“พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”

เราอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ  ไปทั่วโลก และประเทศไทยเองก็รับผลกระทบ ทั้งจากภายนอก และผลต่อเนื่องภายในประเทศของเราเองด้วย  จนมีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ธุรกิจอะไรในเวลานี้ ที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่รอดได้  บางคนก็แนะนำว่า ธุรกิจด้านอาหาร เพราะคนต้องกิน บางคนก็ว่า โรงพยาบาล เพราะคนป่วยต้องหาหมอ รับการรักษา บางคนก็ว่า ธุรกิจที่เกิดใหม่ จากการดิสรัปชั่นของธุรกิจที่กำลังจะหายไปจากวงจรธุรกิจ  ด้วยการเอาปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานแทน  คนทำงานธนาคารก็กำลังจะตกงาน ยังมีอีกหลายอาชีพที่กำลังจะตกงาน  อาชีพเหล่านี้ เคยเลี้ยงดูคนมากมาย  แต่กำลังจะสูญหายไปจากวงจรการเลี้ยงดู  เรากำลังอยู่ในวงจรของการเลี้ยงดูอะไร?

พระคัมภีร์ที่กล่าวถึงการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้า ยังจะใช้ได้อีกหรือ?

สดุดี 23:1  1 ​พระ​เจ้า​ทรง​เลี้ยง​ดู​ข้าพเจ้า​ดุจ​เลี้ยง​แกะ ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​ขัด​สน

ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระคัมภีร์ตอนนี้ เป็นจริง และมีชีวิต ไม่ตาย และทรงพลานุภาพตลอดกาล และจนถึงวันนี้ และวันต่อไปในชีวิตของข้าพเจ้า และพี่น้องที่เชื่ออย่างเดียวกัน ใช่ไม๊?

 พระเจ้าทรงเลี้ยงดู  คนของพระองค์  ตัวอย่างเรื่องเอลียาห์ กับอีกา   ในเวลานั้นคนที่ประกาศตัวเป็นคนของพระเจ้าเหลืออยู่คนเดียวคือ  เอลียาห์  ส่วนที่เหลือไม่ถูกฆ่าตาย ก็ซ่อนตัวกันหมด  พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเอลียาห์อย่างผิดธรรมชาติ  ด้วยการให้อีกา คาบขนมปังและเนื้อ มาเลี้ยงเอลียาห์

1พงศ์กษัตริย์ 17:1-6 1 ฝ่าย​เอลียาห์​ชาว​ทิช​บี​ผู้​ซึ่ง​ตั้ง​อาศัย​อยู่​ใน​กิเล​อาด ได้​ทูล​อา​หับ​ว่า “​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​แห่ง​อิสราเอล ผู้​ซึ่ง​ข้า​พระ​บาท​ปฏิบัติ​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่​แน่​ฉัน​ใด จะ​ไม่​มี​น้ำค้าง​หรือ​ฝน​ใน​ปี​เหล่า​นี้ นอก​จาก​ตาม​คำ​ของ​ข้า​พระ​บาท”2 แล้ว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​มายัง​ท่าน​ว่า​3 “จง​ออกไป​จาก​ที่นี่​และ​หัน​ไป​ทาง​ตะวันออก และ​ซ่อน​ตัว​อยู่​ที่​ข้าง​ลำ​ธารเค​รีท ซึ่ง​อยู่​ทาง​ตะวันออก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน​4 เจ้า​จะ​ดื่ม​น้ำ​จาก​ลำ​ธาร และ​เรา​ได้​บัญชา​ให้​กา​เลี้ยง​เจ้า​ที่​นั่น”5 ท่าน​จึง​ไป​และ​กระทำ​ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า ท่าน​ไป​อาศัย​อยู่​ที่​ข้าง​ลำ​ธารเค​รีท ซึ่ง​อยู่​ทาง​ตะวันออก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน​6 และ​กา​ก็​นำ​ขนม​ปัง​และ​เนื้อ​มา​ให้​ท่าน​ใน​เวลา​เช้า และ​นำ​ขนม​ปัง​และ​เนื้อ​มา​ใน​เวลา​เย็น​และ​ท่าน​ก็​ดื่ม​น้ำ​จาก​ลำ​ธาร​

