“ความเป็นผู้หญิง กับพระประสงค์ของพระเจ้า”

แม้วันนี้ จะเป็นวันแรกของการเปลี่ยนแปลงที่คริสตจักรของเราไม่จัดวันแม่  แต่คำเทศนาในวันนี้ ก็อยากจะยกย่องความเป็นผู้หญิง ซึ่งคุณแม่ทั้งหลายมี  พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการสร้างความเป็นผู้หญิง เกิดขึ้นที่สวนเอเดน    พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิง ก็เพื่อจะเป็นผู้อุปถัมภ์ให้กับผู้ชาย

ปฐมกาล 2:20 20 ชาย​นั้น​จึง​ตั้ง​ชื่อ​บรรดา​สัตว์​ใช้​งาน​และ​นก​ใน​อากาศ​และ​บรรดา​สัตว์​ป่า แต่​ชาย​นั้น​ยัง​หา​มี​คู่​อุปถัมภ์​ที่​สม​กับ​ตน​ไม่​

รากศัพท์ฮีบรู คำว่า คู่อุปถัมภ์  แปลว่า ความช่วยเหลือ  มาจากคำดั้งเดิมแปลว่า  ผู้ที่อยู่รอบๆ  ผู้ปกป้อง

ผลจากวัตถุปรสงค์ในการทรงสร้างผู้หญิง จึงทำให้ ความเป็นครอบครัวเกิดขึ้น

ปฐมกาล 2:24  24 เพราะ​เหตุ​นั้น​ผู้ชาย​จึง​จาก​บิดา​มารดา​ของ​ตน​ไป​ผูกพัน​อยู่​กับ​ภรรยา และ​เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน

ผู้หญิงถูกสร้างออกมาจากผู้ชาย เป็นไปได้ว่า นี่คือสาเหตุผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้ชาย  หากวิเคราะห์ตามหลักของพันธุกรรม ต้นแบบมักจะแข็งแรงกว่าเสมอ

ปฐมกาล 2:23  23 ชาย​จึง​ว่า “นี่​แหละ กระดูก​จาก​กระดูก​ของ​เรา เนื้อ​จาก​เนื้อ​ของ​เรา จะต้อง​เรียก​ว่า​หญิง​ เพราะ​หญิง​นี้​ออกมา​จาก​ชาย”

น่าสนใจที่พระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างผู้หญิง ให้เป็นคู่อุปถัมภ์ เพื่อทำหน้าที่ปกป้อง ช่วยเหลือผู้ชาย แต่กลับสร้างผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้ชาย  แสดงว่า การปกป้อง การช่วยเหลือของผู้หญิง ไม่ใช่ที่แรงหรือกำลัง เทียบเท่าผู้ชาย ในความอ่อนแอกว่านี้เอง คือความเป็นผู้หญิง ที่ทำให้การทรงสร้างของพระเจ้าออกมาสวยงาม มีทั้งหญิงและชาย ที่ให้กำเนิดเกิดลูกเกิดหลานเป็นครอบครัวที่ขยายอยู่เต็มโลกใบนี้

ปฐมกาล 1:27-28  27 ​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น​ตาม​พระ​ฉายา​ของ​พระ​องค์ ตาม​พระ​ฉายา​ของ​พระ​เจ้า​นั้น ​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น และ​ได้​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​ชาย​และ​หญิง 28 ​พระ​เจ้า​ทรง​อวย​พระ​พร​แก่​มนุษย์ ตรัส​แก่​เขา​ว่า “จง​มี​ลูก​ดก​ทวี​มาก​ขึ้น​จน​เต็ม​แผ่นดิน จง​มี​อำนาจ​เหนือ​แผ่นดิน จง​ครอบ​ครอง​ฝูง​ปลา​ใน​ทะเล และ​ฝูง​นก​ใน​อากาศ กับ​บรรดา​สัตว์​ที่​เคลื่อนไหว​บน​แผ่นดิน”

พระคัมภีร์บันทึกว่า งูที่เป็นซาตานได้เข้ามาล่อลวงให้มนุษย์ทำบาป โดยเข้ามาทางผู้หญิง  ความเป็นผู้หญิงได้กลายเป็นเหยื่อการโกหกของซาตาน  หากพินิจพิจารณาความเป็นผู้หญิงในอีกมุมที่คนมักตำหนิที่เป็นเหตุให้ผู้ชายล้มลงในความบาปด้วย ก็คือ ความห่วงใย และการแบ่งปันสิ่งที่ตนคิดว่าดี ให้กับผู้ชาย

