“พระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียว” 

สูจิบัตรคริสตจักร วันนี้ ได้พูดจากหัวข้อว่า  ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์  (ฉวยโอกาส) จากพระธรรมเอเฟซัส

เอเฟซัส 5:15-18  15 เพราะ​ฉะนั้น จง​ระวัง​ใน​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​เหมือน​คน​ไร้​ปัญ​ญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญ​ญา16 จง​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์ เพราะ​ว่า​ทุก​วัน​นี้​เป็น​ยุค​สมัย​ที่​ชั่วร้าย17 เพราะ​เหตุ​นี้ อย่า​เป็น​คน​โง่​เขลา แต่​จง​เข้า​ใจ​ว่า​อะไร​คือ​พระ​ประ​สงค์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า18 และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ

คำว่า ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์  REDEEM THE TIME (ฉวยโอกาส  ฉบับแปล 1971) รากศัพท์กรีกคำว่า REDEEM แปลว่า เพื่อแลกคืนมาอย่างเต็มที่  เพื่อช่วยเหลือจากการสูญเสีย to rescue from loss

พระคัมภีร์เอเฟซัสให้เหตุผลของการสูญเสียของโอกาส ด้วยคำว่า เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย (อันตรายและอันตรายอย่างยิ่ง) รากศัพท์กรีกคำนี้ แปลคำหนึ่งที่น่าสนใจและทันยุคสมัยของเราอย่างยิ่ง ก็คือคำแปลว่า ความเจ็บป่วยจากเชื้อโรค เป็นความจริงที่เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) ได้ทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสดีๆมากมาย  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ไปร่วมอธิษฐานกับศิษยาภิบาลคริสตจักรในฝั่งธนบุรี ขณะนมัสกาพระเจ้าร่วมกับเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน  พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงกับข้าพเจ้าด้วยคำว่า กำแพงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันได้เกิดขึ้น เนื่องจากความกลัว การระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อ แพร่เชื้อ(โรค) ทำให้เรางดการทักทายกันด้วยการจับมือ การกอด การแสดงความใกล้ชิดกัน (เราใส่หน้ากากของจริงเข้าหากัน)

กำแพงนี้จะมีมากขึ้น คนจะรักษาระยะห่าง จนระยะห่างอาจกลายเป็นความรู้สึกรังเกียจ  กลายเป็นความเหินห่าง  พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเตือนเราให้อย่าสร้างกำแพงเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันให้ทำลายกำแพงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งก็ยากจะทำลายอยู่แล้ว ระวังกำแพงใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาอีก ยิ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้ยากยิ่งไปอีก

15 เพราะฉะนั้น จงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าเหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา 

พระเยซูคริสต์ทรงมีอีกนามหนึ่งว่า พระปัญญา  และพระองค์ได้ตรัสถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ภายในผู้เชื่อทุกคน พระวิญญาณจะเตือนสอน สำแดงทุกอย่างที่เป็นสติปัญญาจากพระเยซูคริสต์มายังผู้ที่เชื่อในพระองค์ โอกาสเหล่านี้อยู่กับเราทุกคนแล้ว จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์

ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์  Redeeming the time นั่นคือ การเอาคืนกลับมาสิ่งที่เสียหายไป to rescue from loss คือความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน  ดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญา คืออย่างคนที่มีพระเยซูคริสต์  การสำแดงพระปัญญาของพระเยซูคริสต์ ที่พระองค์มักจะย้ำและพูดเสมอ ก็คือ ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า the oneness of God

มาระโก 12:29-31  ​29พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​คน​นั้น​ว่า “ธรรมบัญญัติ​เอก​นั้น​คือ​ว่า โอ ชน​อิสราเอล​จง​ฟัง​เถิด ​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​เดียว 30 และ​พวก​ท่าน​จง​รัก​พระ​เจ้า​ด้วย​สุด​จิต​สุดใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​ความ​คิด​และ​ด้วย​สิ้นสุด​กำลัง​ของ​ท่าน31 และธรรม​บัญญัติ​ที่​สอง​นั้น​คือ จง​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตนเอง ​ธรรมบัญญัติ​อื่น​ที่​ใหญ่​กว่าธรรม​บัญญัติ​ทั้ง​สอง​นี้​ไม่​มี”