ขนมปังและเนื้อ มาจากไหน ถ้าไม่ใช่จากโต๊ะ หรือครัวของคนที่ยังมีอาหารในขณะที่สถานการณ์กันดารอาหาร  ทุกชีวิตเดือดร้อน ขาดแคลนกันหมด คนที่มีน้อยก็แทบไม่มี ส่วนคนที่มีมาก ก็มีน้อยลง สัตว์ต่างๆก็เดือดร้อน  แน่นอนว่า ต้องเกิดการแย่งชิงอาหาร อีกาเป็นสัตว์ที่ก็ใช้วิธีแย่งชิงอาหาร และน่าจะชิงอาหารมาจากโต๊ะของคนที่ยังมีอาหาร   พระเจ้าใช้อีกา มาเลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระองค์ ด้วยกาหลายตัวน่าจะนคาบเนื้อบ้าง และขนมปังบ้าง มายังที่ที่ยังมีน้ำ เพื่อมันจะอยู่รอด น่าสนใจว่า พวกอีกา มาที่ลำธารน้ำ  เพราะน้ำคือสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอาหารในปากของมัน ที่มันจะต้องคายออก เพื่อดื่มน้ำ เอลียาห์ไปอยู่ในที่ที่ พระเจ้าสั่ง ว่า ให้ไปที่ลำธารเครีธ แล้วจะพบกับการเลี้ยงดูของพระเจ้า ผ่านอีกกา

พระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับหญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ เกี่ยวกับ สิ่งที่จำเป็นคือน้ำที่จะดับกระหาย ที่จะดื่มแล้วไม่กระหายอีกเลย  นั่นคือ การดับกระหายของจิตวิญญาณด้วยน้ำพุแห่งชีวิต

ยอห์น 4:14 14 แต่​ผู้​ที่​ดื่ม​น้ำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้แก่​เขา​นั้น จะ​ไม่​กระหาย​อีก​เลย น้ำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​เขา​นั้น จะ​บังเกิด​เป็น​บ่อ​น้ำพุ​ใน​ตัว​เขา​พลุ่ง​ขึ้น​ถึง​ชีวิต​นิรันดร์”

ลำธารเครีธ ของเอลียาห์ สำหรับเราทั้งหลาย ก็คือ พระเยซูคริสต์ ที่เป็นลำธารให้น้ำดื่ม ที่เราจะดื่มและไม่กระหายอีกเลย ลำธารเครีธยังมีวันแห้ง แต่ลำธารของพระเยซูคริสต์ ไม่มีวันแห้ง และยิ่งอยู่ใกล้พระเยซู แม่น้ำแห่งชีวิต  ยิ่งทำให้เราได้พบกับการเลี้ยงดูของพระเจ้า  เพราะทุกชีวิตจะมาที่นี่ และชีวิตที่มี ที่จะแบ่งปันก็จะมารวมกันที่นี่ เพราะที่นี่มีน้ำแห่งชีวิต

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู  ในที่ที่มี มีชีวิต (ที่เกิดจากการรับการหล่อเลี้ยงด้วยน้ำแห่งชีวิต)  และมีน้ำแห่งชีวิตที่จะแบ่งปันให้กับทุกชีวิตที่ต้องการดับกระหาย  กษัตริย์ดาวิด ได้เขียนหนังสือสดุดี ตอนหนึ่งกล่าวถึง ความกระหายหาพระเจ้าของท่าน อย่างกวางกระหายหาน้ำ เหมือนกวางที่ให้คุณค่าของชีวิตอยู่ที่น้ำ

สดุดี 42:1-2 1 กวาง​กระเสือก​กระสน​หา​ลำ​ธาร​ที่​มี​น้ำ​ไหล​ฉัน​ใด ข้า​แต่​พระ​เจ้า จิต​วิญญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​ก็​กระเสือก​กระสน​หา​พระ​องค์​ฉัน​นั้น2 จิต​วิญญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​กระหาย​หา​พระ​เจ้า หา​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์ เมื่อไร​ข้า​พระ​องค์​จะ​ได้มา​เห็น​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู  ความต้องการได้พบกับการมีให้ คนที่ต้องการ กับคนที่สามารถตอบความต้องการ มาเจอกัน เหมือนคนที่มีกำลังซื้อ จะพบกับคนขายของที่เขาต้องการได้อย่างไร ในยุคของเรา  มีสารพัด ช็อปปี้ ลาซาด้า … แต่ก็มีการแข่งขันกันมากมาย หลายร้านค้า  ความชอบ การคัดสินใจของคน และสารพัดกลยุทธในการแย่งชิงลูกค้ากัน  มีธุรกิจเกิดใหม่ ที่เกิดจากความขี้เกียจของคน  รับซื้อ รับจัดการ ให้อาหารมาถึงหน้าบ้าน โดยไม่ต้องออกไปไหน  ยิ่งตอนนี้ มีปัญหา เชื้อโรค ไวรัสโดโรน่าสายพันธ์ใหม่ ทำให้ไม่อยากไปไหน พาเอา ไม่อยากมาโบสถ์ด้วย ทุกอย่างออนไลน์ ส่งตรงถึงบ้านหมด  เราจะพบกับการเลี้ยงดูแบบไหน..