ปฐมกาล 3:6 6 เมื่อ​หญิง​นั้น​เห็น​ว่า ต้นไม้​นั้น​น่า​กิน และ​น่าดู​ด้วย ทั้ง​เป็น​ต้นไม้​ที่​มุ่ง​หมาย​จะ​ให้​เกิด​ปัญญา จึง​เ​ก็​บ​ผลไม้​นั้น​มา​กิน แล้ว​ส่ง​ให้​สามี​กิน​ด้วย เขา​ก็​กิน​

แม้ความเป็นผู้หญิงจะเป็นเหยื่อครั้งแรกให้กับซาตาน  นำการล้มลงในความบาปให้เกิดขึ้น พระเจ้าก็ทรงนำความเป็นผู้หญิงมาเพื่อการแก้ปัญหาเรื่องบาป ผ่านทางความเป็นผู้หญิง

ปฐมกาล 3:15-16 15 เรา​จะ​ให้​เจ้า​กับ​หญิง​นี้​เป็น​ศัตรู​กัน ทั้ง​พงศ์​พันธุ์​ของ​เจ้า​และ​พงศ์​พันธุ์​ของ​เขา​ด้วย พงศ์​พันธุ์​ของ​หญิง​จะ​ทำ​ให้​หัว​ของ​เจ้า​แหลก และ​เจ้า​จะ​ทำ​ให้​ส้น​เท้า​ของ​เขา​ฟก​ช้ำ 16 ​พระ​องค์​ตรัส​แก่​หญิง​นั้น​ว่า “เรา​จะ​เพิ่ม​ความ​ทุกข์​ลำบาก​ขึ้น​มาก​มาย ​ใน​เมื่อ​เจ้า​มี​ครรภ์​และ​คลอด​บุตร ถึง​กระนั้น​เจ้า​ยัง​ปรารถนา​สามี และ​เขา​จะ​ปกครอง​ตัว​เจ้า”

ขณะรอคอยเวลาการไถ่บาป ความเป็นผู้หญิงจะต้องรับผลแห่งบาป ที่เจ็บปวด เริ่มต้นที่ความเป็นแม่ เจ็บปวดในการตั้งครรภ์และการคลอดลูก และต้องถูกปกครองโดยผู้ชาย(ในตอนแรก ผู้ชายและผู้หญิงน่าจะมีความเท่าเทียมกันในการปกครอง)

ส่วนผู้ชายต้องรับผลจากบาป เป็นเรื่องของการใช้แรงงาน

ปฐมกาล 3:17-19 17 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​แก่​อาดัม​ว่า “เพราะ​เหตุ​เจ้า​เชื่อ​ฟัง​คำพูด​ของ​ภรรยา และ​กิน​ผลไม้​ที่​เรา​ห้าม แผ่นดิน​จึง​ต้อง​ถูก​สาป​เพราะ​ตัว​เจ้า เจ้า​จะต้อง​หา​กิน​บน​แผ่นดิน​ด้วย​ความ​ทุกข์​ลำบาก​จน​ตลอด​ชีวิต 18 แผ่นดิน​จะ​ให้​ต้นไม้​และ​พืช​ที่​มี​หนาม​แก่​เจ้า และ​เจ้า​จะ​กิน​พืช​ต่างๆ ของ​ทุ่ง​นา ​19 เจ้า​จะต้อง​หา​กิน​ด้วย​เหงื่อ​อาบ​หน้า จน​เจ้า​กลับ​เป็น​ดิน​ไป เพราะ​เรา​สร้าง​เจ้า​มา​จาก​ดิน เจ้า​เป็น​ผง​คลี​ดิน และ​จะต้อง​กลับ​เป็น​ผง​คลี​ดิน​ดังเดิม” 20 ชาย​นั้น​เรียก​ภรรยา​ของ​ตน​ว่า เอวา​เพราะ​นาง​เป็น​มารดา​ของ​ปวง​ชน​ที่​มี​ชีวิต

คำว่า มารดา (แม่) เกิดขึ้นที่ตรงนี้  และดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้  เพราะความบาป ทำให้ความเป็นผู้หญิงจึงถูกลดบทบาทลงมาเป็นเพียงแม่และเมีย  และอยู่แต่ในบ้าน ใช้ความเป็นผู้หญิง ทำหน้าที่แม่บ้าน จัดหาอาหาร คอยบริการสามีและลูก

