“คริสตมาสของเราสำคัญไฉน?”

สวัสดีพี่น้องชาวใจสมานเพชรเกษม 11 ทุกคน วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอแผล็บ ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม เดือนที่มีวันหยุดมากมาย เดือนสุดท้ายของปี เดือนที่หลายคนรอคอยที่จะได้ใช้เวลากับครอบครัวในช่วงวันหยุดยาว สำหรับคริสเตียนทั่วโลก วันสำคัญที่เราเฉลิมฉลอง คือวันคริสตมาส สำนักงานองค์การของคริสเตียนมักจะหยุดยาวในช่วงนี้ ชาวโลกที่ไม่เป็นคริสเตียนก็เอากะเขาด้วย สำหรับคริสเตียนชาวอเมริกันก็คล้ายวันสงกรานต์บ้านเรา คือ การกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ เป็นการรวมตัวกันของคนในครอบครัว  วันคริสตมาสมีความหมายอย่างไรในพระคัมภีร์ ความจริง ไม่มีบันทึกวันคริสตมาสว่าเป็นวันใดในพระคัมภีร์เลย วันคริสตมาส เป็นการทำให้เกิดวันสำคัญทางศาสนาคริสต์โดยคนในยุคต่อมา แต่พระคัมภีร์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันคริสตมาส พระคัมภีร์ได้ให้ความสำคัญกับการเสด็จมาบังเกิดของพระคริสต์ เป็นความสำเร็จตามคำพยากรณ์จากพระคัมภีร์เดิมเท่านั้น แต่สาระสำคัญ คือ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ขณะพระองค์อยู่บนโลกนี้ และต่อจากนั้น คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในผู้เชื่อในยุคต่อมาต่างหาก  สังเกตว่า คริสตจักรมากมาย ใช้วันคริสตมาสเป็นโอกาสในกรประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู ความรอดของคนเป็นเป้าหมายสำคัญ ดังนั้น การจะจัดงานคริสตมาสของคริสตจักร จะตรงวันหรือไม่ตรงวัน ไม่ใช่สาระสำคัญ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคริสตจักรนั้นๆ คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 เราเลือกจัดวันฉลองคริสตมาสปีนี้ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวคม วันอาทิตย์เป็นวันที่พี่น้องสะดวกมาร่วมนมัสการพระเจ้า ร่วมสามัคคีธรรม และเป็นโอกาสในการเชิญชวนคนใหม่ๆ เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง ที่ไม่เป็นคริสเตียนมาสัมผัสบรรยากาศความเป็นครอบครัว ความอบอุ่นความรักที่เรามีต่อกันและกันของคริสเตียนผู้เชื่อด้วยกันที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน วันคริสตมาสของชาวโลกเป็นวันที่ถูกทำให้กลายเป็นวันจัดงานรื่นเริง บันเทิง แบบชาวโลกโดยปราศจากสาระแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า จนมีซานตาครอสมาเป็นตัวเอกของวันคริสตมาส ช่างเป็นการบิดเบือนและทำให้คนมากมายพลาดไปจากสาระสำคัญของการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้า เอเฟซัส 5:14-18  14 เหตุ​ฉะนั้น​จึง​มี​คำ​กล่าว​ว่า นี่​แน่ะ​คน​ที่​หลับ​อยู่ จง​ตื่น​ขึ้น และ​จง​ฟื้น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย และ​พระ​คริสต์​จะ​ทรง​ส่อง​สว่าง​แก่​ท่าน 15 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​ระมัดระวัง​ใน​การ​ดำเนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​ให้​เหมือน​คน​ไร้​ปัญญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญญา​16 จง​ฉวย​โอกาส เพราะ​ว่า​ทุก​วันนี้​เป็น​กาล​ที่​ชั่ว​17 เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​เป็น​คน​โง่​เขลา แต่​จง​เข้าใจ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ว่า​เป็น​อย่างไร18 และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​​  เมื่อพี่น้องมีความเข้าใจเรื่องคริสตมาสอย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะไม่ยึดติดกับวันตามปฏิทินที่ต้องฉลองคริสตมาสให้ตรงวัน (25ธันวคม) ไม่ผิดที่จะฉลองคริสตมาสวันอื่น และดูจะแปลกประหลาดถ้าวันคริสตมาสเป็นเพียงแค่การฉลองกันเองแค่นั้น จงฉวยโอกาสที่ชักชวนคนอื่นๆให้มาร่วมฉลองวันคริสตมาส อย่ารู้สึกว่า คนที่ชวนมานั้น จะปฏิเสธเป็นครั้งที่เท่าไร หรือมากี่ครั้งแล้วก็ตาม การชักชวนให้คนมาใกล้พระเจ้าโดยใช้วันคริสตมาสเป็นโอกาสมากเท่าไร คริสตมาสยิ่งสำคัญมากเท่านั้น  ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคนที่ทำให้คริสตมาสสำคัญด้วยประการฉะนี้

By admin