ในพระเจ้าไม่มีความแปรปรวน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว

ยากอบ 1:17  17 ของ​ประทาน​อัน​ดี​ทุก​อย่าง และ​ของ​ประทาน​อัน​เลิศ​ทุก​อย่าง​ย่อม​มา​จาก​เบื้อง​บน และ​ส่ง​ลง​มา​จาก​พระ​บิดา​แห่ง​บรรดา​ดวง​สว่าง ใน​พระ​บิดา​ไม่​มี​การ​แปรปรวน หรือ​ไม่​มี​เงา​อัน​เนื่องจาก​การ​เปลี่ยนแปลง​

ในความเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว ไม่มีความแตกแยก  ดังนั้น ทุกคำสอน ทุกบัญญัติ ทุกคำสั่งของพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าเดียว ย่อมมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือ  การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เอเฟซัส  2:14  14 เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​เป็น​สันติ​สุข​ของ​เรา เป็น​ผู้​ทรง​กระทำ​ให้​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน และ​ทรง​รื้อ​กำแพง​ที่​กั้น​ระหว่าง​สอง​ฝ่าย​ลง​

ความเชื่อในความเป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้า ในเชิงปฏิบัติ  ตามพระคัมภีรเอเฟซัสนี้ ก็คือ  การรื้อกำแพงที่กั้นขวางความสัมพันธ์ ไม่ใช่การสร้างกำแพง  แม้ว่า  เชื้อไวรัสโควิด19 หรือจะมีเชื้ออะไรมาก็ตาม ซึ่งทำให้เราต้องระวังตัว แต่เราจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ เป็นกับดักนำเราไปสู่ความแบ่งแยก เป็นสองวิญญาณ สองความอารมณ์

คุณหมอท่านหนึ่งได้กล่าวถึง  ความน่ากลัวของไวรัสโควิด 19 ไม่ได้อยู่ที่ตัวเชื้อโรค แต่อยู่ที่ความกลัว ความกลัวทำให้คนรังเกียจกัน แบ่งแยกกัน และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบชีวิตที่ปกติไป เป็นผิดปกติ

อย่างชีวิตของคริสเตียนที่มาโบสถ์ ก็จะเปลี่ยนไป ไม่มาโบสถ์ จากวันอาทิตย์ ก็พาลไปวันศุกร์ จากมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้อง ก็เกิดความเหินห่าง จนขาดจากกิจวัตรที่เคยเป็น

พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว  ที่ทรงเสด็จมาเพื่อจะนำคนให้กลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  รื้อกำแพงลง  พระองค์จึงให้พระวจนะที่จะฉุดสติเราทั้งหลายให้กลับคืนมา จากความกลัวเรืองเชื้อโควิด19 นี้

2ทิโมธี 1:7 7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​มิได้​ทรง​ประทาน​จิต​ที่​ขลาด​กลัว​ให้​เรา แต่​ได้​ทรง​ประทาน​จิต​ที่​กอปร​ด้วย​ฤทธิ์ ความ​รัก และ​การ​บังคับ​ตนเอง​ให้แก่​เรา

เราจะมีจิตปกติ ในยามที่สังคมกำลังถูกเขย่าให้ผิดปกติ  เราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความเป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้า   พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขลาดกลัว เพราะในพระเจ้าไม่มีความขลาดกลัว   พระเจ้าประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ เพราะพระองค์มีฤทธิ์อำนาจ พระเจ้าประทานจิตที่กอปรด้วยรัก เพราะพระองค์มีรัก และพระเจ้าประทานจิตที่กอปรด้วยการบังคับตน เพราะพระองค์ทรงควบคุมทุกอย่างได้

คำอธิษฐานของพระเยซู เรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใพระคัมภีร์ยอห์น จึงสำคัญมากสำหรับเราในวันนี้   โลกกำลังแตกแยก ประเทศกำลังแตกแยก สังคมกำลังแตกแยก ครอบครัว กำลังแตกแยก  เราต้องการพระเจ้าผู้เป็นแสงสว่างนำทางให้กับเรา พระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะให้แสงสว่างนี้แก่เราได้

