“คริสตมาสชาโลม”

(Christmas Shalom)

เมอร์รี่คริสต์มาสค่ะ  ขอให้สันติสุขในวันคริสต์มาสจงมีแก่พี่น้องทุกคน วันนี้ เป็นวันฉลองวันเกิดให้กับพระเยซูคริสต์เจ้า จะเรียกว่า ฉลองตลอดทั้งเดือนก็ว่าได้ ห้างร้าน โรงแรม แทบทุกแห่งทั่วโลก ตกแต่งบรรยากาศให้รู้ว่า คือการฉลองวันคริสต์มาส แม้แต่ในสนามรบจริงที่มีการยิงกันสนั่นหวั่นไหว ก็ยังขอหยุดยิง หยุดสงคราม ในวันคริสต์มาส และต่างก็ร้องเพลงคริสต์มาสกัน สมกับที่พระคัมภีร์บันทึกว่าในวันที่พระเยซูมาประสูติ คำว่า สันติสุขถูกร้องเป็นเพลงเพื่อแสดงความยินดีกับการเสด็จมายังโลกของพระเยซู ลูกา 2:11-14 11 เพราะ​ว่า​ใน​วันนี้​พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​พระ​คริสต​เจ้า มา​บังเกิด​ที่​เมือง​ดาวิด​12 นี่​จะ​เป็น​หมาย​สำคัญ​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​ท่าน​จะ​ได้​พบ​พระ​กุมาร​นั้น​พัน​ผ้าอ้อม​นอน​อยู่​ใน​ราง​หญ้า”13 ​ใน​ทันใด​นั้น มี​ชาว​สวรรค์​หมู่​หนึ่ง​มา​อยู่​กับ​ทูต​องค์​นั้น​ร่วม​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​ว่า 14 “​พระ​สิริ​จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​ใน​ที่​สูงสุด ส่วนบน​แผ่นดิน​โลก สันติ​สุข​จง​มี​ท่ามกลาง​มนุษย์​ทั้ง​ปวง ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​โปรด​ปราน​นั้น” เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเจริญเติบโต และทำพันธกิจ พระองค์ทรงเป็นเจ้าของวาทกรรมคำว่าสันติสุข…ยอห์น 14:27  27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​

รากศัพท์ภาษาฮีบรู คำว่า ชาโลม แปลว่า ขอให้สันติสุขจงมีแก่ท่าน (หรือไปกับท่าน) คนยิวมักจะใช้คำว่า ชาโลม เพื่อทักทายกัน และร่ำลากัน เหมือนคำว่า สวัสดี ที่แปลว่า ขอให้มีสวัสดิภาพแก่คนคนไทยด้วยกันที่เราใช้กันจนติดเป็นนิสัย เป็นมารยาทที่ดี  แต่คนไทยเราทุกวันนี้จะคิดถึงความหมายของคำว่าสวัสดี คือขอให้คนที่เราใช้คำนี้ด้วยอย่างจริงใจ ตั้งใจตามคำสวัสดีไม๊  พระเยซูคริสต์เจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนมีสันติสุขตามความหมายนั้นจริงๆ พระเยซูคริสต์เจ้าทรงใช้คำว่าสันติสุข ในภาษากรีก ออกเสียงว่า เอเรเน่ มีความหมายเดียวกันกับคำว่า ชาโลม เราอาจจะเรียกคริสต์มาสเอเรเน่ ก็ได้  คำว่า สันติสุขนี้ เป็นสันติสุขที่เกินความเข้าใจ

ฟิลิปปี 4:4-7 4 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพเจ้า​ขอ​อีก​ครั้ง​ว่า จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด​5 จง​ให้​จิตใจ​ที่​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ประจักษ์​แก่​คน​ทั้ง​ปวง องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว​6 อย่า​ทุกข์​ร้อน​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​เรื่อง​ความ​ปรารถนา​ของ​ท่าน​ทุก​อย่าง​ต่อ​พระ​เจ้า ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ​7 แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า มนุษย์ทุกคนต้องการสันติสุข กำลังแสวงหาสันติสุข แต่ไม่ใช่ทุกคนจะพบกับสันติสุข วันนี้ ที่นี่ เราจะมาท้าทายคำพูดนี้ ให้เราทูลขอพระเยซูคริสต์เจ้า เจ้าของวันคริสต์มาสทรงประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจให้กับทุกคน คริสต์มาสชาโลม  อาเมน

By admin