การเลี้ยงดูของพระเจ้า  มีการจัดเตรียมของพระองค์ อย่างเรื่องราวเรื่องการกันดารอาหารที่รุนแรงครั้งแรกทั่วโลก เกิดขึ้นในยุคสมัยโบราณ ที่พระคัมภีร์บันทึกเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของพระเจ้า และการจัดเตรียมของพระองค์  ในเรื่องราวของโยเซฟ

ปฐมกาล 41:56-57 56 การ​กันดาร​อาหาร​แผ่​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน โยเซฟ​ก็​เปิด​ฉาง​ออก​ขาย​ข้าว​แก่​ชาว​อียิปต์ เพราะ​การ​กันดาร​อาหาร​ใน​แผ่นดิน​รุนแรง​มาก​57 ยิ่ง​กว่า​นั้น​ทั้ง​โลก​ก็​มายัง​ประเทศ​อียิปต์​หา​โยเซฟ​เพื่อ​ซื้อ​ข้าว เพราะ​การ​กันดาร​อาหาร​ร้ายแรง​ทั่ว​โลก​

เรื่องราวของโยเซฟ ที่เป็นลูกคนเล็ก ถูกพี่ชายกลั่นแกล้ง หมั่นใส้ เพราะพ่อรักโยเซฟมากเนื่องจากเป็นลูกที่เกิดจากความรักของพ่อกับแม่ ส่วนพี่ชาย ที่เกิดมาก่อน คือการยัดเยียดของคนอื่นๆ  โยเซฟ เป็นเด็กที่มีความฝัน และพระเจ้าทรงให้โยเซฟฝันถึงอนาคต ที่โยเซฟไม่เข้าใจ และในความไม่เข้าใจของเขา ทำให้เขาเล่าความฝันให้กับพี่ๆ กับพ่อ คนที่เขาไว้ใจมากที่สุด แต่เนื้อหาของความฝัน ทำให้คนเหล่านั้น คิดว่า โยเซฟต้องการจะปกครองพวกเขา ความฝัน ถึง ฝ่อนข้าวของพ่อและพี่ๆ มากราบไหว้ ฝ่อนข้าวของโยเซฟ   และยังฝันแบบระดับจักรวานมากราบไหวโยเซฟ พี่ๆก็เลยยิ่งโกรธ โยเซฟ จากทุนเดิมที่พี่ๆไม่ชอบโยเซฟอยู่แล้ว เรื่องพ่อรักลูกไม่เท่ากัน  วันหนึ่ง พ่อใช้ให้โยเซฟไปดูพี่ๆทำงานในทุ่ง พวกพี่ๆก็เลยรวมหัวกัน จับโยเซฟ โยนลงบ่อ และก็เลยเถิดไปถึงการกำจัดโยเซฟ ออกไปด้วยการขายน้องไปให้กับพวกค้าทาส  และกลับไปโกหกพ่อว่า โยเซฟถูกสัตว์ป่ากัดตาย …ชีวิตของโยเซฟ ได้พลัดพรากจากบ้าน ตั้งแต่เวลานั้น จนไปเป็นทาสรับใช้ในบ้านของข้าราชการของฟาโรห์ ถูกทดลองให้ทำบาป โดยภรรยาของข้าราชการพยายามปลุกปล้ำ เมื่อไม่สำเร็จ ก็ใส่ร้ายโยเซฟ หาว่า โยเซฟต้องการทำบาป เรื่องเพศกับภรรยาเจ้านาย โยเซฟก็ถูกจับใส่คุกชนิดขังลืม จนได้พบกับคนใช้ของฟาโรห์ โยเซฟก็ทำนายฝันให้ จนถูกลืมอีก จนฟาโรห์ฝัน และโยเซฟได้มีโอกาสทำนายฝันให้กับฟาโรห์ คือการเปิดเผยอนาคตของโลก โดยพระเจ้า ว่า โลกในเวลานั้นจะพบกับ การกันดารอาหารรุนแรง ชนิดที่คนจะลืมว่า ความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างไร  และโยเซฟคือคนที่ฟาโรห์ตั้งให้เป็นผู้เตรียมตัวสำหรับรับมือกับการกันดารอาหารนั้น อียิปต์จึงเป็นประเทศที่ร่ำรวย และมีอาหารมากที่สุดในโลก เวลานั้น เพราะมีการจัดเตรียมที่ดี โดยโยเซฟที่ฟาโรห์มองเห็นการทรงสถิตของพระเจ้าในตัวของโยเซฟ

