“ชาวภูเขาศักดิ์สิทธิ์“

สดุดี 24:3-5 3 ผู้ใด​จะ​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​ของ​พระ​เจ้า และ​ผู้ใด​จะ​ยืน​อยู่​ใน​วิสุทธิสถาน​ของ​พระ​องค์4 คือ​ผู้​ที่​มี​มือ​สะอาด​และ​ใจ​บริสุทธิ์ ผู้​ที่​มิได้​ปลง​ใจ​ใน​สิ่ง​เท็จ และ​มิได้​สาบาน​อย่าง​หลอก​ลวง5 เขา​จะ​รับ​พระ​พร​จาก​พระ​เจ้า และ​ความ​ยุติธรรม​จาก​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รอด​ของ​เขา6 อย่าง​นี้​แหละ​เป็น​พวก​ที่​เสาะ​พระ​องค์ หน้า​ของ​ท่าน​นะ ยาโคบ​เอ๋ย

ภูเขาในบทเพลงสดุดีตอนนี้ เป็นเทือกเขาโมริยาห์ ภูเขาศิโยน เมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นที่ตั้งหีบพันธสัญญา (ในเต็นท์นัดพบของดาวิด The Tablenicle of David) ในเวลานั้น ยังไม่ได้สร้างพระวิหาร พระวิหารสร้างในสมัยของซาโลมอน ดาวิดได้แต่เตรียมวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น แต่พระเจ้าไม่อนุญาตให้ดาวิดสร้าง ด้วยเหตุผลว่า ดาวิดทำสงครามมากมาย และมือเปื้อมเลือด ไม่เหมาะที่จะสร้างพระวิหารสำหรับหีบพันธสัญญาได้  เทือกเขาโมริยาห์ ภูเขาเขาศิโยน เป็นตำแหน่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วว่า จะให้พระวิหารถูกสร้างไว้บนนี้ ดาวิดรับรู้และน่าจะเป็นที่มาของการแต่งบทเพลงนี้

และน่าจะเป็นคำพยากรณ์สำหรับพระวิหารที่จะถูกสร้างใหม่ขึ้นอีกครั้งในยุคสุดท้าย (พระวิหารของซาโลมอนได้ถูกทำลายไปโดยกษัตริย์เนบุคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน) ปัจจุบันที่ตั้งพระวิหารกลายเป็นที่ตั้งของสุเหร่ามุสลิม ชื่อว่า โดมออฟเดอะร็อค Dome of the Rock ที่เป็นสัญลักษณ์ของเยรูซาเล็ม และมีกำแพงร้องไห้ Wailling Wall ที่ล้อมบริเวณนั้นไว้  คนยิวมากมายมาร้องไห้หลังกำแพงนี้ เพราะถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปในบริเวณนี้  ข้าพเจ้าเคยเดินทางไปที่กำแพงร้องไห้นี้  และได้เข้าไปบริเวณประตูตรวจเอ็กซเรย์ก่อนเข้าไปในบริเวณนี้  ได้เห็นความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่มุสลิม ตรวจตราคน สิ่งของ แม้แต่สิ่งพิมพ์ที่เป็นอักษรฮีบรู ก็ถูกยึด ทิ้งหมด (เพราะข้าพเจ้าได้ไปจุดอื่นในเยรูซาเล็มเก่า และรับเอกสารฮีบรูเป็นกระดาษบางแผ่นมา เขาค้นกระเป๋า และยึด ทิ้ง และให้เหตุผลว่า ไม่อนุญาตให้นำอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนยิวเข้าไป แม้แต่กระดาษแผ่นหนึ่งที่พิมพ์อักษรฮีบรู

อีกด้านหนึ่งของภูเขาศิโยนนี้ ถูกทำเป็นสุสานมุสลิม เพื่อจะต้านการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์(พระเมษโปดก) ตามที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ว่า คนยิวที่ตายไปแล้ว 144,000 คนจะได้เข้ามาในบริเวณภูเขาศิโยนนี้ พร้อมกับพระเยซู  เป็นการกีดกันแม้กระทั่งวิญญาณ (ตามความเชื่อของคนที่ต้องการกีดกันเอาคนตายต้านคนตาย)

วิวรณ์ 14:1  1 แล้ว​ข้าพ​เจ้า​เห็น นี่​แน่ะ พระ​เมษ​โป​ดก​ทรง​ยืน​อยู่​บน​ภูเขา​ศิ​โยน และ​พวก​ที่​อยู่​กับ​พระ​องค์​ซึ่ง​มี​จำ​นวน 144,000 คน​นั้น….

แต่ความจริงก็คือ ไม่มีใครกีดกันได้อีกต่อไป

1 โครินธ์ 3:16  16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​ท่าน​เป็น​วิหาร​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน

ภูเขาของพระเจ้า บัดนี้ อยู่ในผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว ผู้ที่รับการชำระใจให้บริสุทธิ์ มือให้สะอาด คือผู้ที่ไม่ได้ปลงใจในสิ่งเท็จ มีสิทธิ์นมัสการพระเจ้าในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทุกคน อาเมน

By admin