“สารภาพบาปและขอโทษ“

คำว่า “ขอโทษ” เป็นคำที่คนส่วนใหญ่มักจะเอ่ยยากที่สุด แต่ก็เป็นคำที่ได้ใจคนมากที่สุดเช่นกัน และการสารภาพว่าได้ทำผิด ด้วยเป็นฝ่ายริเริ่มก่อน ก็เป็นชัยชนะตัวเองที่ยิ่งใหญ่

1ยอห์น 1:9 9 ถ้า​เรา​สารภาพ​บาป​ของ​เรา ​พระ​องค์​ทรง​สัตย์​ซื่อ​และ​เที่ยง​ธรรม ​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้งสิ้น​

พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการสารภาพบาป โดยเฉพาะการสำนึกว่า ได้ทำผิดต่อพระเจ้า และทำผิดต่อผู้อื่น เป็นคุณลักษณะชีวิตเฉพาะของคนที่รู้จักพระเจ้า (คริสเตียน) ทุกคน

ยากอบ 5:16 16 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สารภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษฐาน​เพื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​พ้น​โรคภัย คำ​อธิษฐาน​ของ​ผู้​ชอบธรรม​นั้น​มี​พลัง​ทำ​ให้​เกิดผล​

การสารภาพบาปต่อกันและกันในหนังสือยากอบตอนนี้ คือการขอโทษและยกโทษให้แก่กันและกัน อย่างครบถ้วนทั้งสองฝ่าย  พระเยซูทรงสอนเรื่องการยกโทษให้อภัยกัน เป็นเรื่องสำคัญต่อพระเจ้าด้วย

มัทธิว 5:23-24  23 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ท่าน​นำ​เครื่องบูชา​มาถึง​แท่น​บูชา​แล้ว และ​ระลึก​ขึ้น​ได้​ว่า พี่​น้อง​มี​เหตุ​ขัด​เคือง​ข้อ​หนึ่ง​ข้อ​ใด​กับ​ท่าน​24 จง​วาง​เครื่องบูชา​ไว้​ที่​หน้า​แท่น​บูชา กลับไป​คืน​ดี​กับ​พี่​น้อง​ผู้​นั้น​เสียก่อน แล้ว​จึง​ค่อย​มา​ถวาย​เครื่องบูชา​ของ​ท่าน​

พระเยซูทรงสอนเรื่องการคืนดีกัน หมายถึง การยกโทษให้อภัยกัน ก่อนที่จะมานมัสการพระเจ้า เพราะการนมัสการพระเจ้าเป็นเรื่องของจิตใจภายใน หากจิตใจภายในไม่ถูกต้องต่อคนก็ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าด้วย  พระเยซูยังสอนเรื่องการอธิษฐานแก่สาวกว่า หนึ่งในสาระสำคัญของการอธิษฐานก็คือเรื่องการยกโทษให้แก่กันและกัน มีความเชื่อมโยงกับการรับการยกบาปผิดจากพระเจ้าด้วย เป็นความสัมพันธ์สามเหลี่ยม (ระหว่าง พระเจ้ากับเรา เรากับผู้อื่น และเรากับพระเจ้า)

มัทธิว 6:12 12 และ​ขอ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ผิด​ของข้า​พระ​องค์ เหมือน​ข้า​พระ​องค์​ยกโทษ​ผู้​ที่​ทำ​ผิด​ต่อ​ข้า​พระ​องค์​นั้น

สังเกตว่า วิถีชีวิตคริสเตียนที่เดินในทางเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้า จะมีเรื่องของการยกโทษให้อภัยกันเสมอ จะเรียกว่า ตลอดชีวิตก็ว่าได้ แม้จะยาก ก็จะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ และนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ก่อนแล้วว่า ใครจะติดตามในทางของพระองค์ จะต้องตระหนักเสมอว่า ต้องต่อสู้กับตัวเอง และต้องชนะให้ได้  ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เราทุกคนสามารถเผชิญกับเรื่องนี้ได้ อาเมน

มัทธิว 16:24 24 ขณะนั้น​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา​ให้​ผู้​นั้น​เอาชนะ​ตัวเอง และ​รับ​กางเขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา

Leave a Comment