เรื่องราวของโยเซฟ คือการเลี้ยงดูของพระเจ้า ที่มีกระบวนการแผนการตระเตรียมที่มาจากพระเจ้า ผ่านคนที่มีการทรงสถิตของพระเจ้า

วันนี้ เรากำลัง เผชิญกับ เศรษฐกิจโลกที่ถูกซ้ำเติมด้วยภัยธรรมชาติ จากการทำลายด้วยฝีมือของคน  เราต้องการ การเลี้ยงดูของพระเจ้า และพระเจ้าทรงเลี้ยงดูคนของพระองค์แน่นอน   เรื่องราวในพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์  แต่เป็นแผนการของพระเจ้า ที่ยังดำเนินต่อเนื่องกับคนของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย

 พระเจ้าทรงเลี้ยงดู ผ่านคนที่มีการทรงสถิตของพระเจ้า 

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู  ผ่านการตระเตรียมของพระองค์  หนทางชีวิตของโยเซฟ คือบทเรียน และกระจกสะท้อนให้กับคนของพระเจ้าว่า พวกเขากำลังผ่านช่วงใดของการตระเตรียมของพระเจ้า  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ในทางของพระเจ้า ไม่มีทางลัด ทุกบทเรียนคือทางที่คนของพระองค์ต้องเดินผ่าน

มีคำพูดอีกว่า อย่าเหยียบขี้หมากองเดิม แปลว่า จงสอบให้ผ่านบทเรียนของชีวิต  ที่ผ่านมาให้มันเพียงพอได้แล้วกับการทำอะไรซ้ำๆแล้วก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม  อย่าถอยหลังกลับ แต่จงก้าวหน้า เคลื่อนไปข้างหน้า  อันไหนไม่ได้ผล ก็เลิก ทำอะไรใหม่ กับสิ่งใหม่ๆ

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู   ด้วยความสดใหม่  

อิสยาห์ 43:19  19 ดู​เถิด เรา​กำลัง​กระทำ​สิ่ง​ใหม่ งอก​ขึ้น​มา​แล้ว เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ เรา​จะ​ทำทาง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร และ​แม่น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู  ผ่านความเชื่อฟัง (เอลียาห์ กับหญิงม่ายชาวเศราฟัท) เมื่อน้ำในลำธารเครีธแห้งหมด พระเจ้าสั่งให้เอลียาห์เดินทางออกจากเขตแดนของตนเอง ออกไปยังเขตแดนของหญิงม่ายชาวเศราฟัท ไปเพื่ออยู่กับครอบครัวที่ยากจนที่สุด และการเลี้ยงดูเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ สวนกระแสความยากจน.. แป้งและน้ำมันในไหของครอบครัวนี้  มีตลอดเวลา เพื่อเลี้ยงดู ตลอดที่เกิดภาวะฝนไม่ตกสามปีครึ่ง

1พงศ์กษัตริย์ 17:14-16 14 เพราะ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​อิสราเอล​ตรัส​ดังนี้​ว่า ‘แป้ง​ใน​หม้อ​นั้น​จะ​ไม่​หมด และ​น้ำ​มัน​ใน​ไห​นั้น​จะ​ไม่​ขาด จนกว่า​จะ​ถึง​วันที่​พระ​เจ้า​ทรง​ส่ง​ฝน​ลง​มายัง​พื้นดิน’ ”15 นาง​ก็​ไป​กระทำ​ตาม​คำ​ของ​เอลียาห์ นาง ตัว​ท่าน​และ​ครอบครัว​ของ​นาง​ก็​รับประทาน​อยู่​หลาย​วัน​16 แป้ง​ใน​หม้อ​ก็​ไม่​หมด น้ำ​มัน​ใน​ไห​ก็​ไม่​ขาด ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ซึ่ง​ตรัส​ทาง​เอลียาห์

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู  ตราบใดที่เรายังยึดมั่นในพระเยซูคริสต์ และเดินในทางเดียวกันกับคำสอนของพระองค์

มัทธิว 6:25, 32 25 “เหตุ​ฉะนั้น เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ร่างกาย​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​มิใช่​หรือ และ​ร่างกาย​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่งห่ม​มิใช่​หรือ​….32 เพราะ​ว่า​พวก​ต่างชาติ​แสวงหา​สิ่งของ​ทั้ง​ปวง​นี้ แต่​ว่า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า ท่าน​ต้อง​การ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​

Leave a Comment