ความบาปในมนุษย์ได้ทวีความชั่วร้ายในมนุษย์มากยิ่งขึ้น  ความบริสุทธิ์ในความสัมพันธ์เรื่องเพศที่ถูกต้องระหว่างหญิงกับชาย ถูกทำลายและเสื่อมลง จนความสัมพันธ์เรื่องนี้ ออกนอกน้ำพระทัยพระเจ้า ไม่ได้ถูกใช้เพื่อเป็นแม่ของลูก หรือเมียของชายเดียว หรือสามีของหญิงเดียว

ผู้หญิงจึงไม่ค่อยจะถูกพระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงมากนัก แต่น่าสนใจว่า มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง ได้กล่าวถึงแต่ผู้หญิงมากจนเกินปกติ  เรามาดูว่าวันนี้ พระเจ้าจะสื่อสารอะไรกับเราจากพระคัมภีร์ตอนนี้

ผู้วินิจฉัย 5:24 24 “หญิง​ที่​น่า​สรร​เสริญ​ที่​สุด​ก็​คือ​ยา​เอล ภรรยา​ของ​เฮ​เบอร์​คน​เค​ไนต์ ใน​พวก​ผู้หญิง​ที่​อยู่​ใน​เต็นท์ นาง​น่า​สรร​เสริญ​ที่​สุด

นี่เป็นช่วงเวลาหลังยุคโมเสส และโยชูวา เมื่อผู้นำที่ยิ่งใหญ่สิ้นชีวิตทั้งสองคน คนอิสราเอล สิบสองเผ่า ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีผู้นำที่จะนำแบบภาพรวม ในช่วงเวลานี้ อิสราเอลเข้ายึดแผ่นดินคานาอัน ตามที่แต่ละเผ่าได้แบ่งอาณาเขตกันตาม ความเหมาะสมของวิถีชีวิตของแต่ละเผ่า บางเผ่าเลี้องสัตว์ก็จะได้พื้นที่ราบเป็นทุ่งหญ้า บางเผ่าชื่นชอบวิถีชีวิตแบบภูเขาก็จะยึดตามวิถีของตนเอง  แต่ก็ยังมีดินแดนบางส่วนที่ยังยึดไม่ได้สักที ความจริง เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้ยังมีชนชาติในคานาอันหลงเหลือไว้ทดสอบคนอิสราเอลสองเรื่อง ได้แก่ การเชื่อฟัง และฝึกในการสงคราม

ผู้วินิจฉัย 2:22 22 เพื่อ​เรา​จะ​ใช้​ประชาชาติ​เหล่า​นั้น​ทั้งสิ้น​ทดสอบ​อิสราเอล​ว่า เขา​จะ​รักษา​พระ​มรรคา​ของ​พระ​เจ้า​และ​ดำเนิน​ตาม​อย่าง​บรรพ​บุรุษ​ของ​เขา​หรือ​ไม่”

ผู้วินิจฉัย 3:1-2 1 ต่อไปนี้​เป็น​ประชาชาติ​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​เหลือ​ไว้ เพื่อ​ใช้​ทดสอบ​บรรดา​คน​อิสราเอล ผู้​ซึ่ง​ยัง​ไม่​เคย​ประสบ​สงคราม​ใน​คานาอัน​2 แต่​เพียง​ทรง​ให้​ชาติ​พันธุ์​คน​อิสราเอล​เข้าใจ​เรื่อง​การ​สงคราม เพื่อ​อย่าง​น้อย​พระ​องค์​จะ​ได้​ทรง​สอน​แก่​ผู้​ที่​ยัง​ไม่​ทราบ​มา​ก่อน

​แท้ที่จริง ชัยชนะในสงครามของคนอิสราเอลกับศัตรู เป็นของพระเจ้า พระเจ้ารบแทน พระเจ้าจัดการให้ศัตรูพ่ายแพ้ แตกพ่ายไปเองเสมอ งานของผู้นำอย่างโมเสสและโยชูวา คือทำตามที่พระเจ้าสั่ง นำคน ออกรบ และทำหน้าที่ยึด ริบสิ่งของ  แต่เมื่อสิ้นผู้นำอย่างโมเสสและโยชูวา คนอิสราเอล ขาดผู้นำที่จะเชื่อฟัง และคอยกำกับให้คนอิสราเอลทำตามที่พระเจ้าสั่ง   ผลที่เกิดขึ้นภายหลังผู้นำทั้งสอง ก็คือ คนอิสราเอล ทำตามใจตนเอง….

