“ชีวิตคริสเตียน….ต้องเลือก”

มัทธิว 6:24   24 “ไม่​มี​ผู้ใด​เป็น​ข้า​สอง​เจ้าบ่าว​สอง​นาย​ได้ เพราะ​ว่า​จะ​ชัง​นาย​ข้าง​หนึ่ง และ​จะ​รัก​นาย​อีก​ข้าง​หนึ่ง หรือ​จะ​นับ​ถือ​นาย​ฝ่าย​หนึ่ง และ​จะ​ดู​หมิ่น​นาย​อีก​ฝ่าย​หนึ่ง ท่าน​จะ​ปฏิบัติ​พระ​เจ้า​และ​จะ​ปฏิบัติ​เงิน​ทอง​พร้อม​กัน​ไม่ได้​

พระคัมภีร์ตอนนี้ บ่งบอกว่า คู่แข่งสำคัญกับพระเจ้า คือเงินทอง  ในสี่ด้าน ได้แก่ การเป็นนายกับบ่าว   ชังกับรัก  นับถือกับดูหมิ่น  และปฏิบัติพร้อมกันไม่ได้ ดูเหมือนจะเป็นการบอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคนของพระเจ้ากับเงินทองจะต้องตรงกันข้ามกับความสัมพันธ์กับพระเจ้า

คนของพระเจ้าที่ให้พระเจ้าเป็นนาย จะต้องเป็นนายของเงินทอง คือการมีเงินทองเพื่อใช้ และควบคุมเงินทองมิให้มีอิทธิพลควบคุมตนเอง และไม่ตกเป็นทาสของเงินทอง เมื่อพระเจ้าสั่ง แนะ หรือนำ เกี่ยวกับการใช้เงินทอง ก็จะตอบสนองด้วยการเชื่อฟัง

คนของพระเจ้าที่รักพระเจ้า จะชังเงินทอง ด้วยการ ไม่ใส่ใจ ไม่จดจ่อกับเงินทองตลอดเวลา  พระเยซูคริสต์ตรัสด้วยคำว่า ทรัพย์อยู่ที่ไหน ใจก็อยู่ที่นั่น แปลว่า รักเงินทอง พระเยซูสอนเกี่ยวกับการจัดการกับทรัพย์เงินทอง(ทรัพย์สมบัติ)….

มัทธิว 6:19-21  19 “อย่า​ส่ำ​สม​ทรัพย์​สมบัติ​ไว้​สำหรับ​ตัว​ใน​โลก ที่​อาจ​เป็น​สนิม​และ​ที่​แมลง​กิน​เสีย​ได้ และ​ที่​ขโมย​อาจ​ขุด​ช่อง​ลัก​เอา​ไป​ได้​20 แต่​จง​ส่ำ​สม​ทรัพย์​สมบัติ​ไว้​ใน​สวรรค์ ที่​ไม่​มี​แมลง​จะ​กิน​และ​ไม่​มี​สนิม​จะ​กัด และ​ที่​ไม่​มี​ขโมย​ขุด​ช่อง​ลัก​เอา​ไป​ได้​21 เพราะ​ว่า​ทรัพย์​สมบัติ​ของ​ท่าน​อยู่​ที่​ไหน ใจ​ของ​ท่าน​ก็​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย​

คนของพระเจ้านับถือพระเจ้า และดูหมิ่นเงินทอง แปลว่า ไม่ให้เงินทองนำหน้า ไม่ให้เกียรติและความสำคัญกับความร่ำรวย และคนที่ร่ำรวย

คนของพระเจ้าจะปฏิบัติพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ นั่นคือ ต้องเลือกว่า จะให้พระเจ้าหรือเงินทอง เป็นหนึ่งป็นเอก  เป็นอันดับแรกของการปฏิบัติ เมื่อฝ่ายใดเป็นเอก ก็จะละอีกฝ่ายไปเพื่อปฏิบัติอีกฝ่าย

ยากอบ 4:4  4 คน​ทุจริต​เอ๋ย ไม่​รู้​หรือ​ว่า การ​เป็น​มิตร​กับ​โลก​นั้น คือ​การ​เป็น​ศัตรู​กับ​พระ​เจ้า เหตุ​ฉะนั้น ผู้ใด​ใคร่​เป็น​มิตร​กับ​โลก ผู้​นั้น​ก็​ตั้ง​ตัว​เป็น​ศัตรู​กับ​พระ​เจ้า​

ชีวิตคริสเตียน….ต้องเลือก  คือการเลือกที่จะมีความสุขที่แท้จริง

1ทิโมธี 6:10  10 ด้วย​ว่า​การ​รัก​เงิน​ทอง​นั้น​เป็น​มูล​ราก​แห่ง​ความ​ชั่ว​ทั้ง​มวล และ​เพราะ​ความ​โลภ​นี่​แหละ จึง​ทำ​ให้​บาง​คน​ห่างไกล​จาก​ความ​เชื่อ และ​ตรอมตรม​ด้วย​ความ​ทุกข์​

Leave a Comment