลา​กลางคืน 7 ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​อารักขา​ท่าน​ให้​พ้น​ภยันตราย​ทั้งสิ้น ​พระ​องค์​จะ​ทรง​อารักขา​ชีวิต​ของ​ท่าน 8 ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​อารักขา​การ​เข้า​ออก​ของ​ท่าน ตั้งแต่​กาล​บัดนี้​สืบไป​เป็น​นิตย์​  คำว่า อุปถัมภ์  รากศัพท์ภาษาฮีบรู แปลว่า ล้อมรอบ เพื่อป้องกัน และให้ความช่วยเหลือ น่าสนใจที่ผู้เขียนสดุดีได้กล่าวเริ่มต้นของบทนี้(ซึ่งมีเพียงแปดข้อ) ด้วยคำว่า เงยหน้าดูภูเขา ซึ่งเป็นที่สูง คนในยุคโบราณมีความคิดว่า พระเจ้าทรงอยู่ที่สูง ถ้าจะมองหาพระเจ้าต้องมองไปที่สูง ภูเขาเป็นที่สูง ตอนที่โมเสสไปรับบัญญัติสิบประการ โมเสสขึ้นภูเขาซีนาย พระเจ้ามักจะนัดพบกับโมเสสบนที่สูง ดังนั้น คนอิสราเอลจึงเข้าใจว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่บนภูเขา แต่ความจริง พระเจ้าเพียงแต่สเด็จมาที่ภูเขาเท่านั้น พระเจ้าไม่สถิตในที่ใดที่หนึ่งบนแผ่นดินโลก แต่ในยุคของเรา พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์  ชื่อเรียกของพระเยซูคริสต์เจ้าอีกชื่อหนึ่ง คือ อิมมานูเอล แปลว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา  เมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคนของพระองค์ พระเจ้าจะทรงโอบล้อมเขาไว้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ ทรงปกป้อง ทรงช่วยเหลือ  ในยามที่คนของพระเจ้าเดือดร้อน ก็สามารถร้องทูลต่อพระองค์ได้ (ตลอดเวลา) สดุดี 50:15 15 และ​จง​ร้อง​ทูล​เรา​ใน​วัน​ทุกข์​ยาก​ลำบาก เรา​จะ​ช่วย​กู้​เจ้า และ​เจ้า​จะ​ถวาย​พระ​สิริ​แก่​เรา”  พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสอีกว่า พระองค์จะอยู่กับสาวกของพระองค์ตลอดเวลา มัทธิว 28:19-20 19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค”  ข้อนี้ ขัดแย้งกับในหนังสือยอห์นหรือไม่? ยอห์น 16:7  7 อย่างไร​ก็​ตาม​เรา​จะ​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​การ​ที่​เรา​จาก​ไป​นั้น​ก็​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​ท่าน เพราะ​ถ้า​เรา​ไม่​ไป องค์​พระ​ผู้ช่วย​ก็​จะ​ไม่​เสด็จ​มา​หา​ท่าน แต่​ถ้า​เรา​ไป​แล้ว เรา​ก็​จะ​ใช้​พระ​องค์​มา​หา​ท่าน​  พระเยซูจากเราไปจริง แต่พระองค์จะกลับมา แล้วที่พระเยซูทรงตรัสว่า จะอยู่กับสาวกตลอดเวลา หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับสาวกแทนพระเยซู  พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซู  พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ก็เหมือนพระเยซูอยู่ด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่  พระบิดาก็อยู่ด้วย พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเรา และทรงโอบล้อมเราไว้ เพื่อปกป้อง ช่วยเหลือ พระองค์ไม่เคยเคลิ้ม ไม่เคยง่วง ไม่เคยหลับ  เราทั้งหลายมีผู้อุปถัมภ์ตัวจริง  ขอให้เราจงเบิกบานสบายใจ และผ่อนคลายจากความวิตกกังวลใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับเรา

Leave a Comment