ผู้วินิจฉัย 2:11-15 11 คน​อิสราเอล​ก็​กระทำ​สิ่ง​ที่​ชั่ว​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​เจ้า คือ​ปรนนิบัติ​พระ​บาอัล​ทั้ง​หลาย​12 เขา​ได้​ละ​ทิ้ง​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​แห่ง​บรรพ​บุรุษ​ของ​เขา ผู้​ทรง​นำ​เขา​ออกมา​จาก​แผ่นดิน​อียิปต์ และ​เขา​ทั้ง​หลาย​ติดตาม​พระ​อื่น​ซึ่ง​เป็น​พระ​ของ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ล้อม​รอบ​เขา กราบ​ไหว้​พระ​เหล่า​นั้น กระทำ​ให้​พระ​เจ้า​ทรง​พิโรธ14 ดังนั้น​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​จึง​พลุ่ง​ขึ้น​ต่อ​อิสราเอล ​พระ​องค์​จึง​ทรง​มอบ​เขา​ไว้​ใน​มือ​พวก​ปล้น​ผู้​ปล้น​เขา และ​ทรง​ขาย​เขา​ไว้​ใน​อำนาจ​ของ​บรรดา​ศัตรู​ที่​อยู่​รอบ​เขา​ทั้ง​หลาย ดังนั้น​เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​ต่อต้าน​พวก​ศัตรู​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย​ต่อไป​ไม่ได้​15 เขา​ทั้ง​หลาย​ออกไป​รบ​เมื่อไร ​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ต่อต้าน​เขา กระทำ​ให้​เขา​พ่าย​แพ้​ดังที่​พระ​เจ้า​ได้​ตรัส​ไว้​แล้ว และ​ดังที่​พระ​เจ้า​ทรง​ปฏิญาณ​ไว้​กับ​เขา​และ​เขา​ทั้ง​หลาย​ก็​มี​ความ​ทุกข์​ยิ่ง​นัก ​

พระเจ้าจึงทรงทำให้อิสราเอลพ่ายแพ้ต่อศัตรูรอบข้าง  เพื่อเตือนคนอิสราเอลให้หันกลับมาหาพระเจ้า โดยพระเจ้าได้ตั้งผู้วินิจฉัยหลายคน

ผู้วินิจฉัย 2:16-18 16 ​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​เกิด​ผู้​วินิจฉัย ผู้ช่วย​เขา​ทั้ง​หลาย​ให้​พ้น​มือ​ของ​ผู้​ที่​ปล้น​เขา​17 แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ก็​ยัง​ไม่​เชื่อ​ฟัง​ผู้​วินิจฉัย​ทั้ง​หลาย​ของ​เขา เพราะ​เขา​ทั้ง​หลาย​เล่น​ชู้​กับ​พระ​อื่น และ​กราบ​ไหว้​พระ​อื่น ไม่​ช้า​เขา​ก็​หัน​ไป​เสีย​จาก​ทาง​ซึ่ง​บรรพ​บุรุษ​ของ​เขา​ได้​ดำเนิน ผู้​ได้​เชื่อ​ฟัง​พระ​ธรรม​บัญญัติ​ของ​พระ​เจ้า แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​มิได้​กระทำ​ตาม​18 ​พระ​เจ้า​ทรง​ตั้ง​ผู้​วินิจฉัย​ขึ้น​เมื่อไร ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​สถิต​กับ​ผู้​วินิจฉัย​นั้น​เมื่อ​นั้น และ​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เขา​ทั้ง​หลาย​ให้​พ้น​จาก​เงื้อม​มือ​ของ​ศัตรู​ตลอด​ชีวิต​ของ​ผู้​วินิจฉัย เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​กลับ​พระ​ทัย​สงสาร​เขา​ทั้ง​หลาย เมื่อ​ทรง​ฟัง​เสียง​คร่ำ​ครวญ​ของ​เขา​เนื่อง​ด้วย​ผู้​ข่ม​เหง​และ​บีบ​บังคับ​

