“ฉวยโอกาส…”

เอเฟซัส 5:16-21 16 จง​ฉวย​โอกาส เพราะ​ว่า​ทุก​วันนี้​เป็น​กาล​ที่​ชั่ว​17 เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​เป็น​คน​โง่​เขลา แต่​จง​เข้าใจ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ว่า​เป็น​อย่างไร​18 และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​19 จง​ปราศรัย​กัน​ด้วย​เพลง​สดุดี เพลง​นมัสการ และ​เพลง​สรรเสริญ คือ​ร้อง​เพลง​สรรเสริญ​และ​สดุดี​จาก​ใจ​ของ​ท่าน ถวาย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​20 จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​คือ​พระ​บิดา​สำหรับ​สิ่ง​สารพัด​เสมอ ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา21 จง​ยอม​ฟัง​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​เคารพ​ใน​พระ​คริสต์​  โคโลสี 4:5-6 5 จง​ปฏิบัติ​กับ​คน​ภายนอก​ด้วย​ใช้​สติปัญญา โดย​ฉวย​โอกาส6 จง​ให้​วาจา​ของ​ท่าน​ประกอบด้วย​เมตตา​คุณ​เสมอ ปรุง​ด้วย​เกลือ​ให้​มี​รส เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้จัก​ตอบ​ให้​จุ​ใจ​แก่​ทุก​คน​ คำว่า “ฉวยโอกาส” ถูกนำมาใช้แปลในพระคัมภีร์อยู่สองที่ เขียนโดยคนๆเดียวกัน คืออ.เปาโล เป็นการได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้เขียนพระคัมภีร์สองตอนนี้ เป็นจดหมายฝากถึงพี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินธ์ กับเมืองเอเฟซัส เป็นเมืองที่มีคริสเตียนต่างชาติ ที่ไม่ได้มีพื้นฐานศาสนายูดาห์ (ศาสนาที่มีความเชื่อว่ามีพระเจ้า)  คำว่า “ฉวยโอกาส” นี้ ในภาษากรีก แปลว่า Redeem the Time คือการไถ่เวลาที่เสียไปกับการทำอะไรความโง่เขลาให้กลับมาเป็นเวลาของความฉลาด ที่ทำอะไรด้วยสติปัญญาอย่างคนดีที่รอบคอบ  พระคัมภีร์เรียกคนที่ทำชั่วว่าเป็นคนโง่เขลา คนที่ทำดี เป็นคนฉลาด  ซึ่งต่างจากคนที่ไม่มีพระเจ้า จะใช้คำว่าโง่เขลาหรือฉลาดกับเรื่องการศึกษา ความรู้ และความมีเล่ห์เหลี่ยม(เป็นคนฉลาด) หรือความไม่ทันคน(เป็นคนโง่) และคนที่ฉวยโอกาสอย่างโลก ส่วนใหญ่มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยม และถูกมองว่าฉลาด   ในทางตรงกันข้าม คนที่ซื่อสัตย์ไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลับถูกมองว่าเป็นคนโง่ จึงมีคำไทยที่ใช้ว่า  “คนโง่(ซื่อบื้อ)มักเป็นเหยื่อของคนฉลาด(แกมโกง)”  คำว่า “ฉวยโอกาส” ในภาษาไทยจึงมีความหมายในแง่ลบมากกว่าแง่บวก  แต่พระคัมภีร์สองตอนนี้ ใช้คำเดียวกัน “ไถ่เวลา” Redeem the time 16 จง​ฉวย​โอกาส เพราะ​ว่า​ทุก​วันนี้​เป็น​กาล​ที่​ชั่ว​ แปลว่า จงเอาเวลาที่เสียไปกลับคืนมา เวลาที่เสียไปกับการขาดความเข้าใจในน้ำพระทัยพระเจ้า ทุกๆวัน ทุกๆวินาที มีน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่กับชีวิตตลอดเวลา การดำเนินชีวิตตามกิเลศตัณหาความปรารถนาอย่างโลก คือการฆ่าทำลายเวลาให้เสียไปอย่างแท้จริง ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่า ต้องทำตัวให้ยุ่งเหยิง ไม่ว่างตลอดเวลา คือการไม่เสียเวลา และคนมากมายในสังคมของเราจะไม่ยอมเสียเวลาหรือฆ่าเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ กำไร ทางธุรกิจ ที่มีสำนวนคำว่า เวลาเป็นเงินเป็นทอง เวลาคือโอกาสของการสร้างรายได้  ฉะนั้น การฉวยโอกาสของคนในยุคนี้ คือการใช้เวลาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง โดยไม่เข้าใจในน้ำพระทัยพระเจ้า แต่พระคัมภีร์ได้สอนเราสวนทางกับวิถีของโลก คือให้เรา “ฉวยโอกาส” เพื่อจะให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม แล้วความสุขส่วนตัวก็จะเกิดขึ้นเป็นวิถีชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง 5 จง​ปฏิบัติ​กับ​คน​ภายนอก​ด้วย​ใช้​สติปัญญา โดย​ฉวย​โอกาส… ให้​จุ​ใจ​แก่​ทุก​คน

Leave a Comment