“สู่เส้นทาง….ความเชื่ออันแรงกล้า“

ยากอบ 5:17-18  17 ท่าน​เอลียาห์​ก็​เป็น​มนุษย์​ที่​มี​สภาพ​เหมือนกับ​เรา​ทั้ง​หลาย และ​ท่าน​ได้​อธิษฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​อัน​แรง​กล้า​ขอ​ไม่ให้​ฝน​ตก และ​ฝน​ก็​ไม่​ตก​ต้อง​แผ่นดิน​ถึง​สาม​ปี​กับ​หก​เดือน18 และ​ท่าน​ได้​อธิษฐาน​ขอ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง และ​ฟ้า​สวรรค์​ได้​ประทาน​ฝน​ให้ และ​แผ่นดิน​จึง​ได้​ผลิต​พืชผล​ต่างๆ

น่าสนใจว่า ในพระคัมภีร์ยากอบตอนนี้ ได้ยกตัวอย่างของการอธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าของเอลียาห์ (ผู้รับใช้ของพระเจ้าในยุคพระคัมภีร์เดิม) เอลียาห์เป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่หลังโมเสส  ในอาณาจักรฝ่ายเหนือของอิสราเอล (ในเวลานั้น ประเทศอิสราเอล แบ่งออกเป็นสองอาณาจักร (เหนือและใต้) อาณาจักรฝ่ายเหนือ(อาณาจักรอิสราเอล) มีชนอิสราเอลสิบเผ่า และฝ่ายใต้(อาณาจักรยูดาห์) มีชนอิสราเอลสองเผ่า  พันธกิจของเอลียาห์  เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยกับกษัตริย์ของอิสราเอล เขาเรียกร้องให้กษัตริย์ของอิสราเอลดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า พร้อมทั้งกลับใจจากการนับถือรูปเคารพและการขาดความวางใจในพระเจ้า

สภาพทางด้านจิตวิญญาณของอิสราเอลตกต่ำมากในช่วงเวลาที่เอลียาห์ทำพันธกิจ โดยภายใต้การปกครองของกษัตริย์อาหับนั้ ได้มีการละทิ้งพระเจ้าอย่างแพร่หลาย ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าจำนวนมากมายถูกประหาร และมีการนมัสการพระบาอัลกันทั่วดินแดน เอลียาห์ท้าทายผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลให้มาประชันกันอย่างเปิดเผยบนภูเขาคารเมล การประชันครั้งนี้ส่งผลให้เกิดชัยชนะอันยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว แต่แม้กระนั้นก็ตาม คนอิสราเอลส่วนใหญ่ก็ยังไม่นมัสการพระเจ้า เอลียาห์รู้สึกหดหู่ใจ จึงทูลต่อพระเจ้าว่า “ประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ ได้พังแท่นบูชาของพระองค์ และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ (1พงศ์กษัตริย์ 19:10)  พระเจ้าทรงรับรองเอลียาห์ว่า “เราจะเหลือ 7,000 คนไว้ในอิสราเอล คือทุกคนที่ไม่ได้คุกเข่าลงต่อพระบาอัล” (19:18) ในเวลาที่พระเจ้าทรงตอบเอลียาห์ ยังมองไม่เห็นคนที่พระเจ้าทรงเหลือไว้อยู่ตรงไหน  เอลียาห์ยังคงอยู่คนเดียวในภาวะที่กดดันมากที่สุด มองในมุมบวก การอยู่คนเดียว โดดเดี่ยวของเอลียาห์ ตรงนี้หรือไม่  ที่ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ความเชื่ออันแรงกล้า

สังเกตว่า คำอธิษฐานของเอลียาห์อันแรก คือขอไม่ให้ฝนตกต่อเนื่องยาวนานสามปีครึ่ง และต่อมาจึงขอให้ฝนตก  หนังสือยากอบยกเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างหนุนใจคริสเตียนในยุคต่อมาว่า ความเชื่ออันแรงกล้า ส่งผลต่อการควบคุมทุกอย่างได้ แม้สิ่งที่เกินการควบคุมของมนุษย์ อย่างให้ฝนไม่ตก หรือให้ฝนตก พระเจ้ายังตอบคำอธิษฐาน หากพี่น้องกำลังเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่เกินกำลัง เกินควบคุม จงเชื่อเถิดว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นสิ่งนำเราทุกคนไปสู่เส้นทาง….. ความเชื่ออันแรงกล้า  ทั้งสิ้น อาเมน

Leave a Comment