แต่เมื่อผู้วินิจฉัยสิ้นชีวิต คนอิสราเอลก็ทำชั่วอีก เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา พระเจ้าจึงอนุญาตให้ศัตรูรอบข้างอิสราเอลมารบกวนเป็นระยะ เพื่อจะทดสอบการเชื่อฟังของอิสราเอลเป็นระยะด้วยเช่นกัน และนี่เป็นที่มาของการมีผู้วินิจฉัย และที่จะเป็นบทเรียนสำหรับเราในวันนี้ ก็คือ เรื่องราวของผู้หญิงในหนังสือผู้วินิจฉัยที่มีผู้วินิจฉัยผู้หญิงชื่อ เดโบราห์

ผู้วินิจฉัย4:1-3  1 ครั้น​เอฮูด​สิ้นชีวิต​แล้ว คน​อิสราเอล​ก็​ประพฤติ​ชั่ว​อีก​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​เจ้า​2 ​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ขาย​เขา​ไว้​ใน​มือ​ของ​ยา​บิน​กษัตริย์​เมือง​คานาอัน ผู้​ครอบ​ครอง​อยู่ ณ กรุง​ฮา​โซร์ แม่​ทัพ​ของ​ท่าน​ชื่อ​สิ​เส​รา เป็น​ชาว​เมือง​ฮา​โรเชธ​ฮา​โกอิม​3 แล้ว​คน​อิสราเอล​ก็​ร้อง​ทุกข์​ถึง​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​กษัตริย์​ยา​บิน​มี​รถ​รบ​เหล็ก​เก้า​ร้อย​คัน และ​ได้​บีบ​บังคับ​คน​อิสราเอล​อย่าง​ร้าย​ถึง​ยี่สิบ​ปี

พระคัมภีร์บันทึกว่า เดโบราห์เป็นผู้วินิจฉัย  เป็นผู้หญิง  ในการทำหน้าที่ผู้วินิจฉัยของเดโบราห์แตกต่างจากผู้วินิจฉัยคนอื่นๆ เพราะนางเป็นผู้หญิง พระคัมภีร์บันทึกว่า นางเป็นผู้เผยพระวจนะ ที่ทำงานผลักดันบาราคให้ทำหน้าที่ผู้วินิจฉัย (ซึ่งพระคัมภีร์เดิมไม่ได้เรียกบาราคว่าผู้วินิจฉัย แต่พระคัมภีร์ใหม่ได้เอ่ยชื่อของบาราคเทียบคู่กับผู้วินิจฉัยคนอื่นๆ) เดโบราห์ได้รับการยกย่องในพระคัมภีร์เดิม ในฐานะผู้วินิจฉัย

ผู้วินิจฉัย 4:4-5  4 คราว​นั้น​ผู้เผย​พระ​วจนะ​หญิง​คน​หนึ่ง​ชื่อ​เด​โบ​ราห์ ภรรยา​ของลัปปิ​โดท​เป็น​ผู้​วินิจฉัย​คน​อิสราเอล​สมัย​นั้น​5 นาง​เคย​นั่ง​อยู่​ใต้​ต้น​อินทผลัม​เด​โบ​ราห์​ที่​อยู่​ระหว่าง​รามาห์ และเบธเอล​ใน​แดน​เทือกเขา​เอฟราอิม และ​คน​อิสราเอล​ก็​มา​หา​นาง​ที่​นั่น เพื่อให้​ชำระ​ความ​

และพระเจ้าทรงใช้ให้เดโบราห์ริเริ่มการกอบกู้คนอิสราเอลออกจากมือของกษัตริย์ยาบินที่บีบบังคับคนอิสราเอลมานานถึงยี่สิบปี โดยใช้คนให้ไปตามบาราคที่เป็นผู้ชาย เป็นผู้นำของเผ่านัฟทาลี  เพื่อให้เกณฑ์คนเพื่อสร้างกองทัพ ขึ้นรบกับกษัตริย์ยาบิน  เดโบราห์ได้สั่งให้บาราคเกณฑ์คนจากเผ่าตัวเองแล้ว ยังให้เกณฑ์จากเผ่าใกล้ตัว คือ เศบุลูนอีก 10,000 คนด้วย

