“ขอแล้วจะได้  หาแล้วจะพบ เคาะแล้วจะเปิด…”

ลูกา 11:10-13   10 เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ ทุก​คน​ที่​แสวงหา​ก็​พบ และ​ทุก​คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา​11 มี​ผู้ใด​ใน​พวก​ท่าน​ที่​เป็น​บิดา ถ้า​บุตร​ขอ​ขนม​ปัง จะ​เอา​ก้อน​หิน​ให้​เขา​หรือ หรือ​ถ้า​ขอปลา​จะ​เอา​งู​ให้​เขา​แทน​หรือ​12 หรือ​ถ้า​ขอ​ไข่ จะ​เอา​แมง​ป่อง​ให้​เขา​หรือ​13 เพราะ​ฉะนั้น​ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เอง​ผู้​เป็น​คน​บาป​ยัง​รู้จัก​ให้​ของ​ดี​แก่​บุตร​ของ​ตน ยิ่ง​กว่า​นั้น​สัก​เท่าใด ​พระ​บิดา​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์ จะ​ทรง​ประทาน​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​แก่​ผู้​ที่​ขอ​ต่อ​พระ​องค์” 

บ่อยครั้งที่คริสเตียนใช้พระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไม่รู้ว่าการขอ การหา และการเคาะ  แล้วจะได้อย่างที่ขอ หรือพบกับอย่างที่ต้องการหรือไม่ หรือเคาะเท่าไรโอกาสก็ไม่เปิดให้สักที ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ จะเป็นจริงได้อย่างไร?ในบริบทจริงๆของพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเยซูคริสต์กำลังหมายถึง พระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดา ในการให้ (ประทาน) เท่านั้น ระดับมนุษย์ยังให้ของดีแก่คนที่ตนเองรัก แล้วพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายมากกว่านั้น

พระองค์ทรงรู้ว่า อะไรดีที่สุดสำหรับเรา  พระเจ้าต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่ของดีเท่านั้น ดีที่สุด คือได้ผ่านการพิจารณาด้วยระดับสติปัญญาของพระเจ้าอย่างดีรอบคอบแล้ว พระองค์ทรงรู้ว่าอะไรดี อะไรดียอดเยี่ยม

มัทธิว 6:32  32 เพราะ​ว่า​พวก​ต่างชาติ​แสวงหา​สิ่งของ​ทั้ง​ปวง​นี้ แต่​ว่า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า ท่าน​ต้อง​การ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ 

พระเยซูคริสต์เจ้าจึงขึ้นต้นการตรัสสอนให้สาวกของพระองค์ เรียงลำดับความสำคัญอันดับแรกก่อนที่จะมาถึงการขอแล้วจะได้ หาแล้วจะพบ เคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน กุญแจสำคัญคือ  พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ผู้สถิตอยู่ภายในชีวิตของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์จะสอนให้ผู้เชื่อ รู้จักขอแล้วจะได้  รู้จักหาแล้วจะพบ และรู้จักเคาะแล้วจะเปิด  เหมือนกับที่พระเยซูทรงรู้ทุกอย่างที่พระเยซูขอ พระองค์พบทุกสิ่งที่พระองค์หา  และประตูทุกบานได้เปิดออกเมื่อพระองค์ทรงเคาะ แม้กระทั่งประตูแห่งความตายก็ต้องเปิดออก….

ยอห์น 14:26-27 26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว​27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​ 

น่าสนใจที่ข้อสัญญาเรื่องสันติสุขอยู่ติดกับสัญญาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์ทรงชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่มาพร้อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ สันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้ โดยเฉพาะการขออย่างรู้ว่าจะขออะไร รู้ว่าจะหาอะไร และจะเคาะประตูไหนให้เปิด สันติสุขคือเครื่องยืนยันแก่จิตใจของผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ไม่กระวนกระวาย ไม่กลัวจะไม่ได้ และพบกับคำตอบเสมอ อีกทั้งประตูที่เปิดแล้วไม่มีใครจะปิดได้ พี่น้อง พร้อมจะเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือยัง?

Leave a Comment