คำอธิษฐานของพระเยซูในยอห์นบทที่ 17 ได้กล่าวถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สำคัญ และสำคัญที่สุด แม้แต่พระเจ้าก็ยังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป้าหมายการนำคนมาหาพระเจ้าก็คือให้ทุกคนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอง และกับพระเจ้าด้วย

ยอห์น John 17:20-23  20 “ข้า​พระ​องค์​มิได้​อธิษฐาน​เพื่อ​คน​เหล่า​นี้​พวก​เดียว แต่​เพื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​วางใจ​ใน​ข้า​พระ​องค์​เพราะ​ถ้อยคำ​ของ​เขา​21 เพื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน ดังที่​พระ​องค์ คือ​พระ​บิดา​ทรง​สถิต​ใน​ข้า​พระ​องค์ และ​ข้า​พระ​องค์​ใน​พระ​องค์ เพื่อให้​เขา​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​กับ​พระ​องค์ และ​กับ​ข้า​พระ​องค์​ด้วย เพื่อ​โลก​จะ​ได้​เชื่อ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา​22 เกียรติ​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ประทาน​แก่​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ได้​มอบ​ให้แก่​เขา เพื่อ​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน ดังที่​พระ​องค์​กับ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​นั้น​23 ข้า​พระ​องค์​อยู่​ใน​เขา​และ​พระ​องค์​ทรง​อยู่​ใน​ข้า​พระ​องค์ เพื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​อย่าง​สมบูรณ์ เพื่อ​โลก​จะ​ได้​รู้​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา และ​พระ​องค์​ทรง​รัก​เขา​เหมือน​ดังที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​ข้า​พระ​องค์​

ในคำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อสาวกของพระองค์ในอดีด ปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งหมด เพื่อคริสเตียนทุกคนจะไปให้ถึง ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า สังเกตว่า มีสามระดับของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  1. ผูกพันกับพระเจ้าอย่างลูก กับพระบิดา  (เราไม่ได้รับน้ำใจทาส แต่เป็นลูกพระเจ้า ทำให้เรามีตัวตน ที่ไม่ได้สร้างขึ้นเอง หรือถูกทำลายได้ง่ายๆอีกต่อไป ) เราจะแกร่งในท่ามกลางสังคมที่มุ่งทำลายกันและกัน
  2. ทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า (เราจะไม่เย่อหยิ่ง ทะนงตน เพื่อเกียรติของเราเอง)
  3. เป็นตัวแทนของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้ (พันธกิจ หรือภารกิจที่เราจะทำเหมือนกัน ก็คือ นำคน คืนดีกัน รักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาไว้  นำคืนกลับมาซึ่งความสัมพันธ์ที่เสียไป

2โครินธิ์ 5:1-20 18 ทั้งสิ้น​นี้​เกิด​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ให้​เรา​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ และ​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้​เรา​มี​พันธ​กิจ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​19 คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​โลก​นี้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​โดย​พระ​คริสต์​ มิได้​ทรง​ถือ​โทษ​ใน​การ​ผิด​ของ​เขา และ​ทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​20 ฉะนั้น​เรา​จึง​เป็น​ทูต​ของ​พระ​คริสต์​ โดย​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทาง​เรา เรา​จึง​ขอร้อง​ท่าน​ใน​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ให้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​เจ้า​

พระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียว ในพระองค์ไม่มีความแปรปรวน

ยากอบ 1:17 17 ของ​ประทาน​อัน​ดี​ทุก​อย่าง และ​ของ​ประทาน​อัน​เลิศ​ทุก​อย่าง​ย่อม​มา​จาก​เบื้อง​บน และ​ส่ง​ลง​มา​จาก​พระ​บิดา​แห่ง​บรรดา​ดวง​สว่าง ใน​พระ​บิดา​ไม่​มี​การ​แปรปรวน หรือ​ไม่​มี​เงา​อัน​เนื่องจาก​การ​เปลี่ยนแปลง​

เมื่อเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียว เราจะมุ่งให้ครอบครัวเราเป็นหนึ่งเดียว คริสตจักรเป็นหนึ่งเดียว ประเทศชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน  ทุกสังคมที่เราอยู่ จะไม่มีการแบ่งแยก  อาเมน

By admin