ผู้วินิจฉัย 4:8-9  8 บา​รา​คจึง​ตอบ​นาง​ว่า “ถ้า​แม้​นาง​ไป​กับ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​ไป​ถ้า​แม้​นาง​ไม่​ไป​กับ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​ก็​ไม่​ไป”9 นาง​จึง​ตอบ​ว่า “ฉัน​จะ​ไป​กับ​ท่าน​แน่ แต่​ว่า​ทาง​ที่​ท่าน​ไป​นั้น​จะ​ไม่​นำ​ท่าน​ไป​ถึง​ศักดิ์ศรี เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ขาย​สิ​เส​รา​ไว้​ใน​มือ​ของ​หญิง​คน​หนึ่ง” แล้ว​นาง​เด​โบ​ราห์​ก็​ลุก​ขึ้น​ไป​กับ​บา​รา​คถึง​เมือง​เค​เดช​

ตรงนี้ เราจะเห็นความเป็นผู้หญิงของเดโบราห์ในฐานะผู้อุปถัมภ์ผู้ชายอย่างบาราค ในบทบาทของผู้วินิจฉัย ที่เข้มแข็งและเป็นที่ปรึกษาที่คอยสนับสนุนบาราคที่ยังอยู่ในความกลัว

….“พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​อิส​รา​เอล​ทรง​บัญ​ชา​ท่าน​ว่า ‘จง​ไป​รวบ​รวม​พล 10,000 คน จาก​เผ่า​นัฟ​ทา​ลี​และ​เผ่า​เศ​บู​ลุน​ไว้​ที่​ภูเขา​ทาโบร์7 และ​เรา​จะ​ชัก​นำ​สิเส​รา​แม่​ทัพ​ของ​ยา​บิน​ให้​มา​พบ​กับ​เจ้า​ที่​แม่​น้ำ​คีโชน พร้อม​กับ​รถ​รบ​และ​กอง​ทหาร​ของ​เขา และ​เรา​จะ​มอบ​เขา​ไว้​ใน​มือ​ของ​เจ้า’ ”

พระเจ้าทรงมอบศัตรูไว้ในมือบาราคแล้ว แต่…ความกลัวของบาราคทำให้ศักดิ์ศรีแห่งชัยชนะนี้ ตกไปอยู่ในมือของหญิงคนหนึ่ง ซึ่งนั่นก็คือ ยาเอล ที่พระคัมภีรืยกย่องในบทเดียวกันว่า คือคนที่ฆ่าสิเสรา แม่ทัพของยาบิน และทำให้ยาบินขยาดจนพ่ายแพ้ต่ออิสราเอล

23 ดังนี้​แหละ​ใน​วัน​นั้น ​พระ​เจ้า​ทรง​กระทำ​ให้​ยา​บิน​กษัตริย์​คานาอัน​นอบ​น้อม​ต่อ​คน​อิสราเอล​24 และ​มือ​ของ​คน​อิสราเอล​ก็​กระทำ​ต่อ​ยา​บิน​หนัก​ขึ้น​ทุก​ที จน​เขา​ทั้ง​หลาย​ได้​ทำลาย​ยา​บิน​กษัตริย์​เมือง​คานาอัน​เสีย​

นางยาเอล ทำอะไร กับแม่ทัพสิเสรา …..

ผู้วินิจฉัย 5:24 24 “หญิง​ที่​น่า​สรร​เสริญ​ที่​สุด​ก็​คือ​ยา​เอล ภรรยา​ของ​เฮ​เบอร์​คน​เค​ไนต์ ใน​พวก​ผู้หญิง​ที่​อยู่​ใน​เต็นท์ นาง​น่า​สรร​เสริญ​ที่​สุด

เหตุการณ์สู้รบระหว่าง กองทัพของบาราคที่มีเดโบราห์เป็นผู้วินิจฉัย ทำให้บาราคกลายเป็นผู้วินิจฉัยด้วย  กองทัพของแม่ทัพสิเสราแตกพ่าย และสิเสราต้องหนีไปหลบซ่อนการไล่ล่าของบาราค ในเต็นท์ของนางยาเอล และนางยาเอลได้ให้ที่พักพิงแก่สิเสรา ให้น้ำนมดื่มแทนน้ำ  แทนที่สิเสราจะซ่อนตัวอย่างเดียว แต่กลับนอนหลับสนิทชนิดที่ความเป็นผู้หญิงที่อ่อนแออย่างนางยาเอลจะสามารถเอาหมุดตอกเสาเต็นท์มาปักหัวของสิเสรา และไม่ต้องมีการรบราฆ่าฟันกันภายในเต็นท์ของนาง เมื่อบาราคไล่ตามสิเสรามาถึง…..

