“รักพระเจ้า สำคัญไฉน?”

1ยอห์น 4:20-21 20 ถ้า​ผู้ใด​ว่า “ข้าพเจ้า​รัก​พระ​เจ้า” และ​ใจ​ยัง​เกลียด​ชัง​พี่​น้อง​ของ​ตน ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​พูด​มุสา เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไม่​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ที่​แล​เห็น​แล้ว จะ​รัก​พระ​เจ้า​ที่​ไม่​เคย​เห็น​ไม่ได้​21 ​พระ​บัญญัติ​นี้​เรา​ทั้ง​หลาย​ก็​ได้มา​จาก​พระ​องค์ คือ​ว่า​ให้​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า​นั้น​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ด้วย​

พระคัมภีร์หนึ่งยอห์นตอนนี้ บอกอย่างชัดเจนว่า การรักพระเจ้ามีผลต่อการรักพี่น้องของตน  คำว่า พี่น้องของตน ในที่นี้ หมายถึง พี่น้องแท้ๆ และรวมถึงพี่น้องในพระคริสต์  ความเป็นพี่น้อง หมายถึงความเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน หรือพี่น้องในพระคริสต์  ล้วนมีช่วงเวลาที่เหมือนกัน คือการอยู่ร่วมกัน การใช้ชีวิตด้วยกัน พบปะกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน และการอยู่ด้วยกัน ก็เหมือนลิ้นกับฟัน ย่อมมีการผิดจังหวะของคำพูด การกระทำ และแม้แต่ความเข้าใจผิด อาจเกิดขึ้นได้ และแม้แต่จะคิดในใจ ที่หนึ่งยอห์นใช้คำว่า  ​ใจ​ยัง​เกลียด​ชัง​พี่​น้อง​ของ​ตน…

รักพระเจ้า สำคัญที่ตรงนี้ หนึ่งยอห์นกล่าวต่อไปว่า…เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไม่​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ที่​แล​เห็น​แล้ว จะ​รัก​พระ​เจ้า​ที่​ไม่​เคย​เห็น​ไม่ได้  คนที่บอกว่ารักพระเจ้า และยังเกลียดชังพี่น้อง  แม้คำพูดและการกระทำไม่ได้แสดงออก พระคัมภีร์กล่าวว่า  เพียงแต่คิดในใจ ก็ถือว่า มุสา (โกหก) แล้ว

คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า​นั้น​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ด้วย​ พระคัมภีร์กล่าวอีกว่า นี่คือ บัญญัติที่ผู้พระเจ้าประทานให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์  รากศัพท์กรีก คำว่า บัญญัติ  แปลว่า คำสั่ง (ธรรมะ) มาจากคำกรีกต้นฉบับที่แปลว่า ใบสั่งยา  รักพระเจ้า คือการตอบสนองต่อความรักที่พระเจ้าทรงรักเราก่อน

1ยอห์น 4:19   19 เรา​ทั้ง​หลาย​รัก ​ก็​เพราะ​พระ​องค์​ทรง​รัก​เรา​ก่อน​

2เปโตร 1:5-10  5 เพราะ​เหตุ​นี้​เอง ท่าน​จง​อุตส่าห์​จน​สุดกำลัง​ที่​จะ​เอา​คุณธรรม​เพิ่ม​ความ​เชื่อ เอา​ความ​รู้​เพิ่ม​คุณธรรม​6 เอา​ความ​เหนี่ยว​รั้ง​ตน​เพิ่ม​ความ​รู้ เอา​ขันตี​เพิ่ม​ความ​เหนี่ยว​รั้ง​ตน และ​เอา​ธรรม​เพิ่ม​ขันตี​7 เอา​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง​เพิ่ม​ธรรม และ​เอา​ความ​รัก​คน​ทั่วไป​เพิ่ม​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง​8 ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เพียบพร้อม​ด้วย​ของ​ประทาน​เหล่า​นี้​แล้ว ​ก็​จะ​กระทำ​ให้​ท่าน​เกิด​ประโยชน์ และ​เกิดผล​ที่​ได้​ซาบซึ้ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา​9 เพราะ​ว่า​ผู้ใด​ที่​ขาด​ธรรม​เหล่า​นี้​ก็​เป็น​คน​ตา​บอด​ตา​สั้น และ​ลืม​ไป​ว่า​ตน​ได้รับ​การ​ชำระ​ให้​พ้น​ความ​ผิด​บาป​แล้ว​10 เพราะ​ฉะนั้น พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย จง​ยิ่ง​อุตส่าห์​กระทำ​ตน​ให้​เป็นไป​ตาม​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เรียก​และ​ทรง​เลือก​ท่าน​ไว้​แล้ว​นั้น เพราะ​ว่า​ถ้า​ท่าน​ประพฤติ​เช่นนั้น ท่าน​จะ​ไม่​พลาด​จาก​ทาง​ที่​นำไปสู่​ความ​รอด​

รักพระเจ้า…สำคัญไฉน?  ความรักที่เรามีต่อพี่น้องและคนทั่วไปจะเพิ่มหรือลด ก็เพราะเรารักพระองค์มากหรือน้อยนั่นเอง​  ยิ่งเรารักพระเจ้ามากเท่าใด เรายิ่งรักพี่น้องมากเท่านั้น …..

By admin