“พิชิตยอดเขา ฤา จะสั่งให้ภูเขาหลีกทางไป”

มาระโก 21:23-24  23 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้ใดๆ จะ​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า ‘จง​ลอย​ไป​ลง​ทะเล’ และ​มิได้​สงสัย​ใน​ใจ​แต่​เชื่อ​ว่า​จะ​เป็นไป​ตาม​ที่​สั่ง​นั้น ​ก็​จะ​เป็น​ตามนั้น​จริง24 เหตุ​ฉะนั้น​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ขณะ​เมื่อ​ท่าน​จะ​อธิษฐาน​พระ​เจ้า​ขอ​สิ่ง​ใด จง​เชื่อ​ว่า​ได้รับ และ​ท่าน​จะ​ได้รับ​สิ่ง​นั้น

ภูเขา มักจะถูกนำมาเทียบกับอุปสรรคปัญหาที่ขัดขวางหนทางที่จะก้าวต่อไปของชีวิต ยากที่จะเคลื่อนมันออกไป ทำให้คนจำนวนไม่น้อย ท้อแท้ หมดกำลังใจ และถอดใจ เลิกที่จะไปต่อ ทำให้สะดุดหยุดชะงักโครงการ ความคิดดีๆ ภูเขาดับความฝันของคนมากมาย   บางยอดเขาอย่างเอเวอร์เรส ก็มีคนต้องไปทิ้งชีวิตไว้จำนวนไม่น้อย บางคนกลับมาพร้อมกับความพิกลพิการ สร้างความกลัวให้กับคนรุ่นต่อไป

สำนวนการพิชิตยอดเขาสูงจึงถูกนำมาใช้เพื่อบอกว่า ยากส์ ถ้าไม่แน่จริง อย่าได้ลอง เดี๋ยวชีวิตจะหาไม่  น่าสนใจในคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้า ที่สอนสาวกให้สั่งภูเขาหลีกทางไป

23 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้ใดๆ จะ​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า ‘จง​ลอย​ไป​ลง​ทะเล’ และ​มิได้​สงสัย​ใน​ใจ​แต่​เชื่อ​ว่า​จะ​เป็นไป​ตาม​ที่​สั่ง​นั้น ​ก็​จะ​เป็น​ตามนั้น​จริง

เป็นไปได้อย่างไรที่ภูเขาจะเคลื่อนที่ได้  ในยุคของเราได้มีการค้นพบว่า หลายล้านปีที่แล้ว มีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจนทำให้บางแห่งที่เคยเป็นแผ่นดิน กลายเป็นทะเล บางแห่งเป็นภูเขากลายเป็นที่ราบ บางที่เคยเป็นที่ราบกลายเป็นภูเขา เพราะฉะนั้นความจริงเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของภูเขาที่พระเยซูตรัส ไม่ใช่ความรู้ใหม่ แต่เป็นความรู้อย่างพระเจ้าพระผู้สร้างโลก พระคัมภีร์เดิมได้บันทึกเกี่ยวกับการสร้างโลกโดยคำตรัสของพระเจ้า

ปฐมกาล 1:6 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “จง​มี​ภาคพื้น​ใน​ระหว่าง​น้ำ แยก​น้ำ​ออก​จาก​กัน” และพระคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวถึงพระเยซูได้ร่วมในการสร้างโลกตั้งแต่ปฐมกาล

ยอห์น 1:3 ​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ขึ้น​มา​โดย​พระ​วาทะ ใน​บรรดา​สิ่ง​ที่​เป็นมา​นั้น ไม่​มี​สัก​สิ่ง​เดียว​ที่​ได้​เป็นมา​นอกเหนือ​พระ​วาทะ

ยอห์นเรียกพระเยซูว่า พระวาทะ (Logos)

ดังนั้น ความเชื่อคือสิทธิอำนาจที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับสั่งภูเขาให้เคลื่อนไปลงทะเล เกิดขึ้นมาแล้ว ในช่วงที่พระองค์ทรงจัดวางกำหนดที่ตั้งของสรรพสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมด้วยคำว่า “ทรงเห็นว่าดี” 

ปฐมกาล 1:10 ​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​เรียก​ที่​แห้ง​นั้น​ว่า แผ่นดิน และ​ที่​ซึ่ง​น้ำ​รวมกัน​นั้น​ว่า ทะเล ​พระ​เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี​

เมื่อภูเขา ยอดเขาต่างๆ อยู่กับที่ของมันดีอยู่แล้ว เราจะไปยุ่งไปย้ายภูเขาไปจากที่ตั้งของมันอีกทำไม คำสอนของพระเยซูตอนนี้ คือการสอนว่า แม้แต่ภูเขาที่พระเจ้าทรงวางไว้ว่าดีแล้ว แต่เพื่อจะหลีกทางเพื่อคนของพระเจ้า ภูเขาก็ยังต้องยอมเชื่อฟัง

24 เหตุ​ฉะนั้น​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ขณะ​เมื่อ​ท่าน​จะ​อธิษฐาน​พระ​เจ้า​ขอ​สิ่ง​ใด จง​เชื่อ​ว่า​ได้รับ และ​ท่าน​จะ​ได้รับ​สิ่ง​นั้น 

น้ำพระทัยของพระเจ้า ต้องการช่วยและสนับสนุนผู้ที่เชื่อในพระองค์ แล้วเราจะไปพิชิตยอดเขาทำไม จงสั่งภูเขาตรงหน้าให้เคลื่อนไปด้วยความเชื่อในพระเจ้า

Leave a Comment