ความเป็นผู้หญิงของยาเอล ทำให้นางและครอบครัวปลอดภัยจากสงครามที่ยังไม่จบสิ้นดี ยังมีการไล่ล่า และการหลบซ่อนเพื่อปกป้องตนเองของสิเสรา ที่พร้อมจะสู้กลับเมื่อมีกำลัง หรือโอกาส หากการหนีครั้งนี้สำเร็จ ก็จะกลับมาเอาคืนกับคนอิสราเอลแน่นอน

ผู้หญิงที่ถูกกล่าวถึงในบทผู้วินิจฉัยนี้ ผ่านไปแล้วสองคน

1.ผู้หญิงที่ปรึกษา ด้วยถ้อยคำที่มาจากพระเจ้า อย่างเดโบราห์

2. ผู้หญิงที่ปกป้องครอบครัว และรับการยกย่องจากพระเจ้า อย่าง ยาเอล

3. ผู้หญิงที่เป็นแม่ของสิเสรา การรอคอยที่ไม่มีวันกลับของลูกชาย

ผู้วินิจฉัย 5:28  28 “เธอ​มอง​ออกไป​ตาม​ช่อง​หน้าต่าง มารดา​ของ​สิ​เส​รา​มอง​ไป​ตาม​บาน​เกล็ด ร้อง​ว่า ‘ทำไม​หนอ รถ​รบ​ของ​เขา​จึง​มา​ช้า​เหลือเกิน ทำไม​ล้อ​รถ​รบ​ของ​เขา​จึง​เนิ่น​ช้า​อยู่’

4. ผู้หญิงในบรรดาภรรยาของสิเสรา หลอกตัวเองว่าทุกอย่างยังปกติดี

ผู้วินิจฉัย 5:29-30 29 บรรดา​สตรี​สูง​ศักดิ์​และ​ปราด​เปรื่อง​ของ​นาง​จึง​ตอบ​นาง อัน​ที่​จริง นาง​รำ​พึง​ตอบ​ตัว​เอง​ว่า 30 ‘พวก​เขา​คง​กำลัง​แบ่ง​ของ​ริบ​ที่​ได้​มา​กัน หญิง​หนึ่ง​หรือ​สอง​คน​ตก​เป็น​ของ​ชาย​หนึ่ง​คน ผ้า​ย้อม​สี​ที่​ริบ​มา​เป็น​ของ​สิเส​รา ผ้า​ย้อม​สี​ที่​ปัก​ลวด​ลาย ผ้า​ย้อม​สี​ที่​ปัก​ลวด​ลาย​สอง​หน้า​สำ​หรับ​พัน​คอ​ของ​ข้า​เป็น​ของ​ที่​ริบ​มา’

คำถามวันนี้ มาถึงทุกคนที่เป็ผู้หญิงทั้งหลาย เราอยากจะใช้ความเป็นผู้หญิงของเราในจังหวะของชีวิตแบบใด ในสี่แบบของความเป็นผู้หญิงในพระคัมภีร์ตอนนี้   และผู้ชายในวันนี้  ท่านอยากจะอยู่ตรงไหน กับความเป็นผู้หญิงของความเป็นผู้หญิงทั้งสี่แบบนี้

5. บาราค เป็นผู้วินิจฉัยแต่ชื่อ แต่ศักดิ์ศรีการเป็นผู้วินิจฉัยเป็นของยาเอล

6. สิเสรา เป็นลูกชายที่ตายไปของแม่ และสามีที่ตายไปของภรรยา

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ความเป็นผู้หญิง ของแม่ ภรรยา และพี่สาวน้องสาวทั้งหลาย อยู่รอบๆตัวเรา เพียงแต่เราจะอยู่อย่างไร กับความเป็นผู้หญิงเหล่านี้ ตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงสร้างผู้หญิงไว้ให้เป็นคู่อุปถัมภ์  เป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้ปกป้อง และไม่ต้องมาเป็นผู้หญิงที่โศกเศร้า หลอกตัวเอง ผู้ชายก็จะไม่สูญเสียศักดิ์ศรีของตนเองให้กับความเป็นผู้หญิงเพียงแค่ความกลัว และความไม่เชื่อไว้วางใจในพระเจ้า

By admin