“ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์”

เอเฟซัส 5:15-18  15 เพราะ​ฉะนั้น จง​ระวัง​ใน​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​เหมือน​คน​ไร้​ปัญ​ญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญ​ญา16 จง​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์ เพราะ​ว่า​ทุก​วัน​นี้​เป็น​ยุค​สมัย​ที่​ชั่วร้าย17 เพราะ​เหตุ​นี้ อย่า​เป็น​คน​โง่​เขลา แต่​จง​เข้า​ใจ​ว่า​อะไร​คือ​พระ​ประ​สงค์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า18 และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ

โคโลสี 4:5-6  5 จง​ปฏิ​บัติ​ต่อ​คน​ภาย​นอก​ด้วย​สติ​ปัญ​ญา โดย​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์6 จง​ให้​ถ้อย​คำ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​กอบ​ด้วย​เมต​ตา​คุณ​เสมอ ปรุง​ด้วย​เกลือ​ให้​มี​รส เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้​ว่า​ควร​จะ​ตอบ​แต่​ละ​คน​อย่าง​ไร

คำว่า ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์  REDEEM THE TIME (ฉวยโอกาส  ฉบับแปล 1971) รากศัพท์กรีกคำว่า REDEEM แปลว่า เพื่อแลกคืนมาอย่างเต็มที่  เพื่อช่วยเหลือจากการสูญเสีย

พระคัมภีร์เอเฟซัสให้เหตุผลของการสูญเสียของโอกาส ด้วยคำว่า เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย (อันตรายและอันตรายอย่างยิ่ง) รากศัพท์กรีกคำนี้ แปลคำหนึ่งที่น่าสนใจและทันยุคสมัยของเราอย่างยิ่ง ก็คือคำแปลว่า ความเจ็บป่วยจากเชื้อโรค เป็นความจริงที่เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) ได้ทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสดีๆมากมาย  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ไปร่วมอธิษฐานกับศิษยาภิบาลคริสตจักรในฝั่งธนบุรี ขณะนมัสกาพระเจ้าร่วมกับเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน  พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงกับข้าพเจ้าด้วยคำว่า กำแพงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันได้เกิดขึ้น เนื่องจากความกลัว การระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อ แพร่เชื้อ(โรค) ทำให้เรางดการจับมือ การกอด การแสดงความใกล้ชิดกัน

กำแพงนี้จะมีมากขึ้น คนจะรักษาระยะห่าง จนระยะห่างอาจกลายเป็นความรู้สึกรังเกียจ  พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเตือนเราให้อย่าสร้างกำแพงเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันให้ทำลายกำแพงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งก็ยากจะทำลายอยู่แล้ว ระวังกำแพงใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาอีก ยิ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้ยากยิ่งไปอีก

15 เพราะ​ฉะนั้น จง​ระวัง​ใน​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​เหมือน​คน​ไร้​ปัญ​ญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญ​ญา  พระเยซูคริสต์ทรงมีอีกนามหนึ่งว่า พระปัญญา  และพระองค์ได้ตรัสถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ภายในผู้เชื่อทุกคน พระวิญญาณจะเตือนสอน สำแดงทุกอย่างที่เป็นสติปัญญาจากพระเยซูคริสต์มายังผู้ที่เชื่อในพระองค์ โอกาสเหล่านี้อยู่กับเราทุกคนแล้ว จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ ฝึกฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์  ไวต่อการสำแดงของพระองค์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้ เป็นสัญญาณเตือนคริสตชนให้อธิษฐานให้มาก ศึกษาเรียนรู้พระคัมภีร์ให้ถ่องแท้ และยิ่งต้องเชื่อมต่อกันสนิทยิ่งขึ้น

By admin